La Sankta Biblio MALNOVA TESTAMENTO Readmono

PDF: La Sankta Biblio MALNOVA TESTAMENTO Readmono
L A SANKTA BIBLIO
e LIBRO
e LIBRO
La Sankta Biblio
Malnova
testamento
Kvina libro de Moseo
Readmono
I N K O
1e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
La Sankta Biblio
MALNOVA TESTAMENTO
Readmono
Kvina libro de Moseo
e LIBRO
Aran ̧is: Franko Luin
ISBN 91-7303-019-8
inko@omnibus.se

http://www.omnibus.se/inko

INKO · SE-13542 TYRESÖ · SVEDIO
NOVEMBRO 2000
2e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 1
Jen estas la vortoj, kiujn diris Moseo al la tuta Izrael transe de Jor-
dan, en la dezerto, en la stepo antaû Suf, inter Paran kaj Tofel kaj
Laban kaj ̆acerot kaj Di-Zahab, 2 dek unu tagojn malproksime de
̆oreb, sur la vojo de la monto Seir al Kadeÿ-Barnea. 3 Tio estis en
la kvardeka jaro, en la dek-unua monato, en la unua tago de la mo-
nato, Moseo parolis al la Izraelidoj konforme al çio, kion la Eternulo
ordonis al li por ili. 4 Post kiam li venkobatis Si ̨onon, la re ̧on de
la Amoridoj, kiu lo ̧is en ̆eÿbon, kaj Ogon, la re ̧on de Baÿan, kiu
lo ̧is en Aÿtarot kaj en Edrei; 5 transe de Jordan, en la lando de Mo-
ab, Moseo komencis klarigi çi tiun instruon, kaj diris: 6 La Eternu-
lo, nia Dio, diris al ni sur ̆oreb jene: Sufiçe vi lo ̧is sur çi tiu monto;
7 turni ̧u kaj elmovi ̧u, kaj iru sur la monton de la Amoridoj kaj al
çiuj iliaj najbaroj en la stepo, sur la monto kaj en la valo kaj en la
sudo kaj sur la bordo de la maro, en la landon de la Kanaanidoj kaj
sur Lebanonon, ̧is la granda rivero, la rivero Eûfrato. 8 Vidu, Mi
donas al vi la landon; iru kaj ekposedu la landon, pri kiu la Eternulo
îuris al viaj patroj, al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob, ke Li donos ̧in
al ili kaj al ilia idaro post ili. 9 Kaj mi diris al vi en tiu tempo jene:
Mi ne povas sola porti vin; 10 la Eternulo, via Dio, multigis vin, kaj
jen vi estas nun multego, kiel la steloj de la çielo. 11 La Eternulo, la
Dio de viaj patroj, multigu vin miloble kontraû via nuna nombro,
kaj Li benu vin, kiel Li diris al vi! 12 Kiel mi povus sola porti la pena-
don por vi kaj vian ÿar ̧on kaj viajn disputojn? 13 Elektu al vi el viaj
triboj virojn sa ̧ajn kaj kompetentajn kaj konatajn, kaj mi starigos
1
3e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ilin, kiel viajn estrojn. 14 Kaj vi respondis al mi kaj diris: Bona estas
la afero, kiun vi proponis fari. 15 Tiam mi prenis la çefojn de viaj tri-
boj, virojn sa ̧ajn kaj konatajn, kaj mi faris ilin estroj super vi, mi-
lestroj kaj centestroj kaj kvindekestroj kaj dekestroj kaj kontrolistoj
en viaj triboj. 16 Kaj mi ordonis al viaj ju ̧istoj en tiu tempo, diran-
te: Aûskultu viajn fratojn kaj ju ̧u juste inter homo kaj lia frato kaj
fremdulo. 17 Ne distingu viza ̧ojn çe la ju ̧o; malgrandan kaj gran-
dan egale aûskultu; timu neniun, çar la ju ̧o estas afero de Dio; kaj
aferon, kiu estos malfacila por vi, venigu al mi, kaj mi ̧in aûskul-
tos. 18 Kaj mi donis al vi ordonon en tiu tempo pri çio, kion vi de-
vas fari.
19 Kaj ni foriris de ̆oreb, kaj trairis tiun tutan grandan kaj ter-
uran dezerton, kiun vi vidis, sur la vojo al la monto de la Amoridoj,
kiel ordonis al ni la Eternulo, nia Dio; kaj ni venis al Kadeÿ-Barnea.
20 Kaj mi diris al vi: Vi venis al la monto de la Amoridoj, kiun la
Eternulo, nia Dio, donas al ni; 21 vidu, la Eternulo, via Dio, donas
al vi la landon; iru, ekposedu ̧in, kiel diris al vi la Eternulo, la Dio
de viaj patroj; ne timu kaj ne tremu. 22 Sed vi çiuj aliris al mi, kaj
diris: Ni sendu antaû ni virojn, ke ili esploru por ni la landon, kaj
alportu al ni sciigon pri la vojo, per kiu ni devas iri, kaj pri la urboj,
al kiuj ni devas veni. 23 Kaj tio plaçis al mi, kaj mi prenis el vi dek
du virojn, po unu viro el tribo; 24 kaj ili iris kaj supreniris sur la
monton, kaj venis al la valo Eÿkol kaj esplorrigardis ̧in. 25 Kaj ili
prenis en siajn manojn iom el la fruktoj de la lando kaj liveris al ni,
kaj alportis al ni sciigon, kaj diris: Bona estas la lando, kiun la Eter-
nulo, nia Dio, donas al ni. 26 Sed vi ne volis iri, kaj vi malobeis la
vortojn de la Eternulo, via Dio; 27 kaj vi murmuris en viaj tendoj, kaj
diris: Pro la malamo de la Eternulo kontraû ni, Li elkondukis nin el
la lando Egipta, por transdoni nin en la manon de la Amoridoj, por
ke ili ekstermu nin; 28 kien ni iru? Niaj fratoj ektimigis nian koron,
4e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
dirante: La popolo estas pli granda kaj pli altkreska ol ni, la urboj
estas grandaj kaj fortikigitaj ̧is la çielo, kaj ankaû Anakidojn ni tie
vidis. 29 Kaj mi diris al vi: Ne tremu kaj ne timu ilin; 30 la Eternulo
via Dio, kiu iras antaû vi, Li batalos por vi, simile al çio, kion Li fa-
ris por vi en Egiptujo antaû viaj okuloj, 31 kaj en la dezerto, kie, kiel
vi vidis, la Eternulo, via Dio, portis vin, kiel homo portas sian filon,
sur la tuta vojo, kiun vi iris, ̧is vi venis al çi tiu loko. 32 Sed eç çe tio
vi ne fidas la Eternulon, vian Dion, 33 kiu iras antaû vi sur la vojo,
por serçi por vi lokon, kie vi povus halti tendare, nokte en fajro, por
montri al vi la vojon, kiun vi devas iri, kaj tage en nubo. 34 Kaj la
Eternulo aûdis viajn vortojn, kaj Li ekkoleris kaj îuris, dirante: 35
Neniu el çi tiuj homoj, el çi tiu malbona generacio, vidos la bonan
landon, kiun Mi îuris doni al viaj patroj; 36 nur Kaleb, filo de Jefu-
ne, vidos ̧in; kaj pro tio, ke li sekvis la Eternulon, Mi donos al li kaj
al liaj filoj la landon, kiun li trairis. 37 Ankaû kontraû mi la Eternu-
lo ekkoleris pro vi, dirante: Vi ankaû ne venos tien; 38 Josuo, filo de
Nun, kiu staras antaû vi, li venos tien; lin fortigu, çar li donos ̧in
al Izrael kiel posedaîon. 39 Kaj viaj infanoj, pri kiuj vi diris, ke ili
fari ̧os militakiraîo, kaj viaj filoj, kiuj nun ankoraû ne scias bonon
nek malbonon, ili venos tien, kaj al ili Mi donos ̧in, kaj ili ekpose-
dos ̧in. 40 Sed vi turni ̧u, kaj iru en la dezerton en la direkto al la
Ru ̧a Maro. 41 Kaj vi respondis kaj diris al mi: Ni pekis antaû la Eter-
nulo; ni iros kaj batalos, konforme al çio, kion ordonis al ni la Eter-
nulo, nia Dio; kaj çiu el vi zonis sin per siaj bataliloj, kaj vi pretigis
vin, por iri sur la monton. 42 Sed la Eternulo diris al mi: Diru al ili:
Ne iru kaj ne batalu, çar Mi ne estas inter vi; por ke vi ne estu fra-
pitaj de viaj malamikoj. 43 Kaj mi diris al vi, sed vi ne aûskultis; kaj
vi malobeis la vortojn de la Eternulo, kaj vi estis malhumilaj kaj iris
sur la monton. 44 Tiam eliris kontraû vin la Amoridoj, kiuj lo ̧is sur
tiu monto, kaj ili pelis vin tiel, kiel faras la abeloj, kaj batis vin sur
5e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Seir ̧is ̆orma. 45 Kaj vi revenis kaj ploris antaû la Eternulo; sed la
Eternulo ne aûskultis vian voçon kaj ne atentis vin. 46 Kaj vi lo ̧is en
Kadeÿ longan tempon, la tempon, dum kiu vi lo ̧is.
6e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 2
Kaj ni turnis nin kaj elmovi ̧is en la dezerton en la direkto al la
Ru ̧a Maro, kiel la Eternulo diris al mi; kaj ni çirkaûiris la monton
Seir dum longa tempo. 2 Kaj la Eternulo diris al mi jene: 3 Sufiçe vi
çirkaûiris çi tiun monton; turnu vin norden; 4 kaj al la popolo donu
tian ordonon: Vi preteriros la limon de viaj fratoj la Esavidoj, kiuj
lo ̧as sur Seir, kaj ili timos vin; sed gardu vin forte. 5 Ne komencu
batalon kontraû ili, çar Mi ne donos al vi el ilia lando eç lar ̧econ
de plando; çar al Esav Mi donis, kiel heredaîon, la monton Seir. 6
Man ̧aîon açetu de ili pro mono kaj man ̧u; kaj eç akvon açetu de
ili pro mono kaj trinku; 7 çar la Eternulo, via Dio, benis vin en çiu
faro de viaj manoj; Li gvidis vian iradon tra çi tiu granda dezerto;
jen jam kvardek jarojn la Eternulo estas kun vi, kaj nenio mankis al
vi. 8 Kaj ni preteriris flanke de niaj fratoj la Esavidoj, kiuj lo ̧as sur
Seir, flanke de la vojo stepa, de Elat kaj de Ecjon-Geber.
Kaj ni turnis nin kaj iris laû la vojo al la dezerto de Moab. 9 Kaj
la Eternulo diris al mi: Ne faru malamikaîon al Moab kaj ne kom-
encu militon kontraû ili, çar Mi ne donos al vi heredaîon el ilia lan-
do; çar al la filoj de Lot mi donis Aron kiel heredan posedaîon. ( 10
La Emidoj antaûe lo ̧is tie, popolo granda kaj grandnombra, kaj alt-
kreska kiel la Anakidoj. 11 Ankaû ilin oni kalkulis inter la Rafaidoj,
kiel la Anakidojn; kaj la Moabidoj nomas ilin Emidoj. 12 Kaj sur Seir
lo ̧is antaûe la ̆oridoj; sed la Esavidoj forpelis ilin kaj ekstermis ilin
de antaû si kaj eklo ̧is sur ilia loko, kiel agis Izrael kun la lando de
sia posedaîo, kiun la Eternulo donis al ili.) 13 Nun levi ̧u kaj trans-
1
7e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
iru la valon Zared. Kaj ni transiris la valon Zared. 14 Kaj la tempo,
dum kiu ni iris de Kadeÿ-Barnea, ̧is ni transiris la valon Zared, estis
tridek ok jaroj, ̧is formortis el la tendaro la tuta generacio de mi-
litistoj, kiel îuris al ili la Eternulo. 15 Kaj ankaû la mano de la Eter-
nulo estis sur ili, por ekstermi ilin el inter la tendaro, ̧is ili çiuj for-
mortis.
16 Kaj kiam formortis çiuj militistoj el inter la popolo, 17 tiam la
Eternulo ekparolis al mi, dirante: 18 Vi iras nun preter la limo de
Moab, preter Ar, 19 kaj vi alproksimi ̧as al la Amonidoj; ne faru al
ili malamikaîon kaj ne batalu kontraû ili, çar Mi ne donos al vi he-
redaîon el la lando de la Amonidoj; çar al la filoj de Lot Mi donis ̧in
kiel heredan posedaîon. ( 20 Kiel landon de Rafaidoj oni rigardas an-
kaû ̧in; Rafaidoj lo ̧is en ̧i antaûe; kaj la Amonidoj nomas ilin
Zamzumoj; 21 tio estis popolo granda kaj grandnombra, kaj altkres-
ka kiel la Anakidoj; sed la Eternulo ekstermis ilin antaû ili, kaj ili
forpelis ilin kaj eklo ̧is sur ilia loko; 22 kiel Li faris por la Esavidoj,
kiuj lo ̧as sur Seir, antaû kiuj Li ekstermis la ̆oridojn, kaj ili forpelis
ilin kaj lo ̧is sur ilia loko ̧is la nuna tago. 23 Kaj la Avidojn, kiuj lo ̧is
en vila ̧oj ̧is Gaza, ekstermis la Kaftoridoj, kiuj eliris el Kaftor, kaj
ili eklo ̧is sur ilia loko.) 24 Levi ̧u, elmovi ̧u kaj transiru la torenton
Arnon; rigardu, Mi transdonas en vian manon Si ̨onon, la re ̧on de
̆eÿbon, la Amoridon, kaj lian landon; komencu ekposedi kaj mil-
itu kontraû li. 25 De la nuna tago Mi komencos îetadi teruron kaj
timon antaû vi sur la popolojn sub la tuta çielo; tiuj, kiuj aûdos la
famon pri vi, ektremos kaj ektimos antaû vi.
26 Kaj mi sendis senditojn el la dezerto Kedemot al Si ̨on, la re ̧o
de ̆eÿbon, kun vortoj de paco, dirante: 27 Mi dezirus iri tra via lan-
do; mi iros nur laû la vojo, mi ne forflanki ̧os dekstren nek mal-
dekstren; 28 man ̧aîon vendu al mi pro mono, kaj mi man ̧os, kaj
akvon donu al mi pro mono, kaj mi trinkos: nur per miaj piedoj mi
8e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
trairos— 29 kiel faris al mi la Esavidoj, kiuj lo ̧as sur Seir, kaj la Mo-
abidoj, kiuj lo ̧as en Ar— ̧is mi transiros Jordanon en la landon,
kiun la Eternulo, nia Dio, donas al ni. 30 Sed ne volis Si ̨on, la re ̧o
de ̆eÿbon, tralasi nin, çar la Eternulo, via Dio, obstinigis lian spi-
riton kaj malcedemigis lian koron, por transdoni lin en vian manon,
kiel nun. 31 Kaj la Eternulo diris al mi: Rigardu, Mi komencas trans-
doni al vi Si ̨onon kaj lian landon; komencu posedpreni lian lan-
don. 32 Kaj Si ̨on eliris kontraû nin, li kaj lia tuta popolo, por batalo
apud Jahac. 33 Kaj transdonis lin la Eternulo, nia Dio, al ni, kaj ni
venkobatis lin kaj liajn filojn kaj lian tutan popolon. 34 Kaj ni mili-
takiris en tiu tempo çiujn liajn urbojn, kaj ni ekstermis en çiu urbo
la virojn kaj la virinojn kaj la infanojn, ni restigis neniun; 35 nur la
brutojn ni prenis al ni, kiel militakiraîon, kaj la rabaîon el la urboj,
kiujn ni militakiris. 36 De Aroer, kiu estas sur la bordo de la toren-
to Arnon, kaj la urbo, kiu estas en la valo, ̧is Gilead ne estis urbo,
kiu povus kontraûstari al ni: çion transdonis al ni la Eternulo, nia
Dio; 37 nur al la lando de la Amonidoj vi ne alproksimi ̧is, al la tuta
bordo de la torento Jabok, kaj al la urboj de la monto, kaj al çio, pri
kio malpermesis la Eternulo, nia Dio.
9e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 3
Kaj ni turnis nin kaj ekiris laû la vojo al Baÿan. Kaj eliris kontraû
nin Og, la re ̧o de Baÿan, li kaj lia tuta popolo, por batalo apud
Edrei. 2 Kaj la Eternulo diris al mi: Ne timu lin; çar en vian manon
Mi transdonis lin kaj lian tutan popolon kaj lian landon, kaj vi fa-
ros al li, kiel vi faris al Si ̨on, la re ̧o de la Amoridoj, kiu lo ̧is en
̆eÿbon. 3 Kaj la Eternulo, nia Dio, transdonis en nian manon an-
kaû Ogon, la re ̧on de Baÿan, kaj lian tutan popolon; kaj ni batis lin
tiel, ke neniu restis çe li. 4 Kaj ni militakiris tiam çiujn liajn urbojn;
ne estis urbo, kiun ni ne prenis de ili: sesdek urbojn, la tutan distrik-
ton de Argob, la regnon de Og la Baÿana. 5 Çiuj tiuj urboj estis for-
tikigitaj per alta muro, per pordegoj kaj rigliloj, krom la tre multaj
urboj ne fortikigitaj. 6 Kaj ni ekstermis ilin, kiel ni faris al Si ̨on, la
re ̧o de ̆eÿbon, ni ekstermis en çiu urbo la virojn, la virinojn, kaj
la infanojn; 7 sed çiujn brutojn kaj la rabaîon el la urboj ni prenis al
ni, kiel militakiraîon. 8 Kaj ni prenis tiam el la manoj de la du re ̧oj
de la Amoridoj la landon, kiu estas transe de Jordan, de la torento
Arnon ̧is la monto ̆ermon ( 9 la Cidonanoj nomas ̆ermonon Sir-
jon, kaj la Amoridoj nomas ̧in Senir), 10 çiujn urbojn sur la ebenaîo,
kaj la tutan Gileadon kaj la tutan Baÿanon ̧is Sal ̨a kaj Edrei, ur-
boj de la regno de Og la Baÿana. ( 11 Çar nur Og, la re ̧o de Baÿan,
estis restinta el la resto de la Rafaidoj. Jen estas lia lito, fera lito, jen
̧i estas en Raba de la Amonidoj: naû ulnoj estas ̧ia longeco kaj
kvar ulnoj estas ̧ia lar ̧eco, laû la ulnoj de viro.) 12 Kaj tiun landon
ni ekposedis en tiu tempo: de Aroer, kiu estas apud la torento Ar-
1
10e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
non, kaj duonon de la monto Gilead kun ̧iaj urboj mi donis al la
Rubenidoj kaj al la Gadidoj; 13 kaj la ceteran parton de Gilead kaj la
tutan Baÿanon, la regnon de Og, mi donis al duono de la tribo de
Manase, la tutan distrikton de Argob. (La tutan tiun Baÿanon oni
nomas lando de Rafaidoj. 14 Jair, filo de Manase, prenis la tutan
distrikton de Argob ̧is la limo de la Geÿuridoj kaj Maa ̨atidoj, kaj
li donis al Baÿan laû sia nomo la nomon Vila ̧oj de Jair, tiel estas ̧is
nun.) 15 Kaj al Ma ̨ir mi donis Gileadon. 16 Kaj al la Rubenidoj kaj
al la Gadidoj mi donis de Gilead ̧is la torento Arnon, kun la mezo
de la valo por limo; ankaû ̧is la torento Jabok, limo de la Amoni-
doj; 17 kaj la stepon, kun Jordan por limo, de Kineret ̧is la maro de
la ebenaîo, la Sala Maro, çe la bazo de Pisga en la oriento.
18 Kaj mi faris al vi ordonon en tiu tempo, dirante: La Eternulo,
via Dio, donis al vi çi tiun landon, por ke vi posedu ̧in; armitaj iru
antaû viaj fratoj la Izraelidoj, çiuj militkapablaj. 19 Nur viaj edzinoj
kaj viaj infanoj kaj viaj brutaroj—mi scias, ke vi havas grandnom-
brajn brutarojn—restu en viaj urboj, kiujn mi donis al vi; 20 ̧is la
Eternulo donos ripozon al viaj fratoj, kiel al vi, kaj ili ankaû ekpo-
sedos la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al ili transe de Jor-
dan; tiam vi reiros çiu al sia posedaîo, kiun mi donis al vi. 21 Kaj al
Josuo mi ordonis en tiu tempo, dirante: Viaj okuloj vidis çion, kion
la Eternulo, via Dio, faris al tiuj du re ̧oj; tiel la Eternulo faros al çiuj
regnoj, kiujn vi trairos. 22 Ne timu ilin; çar la Eternulo, via Dio, ba-
talas por vi.
23 Kaj mi pre ̧is al la Eternulo en tiu tempo, dirante: 24 Mia Sinj-
oro, ho Eternulo! Vi komencis montradi al Via servanto Vian gran-
decon kaj Vian fortan manon; çar kie estas dio en la çielo aû sur la
tero, kiu povus fari simile al Viaj faroj kaj al Via potenco? 25 Mi de-
zirus transiri kaj vidi tiun bonan landon, kiu estas transe de Jordan,
tiun belan monton kaj Lebanonon. 26 Sed la Eternulo ekkoleris kon-
11e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
traû mi pro vi kaj ne aûskultis min; kaj la Eternulo diris al mi: Su-
fiçe, ne parolu al Mi plu pri tio. 27 Supreniru sur la supron de Pis-
ga, kaj direktu viajn okulojn al okcidento kaj al nordo kaj al sudo kaj
al oriento kaj rigardu per viaj okuloj; çar vi ne transiros çi tiun Jor-
danon. 28 Kaj donu instrukciojn al Josuo kaj fortigu kaj kura ̧igu lin,
çar li transiros antaû çi tiu popolo, kaj li posedigos al ili la landon,
kiun vi vidos. 29 Kaj ni restis en la valo, kontraû Bet-Peor.
12e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 4
Kaj nun, ho Izrael, aûskultu la le ̧ojn kaj la regulojn, kiujn mi in-
struas al vi, ke vi ilin plenumu, por ke vi vivu kaj venu kaj heredu
la landon, kiun la Eternulo, la Dio de viaj patroj, donas al vi. 2 Ne
aldonu al tio, kion mi ordonas al vi, kaj ne deprenu de ̧i; sed ob-
servu la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kiujn mi ordonas al vi. 3
Viaj okuloj vidis, kion la Eternulo faris pro Baal-Peor; çar çiun ho-
mon, kiu sekvis Baal-Peoron, la Eternulo, via Dio, ekstermis el in-
ter vi; 4 sed vi, kiuj restis ali ̧intaj al la Eternulo, via Dio, vi çiuj vi-
vas hodiaû. 5 Rigardu, mi instruis al vi le ̧ojn kaj regulojn, kiel or-
donis al mi la Eternulo, mia Dio, ke vi agu tiel en la lando, en kiun
vi venas, por ekposedi ̧in. 6 Kaj observu kaj plenumu ilin; çar tio
estas via sa ̧o kaj via prudento en la okuloj de la popoloj, kiuj aû-
dos pri çiuj çi tiuj le ̧oj, kaj diros: Efektive, popolo sa ̧a kaj prudenta
estas tiu granda popolo. 7 Çar kie estas granda popolo, al kiu dioj
estas tiel proksimaj, kiel la Eternulo, nia Dio, çiufoje, kiam ni vokas
al Li? 8 Kaj kie estas granda popolo, kiu havas le ̧ojn kaj regulojn
justajn, kiel la tuta çi tiu instruo, kiun mi donas al vi hodiaû? 9 Nur
gardu vin kaj forte gardu vian animon, ke vi ne forgesu la aferojn,
kiujn vidis viaj okuloj, kaj ke ili ne eliru el via koro dum via tuta
vivo; kaj rakontu al viaj filoj kaj al la filoj de viaj filoj 10 pri la tago,
en kiu vi staris antaû la Eternulo, via Dio, çe ̆oreb, kiam la Eter-
nulo diris al mi: Kunvenigu al Mi la popolon, kaj Mi aûdigos al ili
Miajn vortojn, per kiuj ili lernos timi Min dum la tuta tempo, kiun
ili vivas sur la tero, kaj ili lernigos siajn filojn. 11 Tiam vi alproksimi-
1
13e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
̧is kaj stari ̧is çe la bazo de la monto, kaj la monto brulis per fajro
̧is la mezo de la çielo, en mallumo, nubo, kaj nebulo. 12 Kaj la Eter-
nulo parolis al vi el meze de la fajro; la voçon de la vortoj vi aûdis,
sed figuron vi ne vidis, nur la voçon. 13 Kaj li sciigis al vi Sian inter-
ligon, kiun Li ordonis al vi plenumi, la dek ordonojn; kaj Li skribis
ilin sur du ÿtonaj tabeloj. 14 Kaj al mi la Eternulo en tiu tempo or-
donis instrui al vi la le ̧ojn kaj regulojn, por ke vi plenumadu ilin en
la lando, en kiun vi iras, por ekposedi ̧in. 15 Gardu do bone viajn
animojn: çar vi vidis nenian figuron en tiu tago, kiam la Eternulo
parolis al vi sur ̆oreb el meze de la fajro; 16 vi do ne malçasti ̧u, kaj
ne faru al vi ian skulptaîon, bildon de ia idolo, figuron de viro aû
virino, 17 figuron de bruto, kiu estas sur la tero, figuron de la flugil-
hava birdo, kiu flugas sub la çielo, 18 figuron de io, kio rampas sur
la tero, figuron de ia fiÿo, kiu estas en akvo, malsupre de la tero. 19
Kaj, levinte viajn okulojn al la çielo kaj vidinte la sunon kaj la lunon
kaj la stelojn kaj la tutan armeon de la çielo, ne forlogi ̧u, kaj ne
adorklini ̧u antaû ili kaj ne servu ilin, kiujn la Eternulo, via Dio,
destinis por çiuj popoloj sub la tuta çielo. 20 Kaj vin la Eternulo pre-
nis, kaj elkondukis vin el la fera forno, el Egiptujo, por ke vi estu al
Li popolo herede apartenanta, kiel nun. 21 Kaj la Eternulo ekkole-
ris min pro vi, kaj îuris, ke mi ne transiros Jordanon, kaj mi ne ve-
nos en la bonan landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel
posedaîon; 22 çar mi mortos en çi tiu lando, mi ne transiros Jorda-
non, sed vi transiros kaj ekposedos tiun bonan landon. 23 Gardu vin,
ke vi ne forgesu la interligon de la Eternulo, via Dio, kiun Li faris
kun vi, kaj ke vi ne faru al vi ian skulptaîon, figuron de io, kiel or-
donis al vi la Eternulo, via Dio. 24 Çar la Eternulo, via Dio, estas fajro
konsumanta, Dio severa.
25 Se vi naskos filojn kaj filojn de filoj, kaj, longe vivinte sur la
tero, vi malçasti ̧os kaj faros skulptitan figuron de io kaj faros mal-
14e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
bonon antaû la okuloj de la Eternulo, via Dio, kolerigante Lin: 26 mi
atestigas al vi hodiaû la çielon kaj la teron, ke vi rapide pereos de
sur la tero, por kies ekposedo vi transiras Jordanon; ne longe vi
lo ̧os sur ̧i, sed vi estos ekstermitaj. 27 Kaj la Eternulo dissemos vin
inter la popoloj, kaj vi restos en malgranda nombro inter la popo-
loj, al kiuj la Eternulo vin foririgos. 28 Kaj vi servos tie al dioj, kiuj
estas faritaîo de homaj manoj, ligno kaj ÿtono, kiuj ne vidas kaj ne
aûdas kaj ne man ̧as kaj ne flaras. 29 Kaj vi serços el tie la Eternu-
lon, vian Dion; kaj vi trovos, se vi serços Lin per via tuta koro kaj per
via tuta animo. 30 Kiam vi estos en mizero kaj kiam vin trafos çio çi
tio en la malproksima venonta tempo, tiam vi revenos al la Eternu-
lo, via Dio, kaj vi aûskultos Lian voçon; 31 çar la Eternulo, via Dio,
estas Dio kompatema; Li ne forlasos vin nek pereigos vin, kaj ne
forgesos la interligon kun viaj patroj, pri kiu Li îuris al ili. 32 Çar
demandu la tempojn antaûajn, kiuj estis antaû vi de post tiu tago,
en kiu la Eternulo kreis homon sur la tero, kaj de unu rando de la
çielo ̧is la alia rando: Çu estis io, kiel çi tiu granda afero, aû çu oni
aûdis pri io simila? 33 Çu aûdis la popolo la voçon de Dio, parolan-
tan el meze de fajro, kiel vi aûdis, kaj restis vivanta? 34 Aû çu pro-
vis ia dio iri kaj preni al si unu popolon el inter alia popolo per pro-
voj, per signoj, kaj per mirakloj, kaj per milito kaj per forta mano
kaj per etendita brako kaj per grandaj teruraîoj, simile al çio, kion
faris al vi la Eternulo, via Dio, en Egiptujo, antaû viaj okuloj? 35 Al
vi tio estis montrita, por ke vi sciu, ke la Eternulo estas Dio, ke ne
ekzistas alia krom Li. 36 El la çielo Li aûdigis al vi Sian voçon, por in-
strui vin, kaj sur la tero Li montris al vi Sian grandan fajron, kaj
Liajn vortojn vi aûdis el meze de la fajro. 37 Kaj çar Li amis viajn pa-
trojn, tial Li elektis ilian idaron post ili, kaj elkondukis vin per Sia
viza ̧o, per Sia granda forto el Egiptujo, 38 por forpeli de antaû vi
popolojn, kiuj estas pli grandaj kaj pli fortaj ol vi, por envenigi vin
15e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kaj doni al vi ilian landon kiel posedaîon, kiel nun. 39 Sciu do nun
kaj enmetu en vian koron, ke la Eternulo estas Dio en la çielo su-
pre kaj sur la tero malsupre; ne ekzistas alia. 40 Kaj observu Liajn
le ̧ojn kaj Liajn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû, por ke estu
bone al vi kaj al viaj filoj post vi, kaj por ke vi longe vivu sur la tero,
kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi por çiam.
41 Tiam Moseo apartigis tri urbojn transe de Jordan, sur la flanko
de sunlevi ̧o, 42 por ke tien forkuru mortiginto, kiu mortigis sian
proksimulon senintence, ne estinte malamika al li de antaûe, kaj
forkurinte al unu el tiuj urboj, li restu viva: 43 Becer en la dezerto,
sur la ebenaîo, por la Rubenidoj, kaj Ramot en Gilead por la Gadi-
doj, kaj Golan en Baÿan por la Manaseidoj.
44 Kaj jen estas la instruo, kiun Moseo proponis al la Izraelidoj;
45 jen estas la atestoj kaj la le ̧oj kaj la reguloj, kiujn Moseo eldiris
al la Izraelidoj post ilia eliro el Egiptujo, 46 transe de Jordan, en la
valo kontraû Bet-Peor, en la lando de Si ̨on, re ̧o de la Amoridoj,
kiu lo ̧is en ̆eÿbon kaj kiun venkobatis Moseo kaj la Izraelidoj post
sia eliro el Egiptujo; 47 kaj ili ekposedis lian landon, kaj la landon de
Og, re ̧o de Baÿan, la du re ̧oj de la Amoridoj, kiuj estis transe de
Jordan, sur la flanko de sunlevi ̧o, 48 de Aroer, kiu estas sur la bordo
de la torento Arnon, ̧is la monto Sion (kiu ankaû nomi ̧as ̆er-
mon); 49 kaj la tutan stepon transe de Jordan oriente kaj ̧is la maro
de la stepo çe la bazo de Pisga.
16e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 5
Kaj Moseo kunvokis çiujn Izraelidojn, kaj diris al ili: Aûskultu, ho
Izrael, la le ̧ojn kaj la regulojn, kiujn mi diras en viajn orelojn ho-
diaû, kaj lernu ilin kaj observu plenumi ilin. 2 La Eternulo, nia Dio,
faris kun ni interligon sur ̆oreb. 3 Ne kun niaj patroj la Eternulo
faris tiun interligon, sed kun ni, kun ni, kiuj nun çi tie çiuj vivas. 4
Viza ̧on kontraû viza ̧o la Eternulo parolis kun vi sur la monto el
meze de la fajro; 5 mi tiam staris inter la Eternulo kaj vi, por trans-
diri al vi la vorton de la Eternulo, çar vi timis la fajron kaj ne sup-
reniris sur la monton. Kaj Li diris:
6 Mi estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando
Egipta, el la domo de sklaveco.
7 Ne ekzistu çe vi aliaj dioj antaû Mi.
8 Ne faru al vi idolon, nek bildon de io, kio estas en la çielo su-
pre aû sur la tero malsupre aû en la akvo sub la tero; 9 ne klini ̧u
antaû ili kaj ne servu ilin; çar Mi, la Eternulo, via Dio, estas Dio se-
vera, kiu la malbonagon de la patroj punas sur la idoj en la tria kaj
kvara generacioj çe Miaj malamantoj, 10 kaj kiu faras favorkoraîon
por miloj al Miaj amantoj kaj al la plenumantoj de Miaj ordonoj.
11 Ne malbonuzu la nomon de la Eternulo, via Dio; çar la Eter-
nulo ne lasos senpuna tiun, kiu malbonuzas Lian nomon.
12 Observu la tagon sabatan, ke vi tenu ̧in sankta, kiel ordonis
al vi la Eternulo, via Dio. 13 Dum ses tagoj laboru kaj faru çiujn vi-
ajn aferojn; 14 sed la sepa tago estas sabato de la Eternulo, via Dio;
faru nenian laboron, nek vi, nek via filo, nek via filino, nek via skla-
1
17e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
vo, nek via sklavino, nek via bovo, nek via azeno, nek ia via bruto,
nek via fremdulo, kiu estas inter viaj pordegoj; por ke ripozu via
sklavo kaj via sklavino, kiel vi. 15 Kaj memoru, ke vi estis sklavo en
la lando Egipta, kaj la Eternulo, via Dio, elkondukis vin el tie per
mano forta kaj per brako etendita; pro tio ordonis al vi la Eternu-
lo, via Dio, observi la tagon sabatan.
16 Respektu vian patron kaj vian patrinon, kiel ordonis al vi la
Eternulo, via Dio; por ke longe daûru via vivo, kaj por ke estu al vi
bone sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.
17 Ne mortigu.
18 Kaj ne adultu.
19 Kaj ne ÿtelu.
20 Kaj ne parolu kontraû via proksimulo malveran ateston.
21 Kaj ne deziru la edzinon de via proksimulo; kaj ne deziru la
domon de via proksimulo, nek lian kampon, nek lian sklavon, nek
lian sklavinon, nek lian bovon, nek lian azenon, nek ion, kio apart-
enas al via proksimulo.
22 Tiujn vortojn diris la Eternulo al via tuta anaro sur la monto,
el meze de la fajro, nubo, kaj nebulo, per voço laûta; kaj Li nenion
plu aldonis. Kaj Li skribis ilin sur du ÿtonaj tabeloj kaj donis ilin al
mi. 23 Kaj kiam vi aûdis la voçon el la mallumo, dum la monto brulis
per fajro, tiam vi aliris al mi, çiuj viaj tribestroj kaj pleja ̧uloj; 24 kaj
vi diris: Jen la Eternulo, nia Dio, montris al ni Sian majeston kaj Sian
grandecon, kaj Lian voçon ni aûdis el meze de la fajro; en tiu tago
ni vidis, ke parolas Dio al homo, kaj çi tiu restas vivanta. 25 Sed nun
por kio ni mortu? nin ja forman ̧os çi tiu granda fajro; se ni plue
aûskultos la voçon de la Eternulo, nia Dio, ni mortos. 26 Çar kie
ekzistas ia karno, kiu aûdis la voçon de la vivanta Dio, parolantan
el meze de fajro, kiel ni, kaj restis vivanta? 27 Alproksimi ̧u vi, kaj
aûskultu çion, kion diros la Eternulo, nia Dio; kaj vi transdiros al ni
18e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
çion, kion diros la Eternulo, nia Dio, kaj ni aûskultos kaj ni plenu-
mos. 28 Kaj la Eternulo aûdis la voçon de viaj vortoj, kiam vi paro-
lis al mi; kaj la Eternulo diris al mi: Mi aûdis la voçon de la vortoj
de çi tiu popolo, kiujn ili diris al vi; bona estas çio, kion ili diris. 29
Ho, se ilia koro restus çe ili tia, ke ili timu Min kaj observu çiujn
Miajn ordonojn çiutempe, por ke estu bone al ili kaj al iliaj filoj
eterne! 30 Iru, diru al ili: Reiru en viajn tendojn. 31 Kaj vi çi tie restu
kun Mi, kaj Mi eldiros al vi çiujn ordonojn kaj le ̧ojn kaj regulojn,
kiujn vi instruos al ili, por ke ili plenumadu ilin en la lando, kiun Mi
donas al ili kiel posedaîon. 32 Kaj observu, ke vi faru, kiel ordonis al
vi la Eternulo, via Dio; ne forflanki ̧u dekstren, nek maldekstren. 33
Laû tiu tuta vojo, kiun ordonis al vi la Eternulo, via Dio, iradu, por
ke vi vivu kaj por ke estu bone al vi, kaj por ke longe daûru via re-
stado en la lando, kiun vi ekposedos.
19e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 6
Kaj jen estas la ordonoj, la le ̧oj, kaj la reguloj, kiujn la Eternulo,
via Dio, ordonis instrui al vi, por ke vi plenumadu ilin en la lando,
en kiun vi transiras, por ekposedi ̧in; 2 por ke vi timu la Eternulon,
vian Dion, observante çiujn Liajn le ̧ojn kaj Liajn ordonojn, kiujn
mi ordonas al vi, vi kaj via filo kaj la filo de via filo, dum via tuta
vivo, por ke vi longe vivu. 3 Aûskultu do, Izrael, kaj observu, ke vi
plenumu, por ke estu al vi bone, kaj por ke vi tre multi ̧u, kiel di-
ris al vi la Eternulo, la Dio de viaj patroj, en la lando, en kiu fluas
lakto kaj mielo.
4 Aûskultu, ho Izrael! la Eternulo, nia Dio, la Eternulo estas unu
sola. 5 Kaj amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via
tuta animo kaj per via tuta forto. 6 Kaj çi tiuj vortoj, kiujn mi ordo-
nas al vi hodiaû, estu en via koro; 7 kaj ripetadu ilin al viaj infanoj,
kaj parolu pri ili, kiam vi sidas en via domo kaj kiam vi iras sur vojo
kaj kiam vi kuÿi ̧as kaj kiam vi levi ̧as; 8 kaj alligu ilin kiel signon al
via mano, kaj ili estu kiel memorigaîo inter viaj okuloj; 9 kaj skribu
ilin sur la fostoj de via domo kaj sur viaj pordegoj.
10 Kaj kiam la Eternulo, via Dio, venigos vin en la landon, pri kiu
Li îuris al viaj patroj, al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob, ke Li donos
al vi grandajn kaj bonajn urbojn, kiujn vi ne konstruis, 11 kaj do-
mojn plenajn de çia bonaîo, kiujn vi ne plenigis, kaj putojn, elha-
kitajn en ÿtono, kiujn vi ne elhakis, vinberejojn kaj olivarbojn, ki-
ujn vi ne plantis; kaj vi man ̧os kaj estos sata: 12 tiam gardu vin, ke
vi ne forgesu la Eternulon, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, el
1
20e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
la domo de sklaveco. 13 La Eternulon, vian Dion, timu, kaj al Li ser-
vu, kaj per Lia nomo îuru. 14 Ne sekvu aliajn diojn el la dioj de la
popoloj, kiuj estas çirkaû vi; 15 çar la Eternulo, via Dio inter vi, es-
tas Dio severa; povas ekflami la kolero de la Eternulo, via Dio, kon-
traû vin, kaj Li ekstermos vin de sur la tero.
16 Ne provu la Eternulon, vian Dion, kiel vi provis Lin en Masa.
17 Precize observu la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kaj Liajn ate-
stojn kaj Liajn le ̧ojn, kiujn Li ordonis al vi. 18 Kaj faru juston kaj
bonon antaû la okuloj de la Eternulo, por ke estu bone al vi, kaj por
ke vi venu kaj ekposedu la bonan landon, pri kiu la Eternulo îuris
al viaj patroj; 19 por ke Li forpelu çiujn viajn malamikojn antaû vi,
kiel la Eternulo diris.
20 Se via filo vin demandos morgaû: Kion signifas la atestoj kaj
le ̧oj kaj reguloj, kiujn la Eternulo, nia Dio, ordonis al vi? 21 tiam
diru al via filo: Ni estis sklavoj al Faraono en Egiptujo, sed la Eter-
nulo elkondukis nin el Egiptujo per forta mano; 22 kaj la Eternulo
aperigis signojn kaj miraklojn grandajn kaj suferigajn en Egiptujo,
sur Faraono kaj sur lia tuta domo, antaû niaj okuloj; 23 kaj nin Li
elkondukis el tie, por venigi nin kaj doni al ni la landon, pri kiu Li
îuris al niaj patroj. 24 Kaj la Eternulo ordonis al ni plenumi çiujn çi
tiujn le ̧ojn, timi la Eternulon, nian Dion, por ke estu al ni bone
çiam, por konservi al ni la vivon, kiel en la nuna tago. 25 Kaj tio es-
tos nia justeco, se ni observos plenumi çi tiun tutan ordonon antaû
la Eternulo, nia Dio, kiel Li ordonis al ni.
21e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 7
Kiam la Eternulo venigos vin en la landon, al kiu vi iras, por ek-
posedi ̧in, kaj Li forpelos antaû vi grandnombrajn popolojn, la
̆etidojn kaj la Girgaÿidojn kaj la Amoridojn kaj la Kanaanidojn kaj
la Perizidojn kaj la ̆ividojn kaj la Jebusidojn, sep popolojn pli
grandnombrajn kaj pli fortajn ol vi; 2 kaj kiam la Eternulo, via Dio,
transdonos ilin al vi, kaj vi venkobatos ilin; tiam anatemu ilin, ne
faru kun ili interligon kaj ne indulgu ilin. 3 Kaj ne boparenci ̧u kun
ili: vian filinon ne donu al ilia filo, kaj ilian filinon ne prenu por via
filo; 4 çar ili forturnos viajn filojn de Mi, ke ili servu al aliaj dioj, kaj
ekflamos kontraû vi la kolero de la Eternulo, kaj Li ekstermos vin
rapide. 5 Sed tiele agu kun ili: iliajn altarojn detruu kaj iliajn statu-
ojn rompu kaj iliajn sanktajn stangojn dishaku kaj iliajn idolojn for-
bruligu per fajro. 6 Çar popolo sankta vi estas al la Eternulo, via Dio;
vin elektis la Eternulo, via Dio, ke vi estu Lia popolo propra el çiuj
popoloj, kiuj estas sur la tero. 7 Ne pro tio, ke vi estas la plej grand-
nombra el çiuj popoloj, la Eternulo ekdeziris vin kaj elektis vin, çar
vi estas ja malpli grandnombra ol çiuj popoloj; 8 sed pro la amo de
la Eternulo al vi, kaj por ke Li plenumu la îuron, kiun Li îuris al viaj
patroj, la Eternulo elkondukis vin per forta mano kaj liberigis vin
el la domo de sklaveco, el la mano de Faraono, re ̧o de Egiptujo. 9
Sciu do, ke la Eternulo, via Dio, nur Li estas Dio, Dio fidinda, kiu
konservas la interligon kaj favorkorecon rilate al Liaj amantoj kaj al
la plenumantoj de Liaj ordonoj dum mil generacioj, 10 kaj kiu repa-
gas al Siaj malamantoj persone, pereigante ilin, ne prokrastas al Sia
1
22e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
malamanto, al li persone Li repagas. 11 Observu do la ordonojn kaj
la le ̧ojn kaj la regulojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû, por plenu-
mi ilin.
12 Kaj pro tio, ke vi aûskultos tiujn regulojn kaj observos ilin kaj
plenumos ilin, la Eternulo, via Dio, konservos al vi la interligon kaj
la favorkorecon, pri kiuj Li îuris al viaj patroj; 13 kaj Li amos vin kaj
benos vin kaj multigos vin, kaj benos la frukton de via ventro kaj la
frukton de via tero, vian grenon kaj vian moston kaj vian oleon, la
frukton de viaj bovinoj kaj la frukton de viaj ÿafinoj, sur la tero, pri
kiu Li îuris al viaj patroj, ke Li donos ̧in al vi. 14 Vi estos benita pli
ol çiuj popoloj; ne estos inter vi senfruktulo aû senfruktulino, an-
kaû inter viaj brutoj. 15 Kaj la Eternulo forturnos de vi çian malsa-
non, kaj çiun malbonan epidemiaîon de Egiptujo, kiun vi konas; Li
ne metos ilin sur vin, sed Li metos ilin sur çiujn viajn malamantojn.
16 Kaj vi konsumos çiujn popolojn, kiujn la Eternulo, via Dio, trans-
donas al vi; ne indulgu ilin via okulo, kaj vi ne servu al iliaj dioj, çar
tio estus falilo por vi. 17 Eble vi diros en via koro: Tiuj popoloj es-
tas pli grandnombraj ol mi, kiel mi povos forpeli ilin? 18 Ne timu
ilin: memoru, kion faris la Eternulo, via Dio, al Faraono kaj al la tuta
Egiptujo, 19 la grandajn provojn, kiujn vidis viaj okuloj, kaj la signo-
jn kaj la miraklojn kaj la fortan manon kaj la etenditan brakon, per
kiuj elkondukis vin la Eternulo, via Dio; tiel la Eternulo, via Dio,
faros al çiuj popoloj, kiujn vi timas. 20 Kaj ankaû krabrojn sendos la
Eternulo, via Dio, sur ilin, ̧is pereos la restintoj, kaj tiuj, kiuj kaÿi ̧is
antaû vi. 21 Ne sentu teruron antaû ili, çar la Eternulo, via Dio, es-
tas inter vi, la Dio granda kaj timinda. 22 Kaj la Eternulo, via Dio,
forpelos tiujn popolojn de antaû vi iom post iom; vi ne povas eks-
termi ilin rapide, por ke ne multi ̧u kontraû vi la sova ̧aj bestoj. 23
Kaj la Eternulo, via Dio, transdonos ilin al vi, kaj Li tumultigos ilin
antaû vi per granda tumulto, ̧is ili estos ekstermitaj. 24 Kaj Li trans-
23e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
donos iliajn re ̧ojn en viajn manojn, kaj vi ekstermos ilian nomon
el sub la çielo; neniu restos stare antaû vi, ̧is vi ekstermos ilin. 25
La figurojn de iliaj dioj forbruligu per fajro; ne deziru preni al vi la
ar ̧enton aû oron, kiu estas sur ili, por ke vi ne kapti ̧u per tio; çar
tio estas abomenaîo por la Eternulo, via Dio. 26 Kaj ne enportu abo-
menaîon en vian domon, por ke vi ne anatemi ̧u kiel ̧i; malestimu
kaj abomenu ̧in, çar ̧i estas anatemaîo.
24e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 8
Çiujn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû, observu, por ple-
numi ilin, por ke vi vivu kaj multi ̧u, kaj venu kaj ekposedu la lan-
don, pri kiu la Eternulo îuris al viaj patroj. 2 Kaj memoru la tutan
vojon, laû kiu kondukis vin la Eternulo, via Dio, dum kvardek jaroj
tra la dezerto, por humiligi vin, por elprovi vin, por scii ̧i, kio estas
en via koro, çu vi obeos Liajn ordonojn aû ne. 3 Kaj Li humiligis vin
kaj malsatigis vin, kaj nutris vin per manao, kiun vi ne konis kaj
kiun ne konis viaj patroj, por montri al vi, ke ne per la pano sole
vivas homo, sed per çio, kio eliras el la buÿo de la Eternulo, homo
povas vivi. 4 Via vesto ne sentaûgi ̧is sur vi kaj via piedo ne ÿvelis
dum çiuj kvardek jaroj. 5 Kaj sciu en via koro, ke kiel homo instru-
as sian filon, tiel la Eternulo, via Dio, instruas vin. 6 Observu do la
ordonojn de la Eternulo, via Dio, irante laû Liaj vojoj kaj timante
Lin. 7 Çar la Eternulo, via Dio, kondukas vin en landon bonan, en
landon, en kiu torentoj da akvo, fontoj, kaj lagoj eliras el la valoj kaj
el la montoj, 8 en landon de tritiko kaj hordeo kaj vinberoj kaj figar-
boj kaj granatarboj, en landon de olivarboj kaj mielo, 9 en landon,
en kiu vi man ̧os panon sen neceso de ÿparado kaj en kiu nenio al
vi mankos, en landon, kies ÿtonoj estas fero kaj en kies montoj vi
elhakados kupron. 10 Kaj vi man ̧os kaj sati ̧os, kaj vi benos la Eter-
nulon, vian Dion, pro la bona tero, kiun Li donis al vi. 11 Gardu vin,
ke vi ne forgesu la Eternulon, vian Dion, ne observante Liajn ordo-
nojn kaj instrukciojn kaj le ̧ojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû; 12
kiam vi man ̧os kaj sati ̧os kaj konstruos bonajn domojn kaj enlo ̧i-
1
25e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
̧os, 13 kaj kiam viaj grandaj kaj malgrandaj brutoj multi ̧os kaj vi
havos multe da ar ̧ento kaj oro kaj via tuta havo grandi ̧os, 14 tiam
ne alti ̧u via koro, kaj ne forgesu la Eternulon, vian Dion, kiu elkon-
dukis vin el la lando Egipta, el la domo de sklaveco; 15 kaj kiu tra-
kondukis vin tra la granda kaj terura dezerto, kie estis serpentoj, as-
pidoj kaj skorpioj kaj sekaj lokoj senakvaj; kaj kiu eligis por vi ak-
von el granita roko; 16 kaj kiu nutris vin en la dezerto per manao,
kiun ne konis viaj patroj, por humiligi vin kaj por elprovi vin, por
fari al vi bonon en la tempo estonta. 17 Ne diru en via koro: Mia
forto kaj la potenco de mia mano akiris al mi çi tiun grandan havon;
18 sed memoru la Eternulon, vian Dion, çar Li estas Tiu, kiu donas
al vi forton, por akiri grandan havon, por plenumi Sian interligon,
pri kiu Li îuris al viaj patroj, kiel vi vidas nun. 19 Kaj mi avertas vin
hodiaû, ke, se vi forgesos la Eternulon, vian Dion, kaj sekvos aliajn
diojn kaj servos al ili kaj klini ̧os antaû ili, tiam vi pereos; 20 simile
al la popoloj, kiujn la Eternulo pereigas antaû vi, tiel vi pereos; pro
tio, ke vi ne obeos la voçon de la Eternulo, via Dio.
26e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 9
Aûskultu, ho Izrael! vi transiras nun Jordanon, por iri kaj ekposedi
popolojn, kiuj estas pli grandaj kaj pli fortaj ol vi, urbojn grandajn
kaj fortikigitajn ̧is la çielo, 2 popolon grandan kaj altkreskan, la
Anakidojn, kiujn vi konas, kaj pri kiuj vi aûdis: Kiu povas kontraû-
stari al la filoj de Anak? 3 Sciu do nun, ke la Eternulo, via Dio, mem
iras antaû vi, kiel fajro konsumanta; Li ekstermos ilin kaj Li subme-
tos ilin antaû vi, kaj vi forpelos ilin kaj pereigos ilin rapide, kiel la
Eternulo diris al vi. 4 Ne diru en via koro, kiam la Eternulo, via Dio,
forpelos ilin de antaû vi: Pro mia virteco la Eternulo venigis min por
ekposedi çi tiun landon; pro la malvirteco de çi tiuj popoloj la Eter-
nulo forpelas ilin de antaû vi. 5 Ne pro via virteco kaj pro la hones-
teco de via koro vi venas por ekposedi ilian landon; sed pro la mal-
virteco de çi tiuj popoloj la Eternulo, via Dio, forpelas ilin de antaû
vi, kaj por plenumi tion, kion la Eternulo îuris al viaj patroj, al Ab-
raham, al Isaak, kaj al Jakob. 6 Sciu do, ke ne pro via virteco la Eter-
nulo, via Dio, donas al vi tiun bonan landon por ekposedi ̧in; çar
vi estas popolo malmolnuka. 7 Memoru, ne forgesu, kiel vi koleri-
gis la Eternulon, vian Dion, en la dezerto; de post la tago, en kiu vi
eliris el la lando Egipta, ̧is via veno al çi tiu loko, vi estis malobe-
emaj kontraû la Eternulo. 8 Kaj çe ̆oreb vi incitis la Eternulon, kaj
la Eternulo ekkoleris kontraû vi tiel, ke Li volis ekstermi vin. 9 Kiam
mi supreniris sur la monton, por preni la ÿtonajn tabelojn, la tabe-
lojn de la interligo, kiun la Eternulo faris kun vi, kaj mi restis sur la
monto kvardek tagojn kaj kvardek noktojn, panon mi ne man ̧is kaj
1
27e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
akvon mi ne trinkis: 10 tiam la Eternulo donis al mi la du ÿtonajn
tabelojn skribitajn per la fingro de Dio, kaj sur ili estis çiuj vortoj,
kiujn diris al vi la Eternulo sur la monto el meze de fajro en la tago
de kunveno. 11 Kaj tio estis post la paso de kvardek tagoj kaj kvar-
dek noktoj, ke la Eternulo donis al mi la du ÿtonajn tabelojn, la ta-
belojn de la interligo. 12 Kaj la Eternulo diris al mi: Levi ̧u, rapide
iru malsupren de çi tie, çar malmorali ̧is via popolo, kiun vi elkon-
dukis el Egiptujo; rapide ili forflanki ̧is de la vojo, kiun Mi ordonis
al ili: ili faris al si fanditan idolon. 13 Kaj la Eternulo diris al mi jene:
Mi vidas çi tiun popolon, Mi vidas, ke ̧i estas popolo malmolnu-
ka; 14 lasu Min, Mi ekstermos ilin, kaj Mi forviÿos ilian nomon el sub
la çielo, kaj Mi faros el vi popolon pli fortan kaj pli grandnombran
ol ili. 15 Kaj mi turnis min kaj malsupreniris de la monto, kaj la mon-
to brulis per fajro; kaj la du tabeloj de la interligo estis en miaj du
manoj. 16 Kaj mi vidis, ke vi pekis kontraû la Eternulo, via Dio, vi
faris al vi fanditan bovidon, vi rapide forflanki ̧is de la vojo, kiun la
Eternulo ordonis al vi; 17 kaj mi prenis la du tabelojn kaj forîetis ilin
el miaj ambaû manoj kaj disrompis ilin antaû viaj okuloj. 18 Kaj mi
îetis min antaû la Eternulo, kiel antaûe, dum kvardek tagoj kaj kvar-
dek noktoj mi panon ne man ̧is kaj akvon ne trinkis, pro çiuj viaj
pekoj, kiujn vi pekis, farante malbonon antaû la okuloj de la Eter-
nulo, kolerigante Lin; 19 çar mi timis la koleron kaj furiozon, per kiuj
la Eternulo ekkoleris kontraû vi, dezirante ekstermi vin. Kaj la Eter-
nulo aûskultis min ankaû çi tiun fojon. 20 Ankaû kontraû Aaron la
Eternulo tre ekkoleris kaj volis ekstermi lin; sed mi pre ̧is ankaû por
Aaron en tiu tempo. 21 Kaj vian pekon, kiun vi faris, la bovidon, mi
prenis kaj forbruligis ̧in per fajro kaj disbatis ̧in, disfrakasante tiel,
ke ̧i fari ̧is malgrandpeca kiel polvo, kaj mi îetis ̧ian polvon en la
torenton, kiu defluas de la monto. 22 Ankaû en Tabera kaj en Masa
kaj en Kibrot-Hataava vi kolerigis la Eternulon. 23 Kaj kiam la Eter-
28e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
nulo sendis vin el Kadeÿ-Barnea, dirante: Iru kaj ekposedu la lan-
don, kiun Mi donas al vi; tiam vi malobeis la vortojn de la Eternu-
lo, via Dio, kaj vi ne kredis al Li kaj ne aûskultis Lian voçon. 24 Ma-
lobeemaj vi estis kontraû la Eternulo de la tago, kiam mi ekkonis
vin. 25 Mi do kuÿis antaû la Eternulo dum la kvardek tagoj kaj kvar-
dek noktoj, kiujn mi kuÿis; çar la Eternulo intencis ekstermi vin. 26
Kaj mi pre ̧is al la Eternulo, kaj diris: Mia Sinjoro, ho Eternulo, ne
pereigu Vian popolon kaj Vian posedaîon, kiun Vi liberigis per Via
grandeco kaj kiun Vi elkondukis el Egiptujo per forta mano. 27 Re-
memoru Viajn servantojn Abraham, Isaak, kaj Jakob; ne atentu la
obstinecon de çi tiu popolo nek ̧ian malvirtecon nek ̧iajn pekojn;
28 por ke ne diru la lo ̧antoj de tiu lando, el kiu Vi elkondukis nin:
Pro tio, ke la Eternulo ne povis venigi ilin en la landon, pri kiu Li
parolis al ili, kaj pro malamo al ili Li elkondukis ilin, por mortigi ilin
en la dezerto. 29 Kaj ili estas ja Via popolo kaj Via posedaîo, kiun Vi
elkondukis per Via granda forto kaj per Via etendita brako.
29e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 10
En tiu tempo la Eternulo diris al mi: Skulptu al vi du ÿtonajn ta-
belojn kiel la antaûaj, kaj supreniru al Mi sur la monton, kaj faru al
vi lignan keston. 2 Kaj Mi skribos sur la tabeloj la vortojn, kiuj es-
tis sur la antaûaj tabeloj, kiujn vi disrompis, kaj vi metos ilin en la
keston. 3 Tiam mi faris keston el akacia ligno, kaj mi skulptis du
ÿtonajn tabelojn kiel la antaûaj, kaj mi iris sur la monton, kaj la du
tabeloj estis en miaj manoj. 4 Kaj Li skribis sur la tabeloj, kiel estis
skribite antaûe, la dek ordonojn, kiujn la Eternulo diris al vi sur la
monto el meze de la fajro en la tago de kunveno, kaj la Eternulo
donis ilin al mi. 5 Kaj mi turnis min kaj malsupreniris de la monto,
kaj metis la tabelojn en la keston, kiun mi faris, kaj ili restis tie, kiel
la Eternulo ordonis al mi. ( 6 Kaj la Izraelidoj ekvojiris de Beerot-
Bene-Jaakan al Mosera; tie mortis Aaron, kaj tie li estis enterigita;
kaj lia filo Eleazar fari ̧is pastro anstataû li. 7 De tie ili ekvojiris al
Gudgod, kaj el Gudgod al Jotbata, en la landon, en kiu trovi ̧as to-
rentoj da akvoj. 8 En tiu tempo la Eternulo apartigis la tribon de
Levi, por porti la keston de la interligo de la Eternulo, por stari an-
taû la Eternulo, servi al Li, kaj beni en Lia nomo, ̧is la nuna tago.
9 Tial Levi ne ricevis parton kaj heredan posedaîon kun siaj fratoj:
la Eternulo estas lia heredaîo, kiel la Eternulo, via Dio, diris al li.) 10
Kaj mi staris sur la monto, kiel en la antaûa tempo, dum kvardek
tagoj kaj kvardek noktoj; kaj la Eternulo aûskultis min ankaû tiun
fojon: la Eternulo ne volis pereigi vin. 11 Kaj la Eternulo diris al mi:
1
30e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Levi ̧u, ekvojiru antaû la popolo, por ke ili venu kaj ekposedu la
landon, pri kiu Mi îuris al iliaj patroj, ke Mi donos ̧in al ili.
12 Kaj nun, Izrael, kion la Eternulo, via Dio, postulas de vi? nur
ke vi timu la Eternulon, vian Dion, ke vi iru laû çiuj Liaj vojoj, ke vi
amu Lin, kaj ke vi servu al la Eternulo, via Dio, per via tuta koro kaj
per via tuta animo; 13 ke vi observu la ordonojn de la Eternulo kaj
Liajn le ̧ojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaû, por ke estu bone al
vi. 14 Jen al la Eternulo, via Dio, apartenas la çielo kaj la çielo de la
çieloj, la tero, kaj çio, kio estas sur ̧i; 15 tamen nur pri viaj patroj
plaçis al la Eternulo ekami ilin, kaj Li elektis vin, ilian idaron post
ili, el çiuj popoloj, kiel vi vidas nun. 16 Cirkumcidu do la prepucion
de via koro, kaj ne estu plu malmolnukaj. 17 Çar la Eternulo, via Dio,
estas Dio de dioj kaj Sinjoro de sinjoroj, la Dio granda, potenca, kaj
timinda, kiu ne atentas personojn kaj ne prenas subaçeton, 18 kaj
kiu zorgas pri justeco por orfo kaj vidvino, kaj amas fremdulon,
donante al li panon kaj veston. 19 Amu do la fremdulon; çar frem-
duloj vi estis en la lando Egipta. 20 La Eternulon, vian Dion, timu;
al Li servu kaj al Li alglui ̧u kaj per Lia nomo îuru. 21 Li estas via
gloro, kaj Li estas via Dio, kiu faris por vi tiujn grandajn kaj timin-
dajn aferojn, kiujn vidis viaj okuloj. 22 En la nombro de sepdek ani-
moj viaj patroj foriris en Egiptujon, kaj nun la Eternulo, via Dio,
faris vin grandnombraj kiel la steloj de la çielo.
31e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 11
Amu do la Eternulon, vian Dion, kaj observu Liajn aran ̧ojn kaj
le ̧ojn kaj instrukciojn kaj ordonojn en çiu tempo. 2 Kaj sciu hodi-
aû, çar mi parolas ne al viaj filoj, kiuj ne scias kaj ne vidis la punon
de la Eternulo, via Dio, Lian grandecon, Lian fortan manon, kaj Lian
etenditan brakon, 3 kaj Liajn signojn kaj Liajn farojn, kiujn Li faris
interne de Egiptujo al Faraono, re ̧o de Egiptujo, kaj al lia tuta lan-
do; 4 kaj kion Li faris al la militistaro de Egiptujo, al ̧iaj çevaloj kaj
çaroj, kiujn Li superverÿis per la akvo de la Ru ̧a Maro, kiam ili
postkuris vin; kaj la Eternulo pereigis ilin ̧is la nuna tago; 5 kaj kion
Li faris al vi en la dezerto, ̧is vi venis al çi tiu loko; 6 kaj kion Li fa-
ris al Datan kaj Abiram, filoj de Eliab, filo de Ruben, kiam la tero
malfermis sian buÿon kaj englutis ilin kaj iliajn familiojn kaj iliajn
tendojn, kaj çion, kio ekzistis çe ili, meze de la tuta Izrael. 7 Viaj oku-
loj vidis ja çiujn grandajn farojn de la Eternulo, kiujn Li faris. 8 Ob-
servu do çiujn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû, por ke vi
forti ̧u, kaj por ke vi venu kaj ekposedu la landon, en kiun vi tran-
siras, por ekposedi ̧in, 9 kaj por ke vi longe vivu sur la tero, pri kiu
la Eternulo îuris al viaj patroj, ke Li donos ̧in al ili kaj al ilia idaro,
landon, en kiu fluas lakto kaj mielo. 10 Çar la lando, en kiun vi iras,
por ekposedi ̧in, ne estas kiel la lando Egipta, el kiu vi eliris, kie,
seminte vian semon, vi devis akvumi ̧in per viaj piedoj, kiel lego-
man ̧ardenon. 11 La lando, en kiun vi transiras, por ekposedi ̧in,
estas lando kun montoj kaj valoj; de la pluvo çiela ̧i trinkas akvon;
12 lando, pri kiu zorgas la Eternulo, via Dio; çiam la okuloj de la
1
32e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Eternulo, via Dio, estas sur ̧i, de la komenco de la jaro ̧is la fino
de la jaro.
13 Kaj se vi obeos Miajn ordonojn, kiujn Mi ordonas al vi hodi-
aû, amante la Eternulon, vian Dion, kaj servante al Li per via tuta
koro kaj per via tuta animo: 14 tiam Mi donos al via lando pluvon
̧iatempe, fruan kaj malfruan; kaj vi kolektos vian grenon kaj vian
moston kaj vian oleon. 15 Kaj Mi donos herbon sur via kampo por
via bruto; kaj vi man ̧os kaj estos sata. 16 Gardu vin, ke ne forlogi ̧u
via koro, kaj ke vi ne forflanki ̧u, kaj ke vi ne servu al aliaj dioj kaj
ne klini ̧u antaû ili. 17 Alie ekflamos kontraû vi la kolero de la Eter-
nulo, kaj Li ÿlosos la çielon, kaj ne estos pluvo, kaj la tero ne donos
siajn produktaîojn, kaj vi rapide forpereos el la bona lando, kiun la
Eternulo donas al vi. 18 Metu do çi tiujn miajn vortojn en vian koron
kaj en vian animon, kaj alligu ilin kiel signon al via mano, kaj ili estu
kiel memorigaîo inter viaj okuloj. 19 Kaj instruu ilin al viaj filoj, pa-
rolante pri ili, kiam vi sidos en via domo kaj kiam vi iros sur la vojo
kaj kiam vi kuÿi ̧os kaj kiam vi levi ̧os; 20 kaj skribu ilin sur la fostoj
de via domo kaj sur viaj pordegoj; 21 por ke longi ̧u via vivo kaj la
vivo de viaj infanoj sur la tero, pri kiu la Eternulo îuris al viaj patroj,
ke Li donos ̧in al ili, kiel longe estas la çielo super la tero. 22 Se vi
observos çiujn çi tiujn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi plenumi,
amante la Eternulon, vian Dion, irante laû çiuj Liaj vojoj, kaj alglu-
i ̧ante al Li: 23 tiam la Eternulo forpelos de antaû vi çiujn tiujn po-
polojn, kaj vi ekposedos popolojn pli grandajn kaj pli fortajn ol vi.
24 Çiu loko, sur kiu ekpaÿos via piedo, fari ̧os via; de la dezerto kaj
Lebanon, de la rivero, la rivero Eûfrato, ̧is la ekstrema maro estos
viaj limoj. 25 Neniu povos kontraûstari al vi: timon kaj teruron an-
taû vi la Eternulo venigos sur çiun teron, sur kiu vi ekpaÿos, kiel Li
diris al vi.
26 Rigardu, mi proponas al vi hodiaû benon kaj malbenon: 27 be-
33e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
non, se vi aûskultos la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kiujn mi
ordonas al vi hodiaû; 28 kaj malbenon, se vi ne aûskultos la ordo-
nojn de la Eternulo, via Dio, sed forflanki ̧os de la vojo, kiun mi or-
donas al vi hodiaû, kaj sekvos diojn aliajn, kiujn vi ne konas.
29 Kiam la Eternulo, via Dio, venigos vin en la landon, en kiun vi
iras, por ekposedi ̧in, tiam vi esprimos la benon sur la monto Ge-
rizim kaj la malbenon sur la monto Ebal; 30 ili estas transe de Jor-
dan, malantaû la vojo al la okcidento, en la lando de la Kanaanidoj,
kiuj lo ̧as en la stepo, kontraû Gilgal, apud la kverko More. 31 Çar
vi transiras Jordanon, por veni ekposedi la landon, kiun la Eternulo,
via Dio, donas al vi, kaj vi ekposedos ̧in kaj eklo ̧os en ̧i. 32 Ob-
servu do, ke vi plenumu çiujn le ̧ojn kaj instrukciojn, kiujn mi do-
nas al vi hodiaû.
34e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 12
Jen estas la le ̧oj kaj reguloj, kiujn vi devas observi por plenumi
en la lando, kiun la Eternulo, la Dio de viaj patroj, donas al vi kiel
posedaîon, dum la tuta tempo, kiun vi vivos sur la tero. 2 Ekstermu
çiujn lokojn, kie la popoloj, kiujn vi ekposedos, servis al siaj dioj sur
la altaj montoj kaj sur la montetoj kaj sub çiu verda arbo. 3 Kaj de-
truu iliajn altarojn, kaj rompu iliajn monumentojn, kaj iliajn sank-
tajn stangojn forbruligu per fajro, kaj la figurojn de iliaj dioj disbatu,
kaj ekstermu ilian nomon de tiu loko. 4 Ne faru tiele al la Eternu-
lo, via Dio; 5 sed al la loko, kiun elektos la Eternulo, via Dio, inter
çiuj viaj triboj, por meti tien Sian nomon, al Lia lo ̧ejo direktu vin
kaj venu tien, 6 kaj tien alportu viajn bruloferojn kaj viajn buçofe-
rojn kaj viajn dekonaîojn kaj la oferdonojn de viaj manoj kaj viajn
promesitaîojn kaj viajn memvolajn oferojn kaj la unuenaskitojn el
viaj grandaj kaj malgrandaj brutoj. 7 Kaj man ̧u tie antaû la Eternu-
lo, via Dio, kaj estu gajaj, vi kaj viaj familioj, en çiu entrepreno de
viaj manoj, per kiu benis vin la Eternulo, via Dio. 8 Ne faru simile
al çio, kion ni faras çi tie hodiaû, çiu tion, kio plaças al li; 9 çar vi nun
ankoraû ne venis al la ripozo kaj al la posedaîo, kiun la Eternulo, via
Dio, donas al vi. 10 Sed kiam vi transiros Jordanon kaj eklo ̧os en la
lando, kiun la Eternulo, via Dio, posedigas al vi, kaj Li ripozigos vin
de çiuj viaj malamikoj çirkaûe kaj vi lo ̧os sendan ̧ere: 11 tiam sur
la lokon, kiun elektos la Eternulo, via Dio, por lo ̧igi tie Sian no-
mon, tien alportu çion, kion mi ordonas al vi: viajn bruloferojn kaj
viajn buçoferojn, viajn dekonaîojn kaj la oferdonojn de viaj manoj,
1
35e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kaj çion elektitan laû viaj promesoj, kiujn vi promesis al la Eternulo;
12 kaj estu gajaj antaû la Eternulo, via Dio, vi kaj viaj filoj kaj viaj fili-
noj kaj viaj servantoj kaj viaj servantinoj, kaj la Levido, kiu estas
inter viaj pordegoj, çar li ne havas parton kaj posedaîon kun vi. 13
Gardu vin, ke vi ne alportu viajn bruloferojn sur çiu loko, kiun vi
vidos; 14 nur sur tiu loko, kiun elektos la Eternulo, inter unu el viaj
triboj, tie alportu viajn bruloferojn, kaj tie faru çion, kion mi ordo-
nas al vi. 15 Tamen, kiom deziros via animo, vi povas buçi kaj man ̧i
viandon laû la beno de la Eternulo, via Dio, kiun Li donos al vi en
çiuj viaj urboj; purulo kaj malpurulo povas man ̧i ̧in, kiel gazelon
aû cervon. 16 Nur la sangon ne man ̧u; sur la teron elverÿu ̧in, kiel
akvon. 17 Vi ne devas man ̧i en viaj urboj la dekonaîon el via gre-
no kaj el via mosto kaj el via oleo, kaj la unuenaskitojn el viaj gran-
daj kaj malgrandaj brutoj, kaj çiujn viajn promesitaîojn, kiujn vi
promesos, kaj viajn memvolajn oferojn kaj la oferdonojn de viaj
manoj; 18 sed nur antaû la Eternulo, via Dio, man ̧u tion sur la loko,
kiun elektos la Eternulo, via Dio, vi kaj via filo kaj via filino kaj via
servanto kaj via servantino, kaj la Levido, kiu estas inter viaj por-
degoj; kaj estu gajaj antaû la Eternulo, via Dio, en çiu entrepreno
de viaj manoj. 19 Gardu vin, ke vi ne forlasu la Levidon dum via tuta
vivo sur via tero.
20 Kiam la Eternulo, via Dio, vastigos viajn limojn, kiel Li diris al
vi, kaj vi diros: Mi man ̧os viandon—çar via animo ekdeziros man ̧i
viandon: tiam laû la tuta deziro de via animo man ̧u viandon. 21 Se
estos malproksima de vi tiu loko, kiun elektos la Eternulo, via Dio,
por meti tien Sian nomon, tiam buçu el viaj grandaj kaj malgrandaj
brutoj, kiujn la Eternulo donis al vi, kiel mi ordonis al vi, kaj man ̧u
en viaj urboj laû la tuta deziro de via animo. 22 Sed man ̧u tion tiel,
kiel oni man ̧as gazelon kaj cervon; malpurulo kaj purulo egale po-
vas tion man ̧i. 23 Nur detenu vin, ke vi ne man ̧u la sangon; çar la
36e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
sango estas la animo, kaj vi ne devas man ̧i la animon kun la vian-
do; 24 ne man ̧u ̧in, sur la teron elverÿu ̧in, kiel akvon; 25 ne man-
̧u ̧in, por ke estu bone al vi kaj al viaj idoj post vi, se vi faros pla-
çantaîon antaû la okuloj de la Eternulo. 26 Sed viajn sanktaîojn, ki-
ujn vi havos, kaj viajn promesitaîojn portu, kaj venu sur la lokon,
kiun elektos la Eternulo. 27 Kaj oferfaru viajn bruloferojn, la vian-
don kaj la sangon, sur la altaro de la Eternulo, via Dio; sed la sango
de viaj buçoferoj estu elverÿata sur la altaron de la Eternulo, via Dio,
kaj la viandon vi povas man ̧i. 28 Observu kaj obeu çiujn çi tiujn
vortojn, kiujn mi ordonas al vi, por ke estu bone al vi kaj al viaj idoj
post vi eterne, se vi faros tion, kio estas bona kaj plaça antaû la oku-
loj de la Eternulo, via Dio.
29 Kiam la Eternulo, via Dio, ekstermos de antaû vi la popolojn,
al kiuj vi iras, por forpeli ilin, kaj vi forpelos ilin kaj eklo ̧os en ilia
lando: 30 tiam gardu vin, ke vi ne enreti ̧u per ili, post kiam ili es-
tos ekstermitaj de antaû vi, kaj ke vi ne serçu iliajn diojn, dirante:
Kiel çi tiuj popoloj servis al siaj dioj, tiel mi ankaû faros. 31 Ne agu
tiel koncerne la Eternulon, vian Dion; çar çion, kion abomenas la
Eternulo, kion Li malamas, ili faras por siaj dioj, kaj eç siajn filojn
kaj filinojn ili forbruligas per fajro al siaj dioj.
32 Çion, kion mi ordonas al vi, tion observu, ke vi ̧in plenumu;
ne aldonu al tio, kaj ne deprenu de tio.
37e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 13
Se aperos inter vi profeto aû son ̧isto kaj prezentos al vi signon aû
miraklon, 2 kaj plenumi ̧os la signo aû miraklo, pri kiu li parolis al
vi, kaj li diros: Ni sekvu aliajn diojn, kiujn vi ne konas, kaj ni servu
al ili: 3 tiam ne aûskultu la vortojn de tiu profeto aû de tiu son ̧isto,
çar tiam elprovas vin la Eternulo, via Dio, por scii ̧i, çu vi amas la
Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo. 4 La
Eternulon, vian Dion, sekvu, kaj Lin timu, kaj Liajn ordonojn obser-
vu, kaj Lian voçon aûskultu, kaj al Li servu, kaj al Li alteni ̧u. 5 Kaj
tiun profeton aû tiun son ̧iston oni devas mortigi; çar li predikis
defalon de la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta
kaj liberigis vin el la domo de sklaveco—por delogi vin de la vojo,
laû kiu la Eternulo, via Dio, ordonis al vi iri; kaj ekstermu la mal-
bonon el inter vi.
6 Se logos vin sekrete via frato, filo de via patrino, aû via filo, aû
via filino, aû la edzino en viaj brakoj, aû via amiko plej intima, dir-
ante: Ni iru kaj servu al aliaj dioj, kiujn ne konis vi nek viaj patroj,
7 el la dioj de la popoloj, kiuj estas çirkaû vi, la proksimaj de vi aû
la malproksimaj de vi, de unu fino de la lando ̧is la alia: 8 tiam ne
konsentu kun li kaj ne aûskultu lin; ne indulgu lin via okulo, ne
kompatu kaj ne kaÿu lin, 9 sed mortigu lin; via mano devas esti sur
li la unua, por mortigi lin, kaj la manoj de la tuta popolo poste. 10
Kaj îetu sur lin ÿtonojn, ke li mortu; çar li volis forlogi vin de la Eter-
nulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, el la domo de
1
38e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
sklaveco. 11 Kaj la tuta Izrael tion aûdos kaj ektimos, kaj oni ne plu
faros tian malbonan agon inter vi.
12 Se vi aûdos pri iu el viaj urboj, kiujn la Eternulo, via Dio, do-
nas al vi por lo ̧ado, kaj oni diras: 13 Eliris el inter vi homoj sen-
taûgaj kaj forlogis la lo ̧antojn de sia urbo, dirante: Ni iru kaj ser-
vu al aliaj dioj, kiujn vi ne konis; 14 kaj vi serços kaj esploros kaj
bone pridemandos; kaj montri ̧os, ke tio estas preciza vero, ke la
abomenaîo estas farita inter vi: 15 tiam mortigu la lo ̧antojn de tiu
urbo per glavo, detruu ̧in, kaj çion, kio estas en ̧i, kaj ankaû ̧iajn
brutojn mortigu per glavo. 16 Kaj ̧ian tutan havon kolektu sur la
mezon de placo, kaj forbruligu per fajro la urbon kaj ̧ian tutan
havon, absolute çion, al la Eternulo, via Dio; kaj ̧i estu eterna ru-
ino, oni neniam ̧in rekonstruu. 17 Kaj nenio el la anatemaîo alglu-
i ̧u al via mano, por ke la Eternulo forlasu Sian flaman koleron kaj
donu al vi favorkorecon kaj indulgu vin kaj multigu vin, kiel Li îu-
ris al viaj patroj, 18 se vi aûskultos la voçon de la Eternulo, via Dio,
observante çiujn Liajn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû,
farante plaçantaîon antaû la okuloj de la Eternulo, via Dio.
39e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 14
Vi estas filoj de la Eternulo, via Dio: ne faru sur vi entrançojn kaj
ne faru senharaîon super viaj okuloj pro mortinto; 2 çar vi estas po-
polo sankta al la Eternulo, via Dio, kaj vin la Eternulo elektis, ke vi
estu Lia popolo propra, el çiuj popoloj, kiuj estas sur la tero.
3 Nenian abomenaîon man ̧u. 4 Jen estas la brutoj, kiujn vi po-
vas man ̧i: bovo, ÿafo, kaj kapro, 5 cervo kaj gazelo kaj kapreolo kaj
ibekso kaj antilopo kaj uro kaj tragelafo. 6 Çian bruton, kiu havas
disfenditajn hufojn kaj distrançan sulkon inter la du duonhufoj kaj
kiu remaças maçitaîon, tian el la brutoj vi povas man ̧i. 7 Nur çi ti-
ujn ne man ̧u el la remaçantaj maçitaîon kaj el la havantaj disfen-
ditajn hufojn kun distrança sulko: la kamelon kaj la leporon kaj la
hirakon; çar ili remaças maçitajon, sed iliaj hufoj ne estas disfendi-
taj, malpuraj ili estas por vi; 8 kaj la porkon, çar ̧iaj hufoj estas dis-
fenditaj, sed ̧i ne remaças maçitaîon, malpura ̧i estas por vi; ili-
an viandon ne man ̧u, kaj ilian kadavron ne ektuÿu.
9 Çi tiujn vi povas man ̧i el çiuj bestoj, kiuj estas en la akvo: çi-
ujn, kiuj havas na ̧ilojn kaj skvamojn, vi povas man ̧i; 10 sed çiujn,
kiuj ne havas na ̧ilojn kaj skvamojn, ne man ̧u: malpura tio estas
por vi.
11 Çian birdon puran vi povas man ̧i. 12 Sed çi tiujn el ili ne man-
̧u: la aglon kaj la gipaeton kaj la pandionon 13 kaj la vulturon kaj
la falkon kaj la milvon kun ̧ia speco 14 kaj çian korvon kun ̧ia spe-
co 15 kaj la struton kaj la strigon kaj la mevon kaj la akcipitron kun
̧ia speco, 16 la noktuon kaj la ibison kaj la cignon 17 kaj la pelika-
1
40e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
non kaj la perknopteron kaj la mergulon 18 kaj la cikonion kaj la
ardeon kun ̧ia speco kaj la upupon kaj la vesperton. 19 Kaj çia ram-
paîo flugilhava estas por vi malpura; oni ne devas ilin man ̧i. 20 Çian
puran birdon vi povas man ̧i.
21 Man ̧u nenian kadavraîon; al la fremdulo, kiu estas en via ur-
bo, vi povas ̧in doni, ke li ̧in man ̧u; aû vi povas vendi al alilan-
dulo; çar vi estas popolo sankta al la Eternulo, via Dio. Ne kuiru
kapridon en la lakto de ̧ia patrino.
22 Apartigu dekonaîon el çiuj produktaîoj de via semado, kiuj ve-
nas de la kampo çiujare. 23 Kaj man ̧u antaû la Eternulo, via Dio,
sur la loko, kiun Li elektos, por lo ̧igi tie Sian nomon, dekonaîon el
via greno, el via mosto, kaj el via oleo, kaj la unuenaskitojn el viaj
grandaj kaj malgrandaj brutoj; por ke vi lernu timi çiam la Eternu-
lon, vian Dion. 24 Kaj se tro longa estos por vi la vojo kaj vi ne povos
porti, çar tro malproksima estos de vi la loko, kiun elektos la Eter-
nulo, via Dio, por meti tien Sian nomon, kaj la Eternulo, via Dio, vin
benis: 25 tiam vi povas tion monigi, kaj vi prenos la monon en vian
manon, kaj iros al la loko, kiun la Eternulo, via Dio, elektos; 26 kaj
vi açetos pro tiu mono çion, kion ekdeziros via animo, el grandaj kaj
malgrandaj brutoj, el vino aû el drinkaîo, aû el çio, kion postulos via
animo; kaj vi man ̧os tie antaû la Eternulo, via Dio, kaj vi estos ga-
jaj, vi kaj via familio. 27 Kaj la Levidon, kiu estas en via urbo, ne for-
lasu; çar li ne havas parton kaj heredaîon çe vi.
28 Post paso de tri jaroj apartigu la tutan dekonaîon de viaj pro-
duktaîoj de tiu jaro kaj metu tion çe viaj pordegoj; 29 kaj venos la
Levido—çar li ne havas parton kaj heredaîon çe vi— kaj la fremdulo
kaj la orfo kaj la vidvino, kiuj estas en via urbo, kaj ili man ̧os kaj
sati ̧os; por ke benu vin la Eternulo, via Dio, en çiu faro de viaj ma-
noj, kiun vi faros.
41e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 15
Post paso de sep jaroj faru forlason. 2 Jen estas la esenco de la for-
laso; çiu kreditoro, kiu pruntedonis ion al sia proksimulo, forlasu
tion, li ne postulu tion de sia proksimulo aû de sia frato; çar estas
proklamita forlaso pro la Eternulo. 3 De alilandulo vi povas postu-
li; sed kion vi havos çe via frato, tion via mano forlasu. 4 Cetere ne
estos çe vi malriçulo (çar la Eternulo benos vin en la lando, kiun la
Eternulo, via Dio, donas al vi kiel heredan posedaîon), 5 se vi nur
obeos la voçon de la Eternulo, via Dio, por observi kaj plenumi çi-
ujn çi tiujn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû. 6 Çar la Eter-
nulo, via Dio, benos vin, kiel Li diris al vi; kaj vi pruntedonos al mul-
taj popoloj, sed vi ne prunteprenos; kaj vi regos super multaj popo-
loj, sed super vi ili ne regos.
7 Se estos inter vi malriçulo iu el viaj fratoj en iu el viaj urboj en
via lando, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi, tiam ne malmoli-
gu vian koron kaj ne fermu vian manon antaû via frato, la malriçu-
lo; 8 sed malfermu al li vian manon, kaj pruntedonu al li laûmezu-
re de lia manko, kio mankos al li. 9 Gardu vin, ke ne aperu en via
koro malpia penso: Alproksimi ̧as la sepa jaro, la jaro de forlaso; kaj
via okulo fari ̧os malfavora kontraû via malriça frato kaj vi ne do-
nos al li, kaj li plendos pri vi al la Eternulo, kaj peko estos sur vi. 10
Donu al li, kaj ne çagrenu vin via koro, kiam vi donos al li; çar pro
tio benos vin la Eternulo, via Dio, en çiuj viaj faroj kaj en çiu entre-
preno de via mano. 11 Çar ne mankos malriçuloj en la lando, tial mi
1
42e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ordonas al vi jene: malfermu vian manon al via frato, al via senha-
vulo, kaj al via malriçulo en via lando.
12 Se vendos sin al vi via frato, Hebreo aû Hebreino, li servu vin
dum ses jaroj, sed en la sepa jaro forsendu lin de vi en libereco. 13
Kaj kiam vi forsendos lin de vi en libereco, ne forsendu lin kun mal-
plenaj manoj; 14 sed havigu al li iom el viaj brutoj kaj el via garbe-
jo kaj el via vinpremejo; per kio benis vin la Eternulo, via Dio, tion
donu al li. 15 Memoru, ke vi estis sklavo en la lando Egipta, kaj la
Eternulo, via Dio, liberigis vin; tial mi ordonas al vi tion hodiaû. 16
Kaj se li diros al vi: Mi ne foriros de vi, çar mi amas vin kaj vian do-
mon—çar estas al li bone çe vi: 17 tiam prenu alenon kaj enpiku en
lian orelon kaj en la pordon, kaj li estos sklavo al vi por çiam. An-
kaû kun via sklavino agu tiel. 18 Tio ne ÿajnu al vi malfacila, kiam vi
forsendos lin de vi en libereco; çar duoblan pagon de dungito li per-
laboris çe vi dum ses jaroj; kaj la Eternulo, via Dio, benos vin en çio,
kion vi faros.
19 Çiun virseksan unuenaskiton, kiu naski ̧os al viaj grandaj kaj
malgrandaj brutoj, dediçu al la Eternulo, via Dio; ne laboru per la
unuenaskito de via bovo, kaj ne tondu la unuenaskiton de via ÿafo.
20 Antaû la Eternulo, via Dio, man ̧u ̧in çiujare, sur la loko, kiun
elektos la Eternulo, vi kaj via familio; 21 sed se ̧i havos ian difekton,
se ̧i estos lama aû blinda, aû se ̧i havos kian ajn malbonan difek-
ton, tiam ne buçu ̧in ofere al la Eternulo, via Dio. 22 Sed inter viaj
pordegoj vi povas ̧in man ̧i, malpurulo kaj purulo egale, kiel ga-
zelon kaj cervon. 23 Nur ̧ian sangon ne man ̧u; sur la teron elverÿu
̧in, kiel akvon.
43e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 16
Observu la monaton Abib, kaj faru Paskon al la Eternulo, via Dio;
çar en la monato Abib elkondukis vin la Eternulo, via Dio, el Egip-
tujo en la nokto. 2 Kaj buçu Paskon al la Eternulo, via Dio, el gran-
daj kaj malgrandaj brutoj, sur la loko, kiun la Eternulo elektos, por
lo ̧igi tie Sian nomon. 3 Ne man ̧u kun tio fermentintaîon; dum sep
tago man ̧u kun tio macojn, panon de mizero—çar rapidece vi eliris
el la lando Egipta—por ke vi memoru dum la tuta tempo de via vivo
la tagon de via eliro el la lando Egipta. 4 Oni ne vidu çe vi ferment-
intaîon en via tuta limitaîo dum sep tagoj; kaj el la viando, kiun vi
oferbuços vespere en la unua tago, neniom restu ̧is la mateno. 5 Vi
ne povas buçi la Paskon en iu el la urboj, kiujn la Eternulo, via Dio,
donos al vi; 6 nur sur la loko, kiun elektos la Eternulo, via Dio, por
lo ̧igi tie Sian nomon, buçu la Paskon vespere, çe la subiro de la
suno—tempo de via eliro el Egiptujo. 7 Kaj kuiru kaj man ̧u sur tiu
loko, kiun elektos la Eternulo, via Dio; kaj en la sekvanta tago vi
povas vin turni kaj iri al viaj tendoj. 8 Dum ses tagoj man ̧u macojn,
kaj en la sepa tago estu sankta kunveno antaû la Eternulo, via Dio;
ne faru laboron.
9 Sep semajnojn kalkulu al vi; de post la apero de la rikoltilo en
la spikoj komencu kalkuli la sep semajnojn. 10 Kaj faru feston de
semajnoj al la Eternulo, via Dio, kun libervola dono el via mano,
kiun vi donos konforme al tio, kiom benis vin la Eternulo, via Dio.
11 Kaj estu gajaj antaû la Eternulo, via Dio, vi kaj via filo kaj via filino
kaj via servanto kaj via servantino, kaj la Levido, kiu estas en viaj
1
44e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
pordegoj, kaj la fremdulo kaj la orfo kaj la vidvino, kiuj estas inter
vi, sur la loko, kiun elektos la Eternulo, via Dio, por lo ̧igi tie Sian
nomon. 12 Kaj memoru, ke vi estis sklavo en Egiptujo; kaj observu
kaj plenumu çi tiujn le ̧ojn.
13 Feston de laûboj faru al vi dum sep tagoj, kiam vi kolektos el
via draÿejo kaj el via vinpremejo. 14 Kaj estu gajaj en via festo, vi kaj
via filo kaj via filino kaj via servanto kaj via servantino, kaj la Lev-
ido kaj la fremdulo kaj la orfo kaj la vidvino, kiuj estas inter viaj
pordegoj. 15 Dum sep tagoj festu al la Eternulo, via Dio, sur la loko,
kiun elektos la Eternulo; çar benos vin la Eternulo, via Dio, en çiuj
viaj produktaîoj kaj en çiuj faroj de viaj manoj, kaj vi estos tute gaja.
16 Tri fojojn en la jaro çiu via virseksulo devas aperi antaû la Eter-
nulo, via Dio, sur la loko, kiun Li elektos: en la festo de macoj kaj
en la festo de semajnoj kaj en la festo de laûboj; kaj li ne aperu an-
taû la Eternulo kun malplenaj manoj; 17 çiu kun donaco en sia ma-
no, konforme al la beno de la Eternulo, via Dio, kiun Li donis al vi.
18 Ju ̧istojn kaj kontrolistojn starigu al vi en çiuj viaj urboj, kiu-
jn la Eternulo, via Dio, donos al vi laû viaj triboj; kaj ili ju ̧u la po-
polon per ju ̧o justa. 19 Ne klinu la le ̧on, ne atentu personojn; kaj
ne prenu subaçeton, çar subaçeto blindigas la okulojn de sa ̧uloj kaj
konfuzas la aferojn de justuloj. 20 Justecon, justecon sekvu, por ke
vi vivu kaj posedu la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.
21 Ne plantu al vi sanktan stangon el ia arbo apud la altaro de la
Eternulo, via Dio, kiun vi faros al vi; 22 kaj ne starigu al vi statuon,
kion malamas la Eternulo, via Dio.
45e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 17
Ne oferbuçu al la Eternulo, via Dio, bovon aû ÿafon, kiu havas sur
si difekton, kian ajn malbonaîon; çar tio estas abomenaîo por la
Eternulo, via Dio.
2 Se trovi ̧os inter vi en iu el viaj urboj, kiujn la Eternulo, via Dio,
donas al vi, viro aû virino, kiu faras malbonon antaû la Eternulo, via
Dio, malobeante Lian interligon; 3 kaj li iros kaj servos al aliaj dioj,
kaj adorklini ̧os antaû ili aû antaû la suno aû antaû la luno aû an-
taû la tuta armeo de la çielo, kion mi ne ordonis; 4 kaj estos dirite
al vi, kaj vi aûdos kaj bone esploros, kaj montri ̧os, ke la afero es-
tas preciza vero, ke tiu abomenaîo estas farita en Izrael; 5 tiam el-
konduku tiun viron aû tiun virinon, kiuj faris tiun malbonan aferon,
al via pordego, la viron aû la virinon, kaj îetu sur ilin ÿtonojn, ke ili
mortu. 6 Laû la akuzo de du atestantoj aû tri atestantoj la mortigoto
estu ekzekutita; li ne estu mortigita laû la akuzo de unu atestanto.
7 La mano de la atestantoj estu sur li plej antaûe, por mortigi lin, kaj
la mano de la tuta popolo poste; tiel ekstermu la malbonon el in-
ter vi.
8 Se estos por vi tro malfacila la ju ̧a afero inter sango kaj sango,
inter proceso kaj proceso, inter frapo kaj frapo, en disputaj aferoj
en via urbo: tiam levi ̧u, kaj iru al la loko, kiun elektos la Eternu-
lo, via Dio; 9 kaj venu al la pastroj Levidoj, kaj al la ju ̧isto, kiu es-
tos en tiu tempo, kaj demandu, kaj ili diros al vi la ju ̧an decidon.
10 Kaj agu laû la vorto, kiun ili diros al vi de tiu loko, kiun la Eter-
nulo elektos; kaj observu, ke vi faru çion, kion ili instruos al vi. 11
1
46e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Laû la instruo, kiun ili donos al vi, kaj laû la decido, kiun ili diros al
vi, agu; de tio, kion ili diros al vi, ne deklini ̧u dekstren nek mal-
dekstren. 12 Kiu agos arogante, kaj ne obeos la pastron, kiu staras
tie, por servi al la Eternulo, via Dio, aû la ju ̧iston, tiu homo devas
morti; kaj vi ekstermos la malbonon el Izrael. 13 Kaj la tuta popolo
aûdos kaj ektimos, kaj ili ne plu agos arogante.
14 Kiam vi venos en la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas
la vi, kaj vi ekposedos ̧in kaj eklo ̧os en ̧i, kaj diros: Mi starigos
super mi re ̧on, kiel çiuj popoloj çirkaû mi: 15 tiam starigu super vi
re ̧on, kiun elektos la Eternulo, via Dio; el inter viaj fratoj starigu
super vi re ̧on; vi ne povas starigi super vi homon aligentan, kiu ne
estas via frato. 16 Sed li ne multigu al si çevalojn, kaj li ne revenigu
la popolon en Egiptujon, por multigi çevalojn; la Eternulo diris al
vi: Ne iru plu returne laû tiu vojo. 17 Kaj li ne multigu al si edzinojn,
por ke ne deklini ̧u lia koro; kaj ar ̧enton kaj oron li ne tro multi-
gu al si. 18 Sed kiam li sidi ̧os sur la trono de sia regno, li transskribu
al si kopion de çi tiu instruo en libron laû tio, kio trovi ̧as çe la pas-
troj Levidoj; 19 kaj ̧i estu çe li, kaj li legadu en ̧i dum sia tuta vivo,
por ke li lernu timi la Eternulon, sian Dion, observante çiujn vor-
tojn de çi tiu instruo kaj çi tiujn le ̧ojn, por plenumi ilin; 20 por ke
ne alti ̧u lia koro super liaj fratoj kaj por ke li ne deklini ̧u de la or-
dono dekstren nek maldekstren, por ke li restu longe en sia re ̧eco,
li kaj liaj filoj, inter Izrael.
47e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 18
Ne havos la pastroj Levidoj, la tuta tribo de Levi, parton kaj he-
redaîon kun Izrael: la fajroferojn de la Eternulo kaj Lian aparte-
naîon ili man ̧ados. 2 Heredaîon ili ne havos inter siaj fratoj: la Eter-
nulo estas ilia heredaîo, kiel Li diris al ili. 3 Jen estas tio, kion devas
doni al la pastroj la popolo, la oferbuçantoj de bovo aû ÿafo: oni
donu al la pastro la ÿultron kaj la makzelojn kaj la stomakon; 4 la
unuaaîon de via greno, de via mosto, kaj de via oleo, kaj la unuaaîon
de la tonditaîo de viaj ÿafoj donu al li. 5 Çar lin elektis la Eternulo,
via Dio, el çiuj viaj triboj, ke li staru kaj servu en la nomo de la Eter-
nulo, li kaj liaj filoj en çiu tempo.
6 Kaj se venos Levido el iu el viaj urboj, el la tuta Izrael, kie li lo-
̧as, kaj li venos pro la tuta deziro de sia animo al la loko, kiun elek-
tos la Eternulo, 7 kaj li servos en la nomo de la Eternulo, lia Dio, kiel
çiuj liaj fratoj, la Levidoj, kiuj staras tie antaû la Eternulo: 8 tiam ili
man ̧u egalajn partojn, krom tio, kion donas al li la vendo de la pa-
tra havo.
9 Kiam vi venos en la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al
vi, tiam ne lernu fari ion similan al la abomenaîoj de tiuj popoloj:
10 ne devas trovi ̧i inter vi iu, kiu trairigas sian filon aû filinon tra
fajro, aûguristo, antaûdiristo, magiisto, sorçisto, 11 nek subîurigis-
to, nek elvokisto de spiritoj, nek signoklarigisto, nek esploristo de
mortintoj; 12 çar abomenaîo por la Eternulo estas çiu, kiu faras tion,
kaj pro tiuj abomenaîoj la Eternulo, via Dio, forpelas ilin de antaû
vi. 13 Senmakula estu antaû la Eternulo, via Dio; 14 çar tiuj popoloj,
1
48e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kiujn vi forpelas, aûskultas antaûdiristojn kaj aûguristojn; sed al vi
ne tion donis la Eternulo, via Dio. 15 Profeton al via mezo, el viaj fra-
toj, similan al mi, starigos por vi la Eternulo, via Dio; lin aûskultu,
16 konforme al tio, kion vi petis de la Eternulo, via Dio, çe ̆oreb en
la tago de la kunveno, dirante: Mi ne aûdu plu la voçon de la Eter-
nulo, mia Dio, kaj çi tiun grandan fajron mi ne vidu plu, por ke mi
ne mortu. 17 Kaj la Eternulo diris al mi: Bona estas tio, kion ili di-
ris. 18 Profeton Mi starigos por ili el la mezo de iliaj fratoj, similan
al vi; kaj Mi metos Miajn vortojn en lian buÿon, kaj li parolos al ili
çion, kion Mi ordonos al li. 19 Kaj se iu homo ne aûskultos Miajn
vortojn, kiujn li parolos en Mia nomo, tiun Mi punos. 20 Sed profe-
ton, kiu arogos diri en Mia nomo ion, kion Mi ne ordonis al li diri,
aû kiu parolos en la nomo de aliaj dioj, tiun profeton oni mortigu.
21 Kaj se vi diros en via koro: Kiel ni ekkonos la vorton, kiun ne di-
ris la Eternulo? 22 Kion la profeto diros en la nomo de la Eternulo
kaj la afero ne fari ̧os kaj ne plenumi ̧os—tio estas la vortoj, kiujn
la Eternulo ne diris; pro aroganteco diris tion la profeto; ne timu lin.
49e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 19
Kiam la Eternulo, via Dio, ekstermos la popolojn, kies landon la
Eternulo, via Dio, donas al vi, kaj vi forpelos ilin kaj eklo ̧os en ili-
aj urboj kaj en iliaj domoj: 2 tiam apartigu el vi tri urbojn en via lan-
do, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel posedaîon. 3 Aran ̧u
al vi la vojon, kaj dividu en tri partojn la spacon de via lando, kiun
havigos al vi la Eternulo, via Dio; kaj ili estos por tio, ke tien forkuru
çiu mortiginto. 4 Kaj jen estas la afero pri mortiginto, kiu povas for-
kuri tien kaj resti vivanta: se iu mortigos sian proksimulon senin-
tence, ne estinte lia malamiko antaûe; 5 aû se iu iros kun sia prok-
simulo en arbaron, por haki lignon, kaj eksvingi ̧os lia mano kun
la hakilo, por haki la arbon, kaj la fero desaltos de la tenilo kaj tra-
fos la proksimulon kaj tiu mortos—li forkuru al unu el tiuj urboj,
por resti vivanta; 6 por ke ne postkuru la sangoven ̧anto la morti-
ginton, kiam ekflamos lia koro, kaj ne kuratingu lin, se la vojo es-
tos longa, kaj ne mortigu lin; çar li ne meritas morton, çar li ne es-
tis lia malamiko antaûe. 7 Tial mi ordonas al vi, dirante: Tri urbojn
apartigu al vi. 8 Kaj kiam la Eternulo, via Dio, plilar ̧igos viajn li-
mojn, kiel Li îuris al viaj patroj, kaj donos al vi la tutan landon, kiun
Li promesis doni al viaj patroj; 9 se çiujn çi tiujn ordonojn, kiujn mi
donas al vi hodiaû, vi observos kaj plenumos, amante la Eternulon,
vian Dion, kaj irante laû Liaj vojoj en çiu tempo: tiam aldonu al li
ankoraû tri urbojn krom tiuj tri; 10 por ke ne estu verÿata senkulpa
sango meze de via lando, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel
posedaîon, kaj por ke vi ne estu kulpa pri sango. 11 Sed se iu estos
1
50e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
malamiko al sia proksimulo kaj insidos lin kaj levi ̧os kontraû lin
kaj mortigos lin kaj forkuros al unu el tiuj urboj: 12 tiam la pleja ̧uloj
en lia urbo sendu kaj prenigu lin el tie kaj transdonu lin en la ma-
non de la sangoven ̧anto, por ke li mortu. 13 Via okulo ne indulgu
lin; forviÿu la sangon de senkulpulo el Izrael, kaj estos al vi bone.
14 Ne forÿovu la limon de via proksimulo, kiun difinis la antaûu-
loj en via posedaîo, kiun vi ricevos en la lando, kiun la Eternulo, via
Dio, donas al vi kiel posedaîon.
15 Ne valoras unu atestanto kontraû homo en çia kulpo, en çia
krimo, kaj en çia peko, kiun li pekos: laû la diro de du atestantoj aû
laû la diro de tri atestantoj oni povas fari proceson. 16 Se kontraû iu
stari ̧os atestanto maljusta, akuzante lin pri krimo, 17 tiam la du
homoj, kiuj havas inter si ju ̧an disputon, stari ̧u antaû la Eternu-
lo, antaû la pastroj kaj la ju ̧istoj, kiuj estos en tiu tempo; 18 kaj la
ju ̧istoj bone esploru; kaj se montri ̧os, ke la atestanto estas ates-
tanto malvera, ke li akuzis malvere sian fraton: 19 tiam agu kun li
tiel, kiel li intencis agi kun sia frato; kaj tiel ekstermu la malbonon
el inter vi. 20 Kaj la aliaj aûdos kaj ektimos, kaj ili ne faros plu tian
malbonon inter vi. 21 Kaj via okulo ne indulgu: animon pro animo,
okulon pro okulo, denton pro dento, manon pro mano, piedon pro
piedo.
51e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 20
Kiam vi iros milite kontraû vian malamikon kaj vi vidos çevalojn
kaj çarojn kaj pli multe da homoj ol çe vi, ne timu ilin; çar kun vi
estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta. 2 Kaj
kiam vi alproksimi ̧os al la batalo, tiam elpaÿu la pastro kaj parolu
al la popolo; 3 kaj li diru al ili: Aûdu, ho Izrael! vi iras nun en bata-
lon kontraû viajn malamikojn; ne malforti ̧u via koro, ne timu, ne
konfuzi ̧u, kaj ne tremu antaû ili; 4 çar la Eternulo, via Dio, iras kun
vi, por batali pro vi kontraû viaj malamikoj kaj por helpi vin. 5 Kaj
la kontrolistoj parolu al la popolo, dirante: Kiu konstruis novan do-
mon kaj ne inaûguris ̧in, tiu iru kaj revenu al sia domo, çar eble li
mortos en la batalo kaj alia homo ̧in inaûguros; 6 kaj kiu plantis
vinber ̧ardenon kaj ne ̧uis ̧iajn fruktojn, tiu iru kaj revenu al sia
domo, çar eble li mortos en la batalo kaj alia homo ̧uos ̧iajn fruk-
tojn; 7 kaj kiu fiançi ̧is kun virino kaj ne prenis ÿin, tiu iru kaj revenu
al sia domo, çar eble li mortos en la batalo kaj alia viro ÿin prenos.
8 Kaj plue la kontrolistoj parolu al la popolo, kaj diru: Kiu estas ti-
mema kaj senkura ̧a, tiu iru kaj revenu al sia domo, por ke li ne
senkura ̧igu la koron de siaj fratoj, kiel lia koro estas. 9 Kaj kiam la
kontrolistoj finos paroli al la popolo, tiam oni starigu militestrojn
super la popolo.
10 Kiam vi aliros al urbo, por batali kontraû ̧i, tiam proponu al
̧i pacon. 11 Kaj se ̧i respondos al vi per paco kaj malfermos sin an-
taû vi, tiam la tuta popolo, kiu trovi ̧os en ̧i, pagu al vi tributon kaj
servu vin. 12 Sed se ̧i ne faros pacon kun vi, sed militos kontraû vi,
1
52e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tiam sie ̧u ̧in; 13 kaj kiam la Eternulo, via Dio, transdonos ̧in en
vian manon, tiam mortigu çiujn ̧iajn virseksulojn per glavo; 14 nur
la virinojn kaj la infanojn kaj la brutojn, kaj çion, kio estos en la
urbo, la tutan militakiraîon prenu al vi, kaj konsumu la militaki-
raîon de viaj malamikoj, kiujn la Eternulo, via Dio, transdonis al vi.
15 Tiel agu kun çiuj urboj, kiuj estas tre malproksime de vi kaj kiuj
ne apartenas al la urboj de tiuj popoloj. 16 Sed al tiuj urboj de tiuj
popoloj, kiujn la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel posedaîon, lasu
la vivon al neniu animo; 17 sed ekstermu ilin: la ̆etidojn kaj la
Amoridojn, la Kanaanidojn kaj la Perizidojn, la ̆ividojn kaj la Je-
busidojn, kiel ordonis al vi la Eternulo, via Dio; 18 por ke ili ne in-
struu al vi fari simile al çiuj iliaj abomenaîoj, kiujn ili faris por siaj
dioj, kaj por ke vi ne peku antaû la Eternulo, via Dio.
19 Se vi dum longa tempo sie ̧os urbon, por militakiri ̧in kaj pre-
ni ̧in, ne ruinigu ̧iajn arbojn, levante kontraû ilin hakilon; çar vi
povas man ̧i fruktojn de ili, tial ne forhaku ilin; çar çu arbo de kam-
po estas homo, ke ̧i povus foriri de vi en la fortikaîon? 20 Nur tian
arbon, pri kiu vi scios, ke ̧i ne estas arbo fruktodona, vi povas ru-
inigi kaj forhaki, por konstrui bastionojn kontraû la urbo, kiu mili-
tas kontraû vi, ̧is vi ̧in venkos.
53e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 21
Se estos trovita mortigito sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio,
donas al vi kiel posedaîon, kuÿanta sur la kampo, kaj oni ne scios,
kiu lin mortigis: 2 tiam eliru viaj pleja ̧uloj kaj viaj ju ̧istoj, kaj ili
mezuru ̧is la urboj, kiuj trovi ̧as çirkaûe de la mortigito. 3 Kaj kiu
urbo estos plej proksime de la mortigito, ties pleja ̧uloj prenu bo-
vidinon, per kiu oni ne laboris kaj kiu ne portis jugon; 4 kaj la plej-
a ̧uloj de tiu urbo forkonduku la bovidinon al valo kun fluanta
akvo, valo, kiu ne estas plugita nek prisemita, kaj ili rompu tie la
kolon de la bovidino en la valo; 5 kaj aliru la pastroj, idoj de Levi (çar
ilin elektis la Eternulo, via Dio, por servi al Li kaj por beni en la no-
mo de la Eternulo, kaj laû ilia diro devas esti decidata çiu disputo
kaj çiu difekto); 6 kaj çiuj pleja ̧uloj de tiu urbo, kiuj estos la plej
proksimaj de la mortigito, lavu siajn manojn super la bovidino, al
kiu oni rompis la kolon en la valo, 7 kaj ili sciigu kaj diru: Niaj manoj
ne verÿis çi tiun sangon, kaj niaj okuloj ne vidis; 8 pekliberigu Vian
popolon Izrael, kiun Vi liberigis, ho Eternulo, kaj ne kalkulu sang-
on senkulpan inter Via popolo Izrael. Kaj estos pardonita al ili la
sango. 9 Kaj vi elviÿu el inter vi la sangon de senkulpulo, por ke vi
faru plaçantaîon antaû la Eternulo.
10 Kiam vi eliros en militon kontraû viajn malamikojn, kaj la Eter-
nulo, via Dio, transdonos ilin en viajn manojn, kaj vi prenos de ili
kaptitojn, 11 kaj vi vidos inter la kaptitoj virinon belaspektan kaj
ekamos ÿin kaj prenos ÿin al vi kiel edzinon: 12 tiam venigu ÿin in-
ternen de via domo, kaj ÿi pritondu sian kapon kaj pritrançu siajn
1
54e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ungojn, 13 kaj ÿi deprenu de si siajn vestojn de kaptiteco, kaj ÿi lo ̧u
en via domo, kaj ÿi priploru sian patron kaj sian patrinon en la daû-
ro de unu monato; kaj post tio vi povas eniri al ÿi kaj fari ̧i ÿia edzo,
kaj ÿi estos por vi edzino. 14 Kaj se ÿi ne plaços al vi, tiam forliberi-
gu ÿin, kien ÿi volas; sed ne vendu ÿin pro mono, ne premu ÿin per
via forto, pro tio, ke vi humiligis ÿin.
15 Se viro havos du edzinojn, unu amatan kaj duan ne amatan,
kaj ili naskos al li filojn, la amata kaj la ne amata, kaj la filo unue-
naskita estos de la ne amata: 16 tiam çe la disdono de sia havo al la
filoj li ne povas doni unuaecon al la filo de la amata antaû la filo de
la ne amata, la unuenaskito; 17 sed la unuenaskiton, la filon de la ne
amata, li devas estkonfesi, por doni al li duoblan parton el çio, kio
trovi ̧as çe li; çar li estas la unua frukto de lia forto, li havas la raj-
ton de unuenaskiteco.
18 Se iu havos filon obstinan kaj malobean, kiu ne aûskultas la
voçon de sia patro nek la voçon de sia patrino, kaj ili punadis lin,
sed li ne aûskultas ilin: 19 tiam lia patro kaj lia patrino prenu lin kaj
alkonduku lin al la pleja ̧uloj de lia urbo kaj al la pordego de lia
lo ̧oloko; 20 kaj ili diru al la pleja ̧uloj de lia urbo: Çi tiu nia filo es-
tas obstina kaj malobea, li ne aûskultas nian voçon, li estas man ̧e-
gemulo kaj drinkemulo. 21 Tiam çiuj homoj de lia urbo priîetu lin
per ÿtonoj, ke li mortu; tiel ekstermu la malbonon el inter vi, kaj çiuj
Izraelidoj aûdos kaj ektimos.
22 Se iu fari ̧os kulpa pri peko, kiu meritas morton, kaj li estos
mortigita kaj vi pendigos lin sur arbo; 23 tiam lia kadavro ne devas
esti dum la nokto sur la arbo, sed vi devas lin enterigi en la sama
tago; çar pendigito estas malbenita antaû Dio; kaj ne makulu vian
teron, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel posedaîon.
55e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 22
Kiam vi vidos, ke bovo de via frato aû lia ÿafo erarvagas, ne for-
turnu vin de ili, sed rekonduku ilin al via frato. 2 Se via frato ne es-
tas proksime de vi aû se vi lin ne konas, tiam enpelu ilin en vian do-
mon, kaj ili estu çe vi, ̧is via frato ilin serços, kaj tiam redonu ilin
al li. 3 Tiel same agu kun lia azeno, tiel same agu kun lia vesto, kaj
tiel same agu kun çia perditaîo de via frato, kun çio, kio estos per-
dita de li kaj kion vi trovos: vi ne devas forturni vin.
4 Kiam vi vidos, ke azeno de via frato aû lia bovo falis sur la vojo,
ne forturnu vin de ili; levu ilin kune kun li.
5 Ne devas esti apartenaîo de viro sur virino, kaj viro ne surme-
tu sur sin veston de virino; çar abomenaîo por la Eternulo, via Dio,
estas çiu, kiu faras tion.
6 Se vi trovos neston de birdo antaû vi sur la vojo, sur iu arbo aû
sur la tero, kun birdidoj aû kun ovoj, kaj la patrino sidas sur la bir-
didoj aû sur la ovoj, ne prenu la patrinon kune kun la idoj; 7 la pa-
trinon forliberigu, kaj la idojn vi povas preni al vi; por ke estu al vi
bone kaj por ke vi longe vivu.
8 Kiam vi konstruos novan domon, faru balustradon çirkaû via
tegmento, por ke vi ne venigu sangon sur vian domon, se iu defa-
los de ̧i. 9 Ne prisemu vian vinber ̧ardenon per miksospecaj semoj,
por ke ne malbeni ̧u la tuta rikolto, la semo, kiun vi semis, kaj la
fruktoj de la vinber ̧ardeno.
10 Ne plugu per bovo kaj azeno kune. 11 Ne surmetu sur vin mik-
sospecan veston el lano kaj lino kune.
1
56e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kvastojn faru al vi sur la kvar anguloj de via kovrilo, per kiu vi
vin kovras.
13 Se iu prenos edzinon kaj envenos al ÿi kaj ekmalamos ÿin, 14 kaj
li akuzos ÿin kalumnie kaj kurigos pri ÿi malbonon famon, kaj di-
ros: Çi tiun virinon mi prenis, kaj mi alproksimi ̧is al ÿi kaj ne tro-
vis çe ÿi virgecon: 15 tiam la patro de la junulino kaj ÿia patrino pre-
nu kaj elportu la signojn de virgeco de la junulino al la pleja ̧uloj
de la urbo al la pordego; 16 kaj la patro de la junulino diru al la plej-
a ̧uloj: Mian filinon mi donis al çi tiu viro kiel edzinon, kaj li ekma-
lamis ÿin; 17 kaj jen li akuzis ÿin kalumnie, dirante: Mi ne trovis çe
via filino virgecon; sed jen estas la signoj de virgeco de mia filino.
Kaj ili etendos la veston antaû la pleja ̧uloj de la urbo. 18 Tiam la
pleja ̧uloj de tiu urbo prenu la edzon kaj punu lin; 19 kaj ili kondam-
nu lin al punpago de cent ar ̧entaj moneroj, kaj ili donu tion al la
patro de la junulino pro tio, ke tiu kurigis malbonan famon pri ju-
nulino Izraelida; kaj ÿi restu lia edzino, li ne povas forigi ÿin de si
dum sia tuta vivo. 20 Sed se tiu afero estos vera kaj ne trovi ̧os sig-
noj de virgeco çe la junulino: 21 tiam oni alkonduku la junulinon al
la pordo de ÿia patro, kaj la lo ̧antoj de ÿia urbo priîetu ÿin per ÿto-
noj, ke ÿi mortu; çar ÿi faris malhonoraîon en Izrael, malçastante en
la domo de sia patro. Tiel ekstermu la malbonon el inter vi.
22 Se estos trovita viro, kuÿanta kun virino edzinigita, tiam oni
mortigu ambaû, la viron, kiu kuÿis kun la virino, kaj la virinon. Tiel
ekstermu la malbonon el Izrael.
23 Se juna virgulino estos fiançigita kun viro, kaj iu renkontos ÿin
en la urbo kaj kuÿos kun ÿi: 24 tiam konduku ilin ambaû al la por-
dego de tiu urbo, kaj priîetu ilin per ÿtonoj, ke ili mortu; la junuli-
non pro tio, ke ÿi ne kriis en la urbo, kaj la viron pro tio, ke li sen-
honorigis la edzinon de sia proksimulo. Tiel ekstermu la malbonon
el inter vi.
12
57e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Sed se sur kampo renkontos la viro la fiançigitan junulinon, kaj
la viro ÿin kaptos kaj kuÿos kun ÿi: tiam oni mortigu sole la viron,
kiu kuÿis kun ÿi; 26 sed al la junulino faru nenion; la junulino ne
havas mortomeritan pekon, çar tiu afero estas tia, kiel se iu levi ̧as
kontraû sian proksimulon kaj mortigas lin; 27 li renkontis ja ÿin sur
kampo, la fiançigita junulino eble kriis, sed neniu ÿin savis.
28 Se iu renkontos junulinon virgulinon ne fiançigitan kaj kaptos
ÿin kaj kuÿos kun ÿi, kaj oni ilin trovos: 29 tiam la viro, kiu kuÿis kun
ÿi, donu al la patro de la junulino kvindek ar ̧entajn monerojn, kaj
ÿi fari ̧u lia edzino, pro tio, ke li senhonorigis ÿin; li ne povas fori-
gi ÿin de si dum sia tuta vivo.
30 Neniu prenu la edzinon de sia patro, nek malkovru la baskon
de sia patro.
25
58e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 23
Kiu havas dispremitajn testikojn aû detrançitan seksan membron,
tiu ne povas eniri en la komunumon de la Eternulo.
2 Peknaskito ne povas eniri en la komunumon de la Eternulo; eç
lia deka generacio ne povas eniri en la komunumon de la Eternu-
lo.
3 Amonido kaj Moabido ne povas eniri en la komunumon de la
Eternulo; eç ilia deka generacio ne povas eniri en la komunumon
de la Eternulo eterne; 4 pro tio, ke ili ne renkontis vin kun pano kaj
akvo sur la vojo, kiam vi iris el Egiptujo, kaj ke ili dungis kontraû
vi Bileamon, filon de Beor, el Petor en Mezopotamio, por malbeni
vin. 5 Sed la Eternulo, via Dio, ne volis aûskulti Bileamon; kaj la
Eternulo, via Dio, turnis por vi la malbenon en benon, çar la Eter-
nulo, via Dio, amas vin. 6 Ne faru al ili pacon nek bonon dum via
tuta ekzistado eterne.
7 Ne abomenu Edomidon, çar li estas via frato; ne abomenu
Egipton, çar vi estis fremdulo en lia lando. 8 La infanoj, kiuj na-
ski ̧os de ili, en la tria generacio povas eniri en la komunumon de
la Eternulo.
9 Kiam vi eliros tendare kontraû viajn malamikojn, tiam gardu
vin kontraû çio malbona. 10 Se estos inter vi iu, kiu ne estos pura pro
okazintaîo nokta, li eliru ekster la tendaron, li ne venu internen de
la tendaro; 11 kiam fari ̧os vespero, li lavu sin per akvo, kaj post la
subiro de la suno li povas veni en la tendaron. 12 Lokon vi devas
havi ekster la tendaro, kien vi elirados por necesaîoj. 13 Fosileton vi
1
59e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
devas havi çe vi sur rimeno; kaj kiam vi sidos ekstere, fosu per ̧i kaj
reen kovru vian elirintaîon; 14 çar la Eternulo, via Dio, iras meze de
via tendaro, por savi vin kaj por transdoni al vi viajn malamikojn;
tial via tendaro devas esti sankta, por ke Li ne vidu inter vi ion hont-
indan kaj ne deturni ̧u de vi.
15 Ne transdonu sklavon al lia sinjoro, se li serços rifu ̧on çe vi
kontraû sia sinjoro; 16 kun vi li lo ̧u, inter vi, sur la loko, kiun li elek-
tos en unu el viaj urboj, kie plaços al li; ne premu lin.
17 Ne devas esti malçastistino inter la filinoj de Izrael, kaj ne de-
vas esti malçastisto inter la filoj de Izrael. 18 Ne enportu pagon de
malçastistino nek de malçastisto en la domon de la Eternulo, via
Dio, pro ia promeso; çar ambaû estas abomenaîo antaû la Eternu-
lo, via Dio.
19 Ne donu kreskige al via frato monon, nek man ̧aîon, nek ion
alian, kion oni povas doni kreskige. 20 Al alilandulo vi povas doni
kreskige, sed al via frato ne donu kreskige; por ke la Eternulo, via
Dio, benu vin en çiu entrepreno de viaj manoj sur la tero, sur kiun
vi venas, por ekposedi ̧in.
21 Se vi faros promeson al la Eternulo, via Dio, ne prokrastu ple-
numi ̧in; çar la Eternulo, via Dio, postulos ̧in de vi, kaj estos sur
vi peko. 22 Sed se vi ne faros promeson, ne estos sur vi peko. 23 Kio
eliris el via buÿo, tion observu kaj plenumu, kiel vi promesis al la
Eternulo, via Dio, propravole, kion vi diris per via buÿo.
24 Kiam vi eniros en vinber ̧ardenon de via proksimulo, vi povas
man ̧i vinberojn kiom vi volos, ̧issate; sed en vian vazon ne metu.
25 Kiam vi venos sur la grenkampon de via proksimulo, vi povas
deÿiri spikojn per viaj manoj; sed rikoltilon ne levu kontraû la gren-
kampon de via proksimulo.
60e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 24
Se iu prenos virinon kaj fari ̧os ÿia edzo, kaj okazos, ke ÿi ne pla-
ças al li, çar li trovis çe ÿi ion hontindan: tiam li skribu el ÿi eksed-
zigan leteron kaj donu ̧in en ÿian manon kaj forsendu ÿin el sia
domo. 2 Kaj se ÿi eliros el lia domo kaj iros kaj edzini ̧os kun alia
viro; 3 kaj tiu lasta edzo ÿin ekmalamos kaj skribos al ÿi eksedzigan
leteron kaj donos en ÿian manon kaj forsendos ÿin el sia domo; aû
mortos tiu lasta viro, kiu prenis ÿin kiel edzinon: 4 tiam ÿia unua
edzo, kiu forsendis ÿin, ne povas preni ÿin denove kiel edzinon, post
kiam ÿi estas malpurigita; çar tio estas abomenaîo antaû la Eternulo;
kaj vi ne pekmakulu la teron, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi
kiel heredaîon. 5 Se iu antaû nelonge edzi ̧is, li ne iru en militon, kaj
oni nenion metu sur lin; li restu libera en sia domo dum unu jaro,
kaj li gajigu sian edzinon, kiun li prenis. 6 Neniu prenu kiel garan-
tiaîon muelilon aû supran muelÿtonon, çar tiam li prenus garanti-
aîe animon.
7 Se oni trovos iun, kiu ÿtelis iun el siaj fratoj, el la Izraelidoj, kaj
sklavigis lin kaj vendis lin, tiu ÿtelinto devas morti; kaj tiel ekster-
mu la malbonon el inter vi.
8 Atentu pri la infekto de lepro, ke vi observu precize kaj plenu-
mu çion, kion instruos al vi la pastroj Levidoj; kiel mi ordonis al ili,
tiel penu agi. 9 Memoru, kion la Eternulo, via Dio, faris al Mirjam
sur la vojo, kiam vi iris el Egiptujo.
10 Se vi ion pruntedonos al via proksimulo, ne iru en lian domon,
por preni de li garantiaîon; 11 staru sur la strato; kaj la homo, al kiu
1
61e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
vi pruntedonis, elportos al vi la garantiaîon eksteren. 12 Kaj se li es-
tas malriçulo, tiam ne dormu kun lia garantiaîo; 13 redonu al li la
garantiaîon çe la subiro de la suno, por ke li kuÿu en sia vesto kaj
benu vin; kaj vi havos meriton antaû la Eternulo, via Dio.
14 Ne faru maljustaîon al dungito, al malriçulo kaj senhavulo el
viaj fratoj aû el viaj fremduloj, kiuj lo ̧as en via lando, en viaj urboj:
15 en la sama tago donu al li lian pagon, ke la suno ne subiru super
̧i, çar li estas malriça kaj per tio li subtenas sian vivon; ke li ne plen-
du kontraû vi al la Eternulo kaj vi ne havu sur vi pekon.
16 Patrojn oni ne mortigu pro la gefiloj, kaj gefilojn oni ne morti-
gu pro la patroj; çiu devas ricevi morton pro sia krimo.
17 Ne ju ̧u mal ̧uste fremdulon, orfon, kaj ne prenu garantiaîe
veston de vidvino. 18 Kaj memoru, ke vi estis sklavo en Egiptujo, kaj
la Eternulo, via Dio, liberigis vin el tie; tial mi ordonas al vi, ke vi
agu tiel.
19 Kiam vi rikoltos vian rikolton sur via kampo kaj vi forgesos
garbon sur la kampo, ne iru returne por preni ̧in: ̧i restu por la
fremdulo, por la orfo, kaj por la vidvino; por ke la Eternulo, via Dio,
benu vin en çiuj faroj de viaj manoj.
20 Kiam vi debatos la fruktojn de via olivarbo, ne debatu ̧is fino:
io restu por la fremdulo, por la orfo, kaj por la vidvino. 21 Kiam vi
rikoltos en via vinberejo, ne forkolektu la restaîon post vi: io restu
por la fremdulo, por la orfo, kaj por la vidvino. 22 Kaj memoru, ke
vi estis sklavo en la lando Egipta; pro tio mi ordonas al vi agi tiel.
62e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 25
Se estos disputo inter homoj, ili venu al la ju ̧o, kaj oni ju ̧u ilin,
kaj oni deklaru prava la pravulon, kaj la malpravulon oni kondam-
nu. 2 Kaj se la kulpulo meritas batojn, tiam la ju ̧isto ordonu kuÿi-
gi lin kaj bati lin antaû li laû la grado de lia kulpeco, laû kalkulo. 3
Kvardek baton oni povas doni al li, sed ne pli; oni ne batu lin tro
multe, por ke via frato ne estu humiligita antaû viaj okuloj.
4 Ne fermu la buÿon al bovo draÿanta.
5 Se fratoj lo ̧as kune, kaj unu el ili mortas, ne havante filon, tiam
la edzino de la mortinto ne devas edzini ̧i ekstere kun viro fremda;
sed ÿia bofrato venu al ÿi kaj prenu ÿin al si kiel edzinon kaj vivu kun
ÿi. 6 Kaj la unuenaskito, kiun ÿi naskos, ricevos la nomon de lia mor-
tinta frato, por ke ne malaperu lia nomo en Izrael. 7 Sed se tiu viro
ne deziros preni sian bofratinon, tiam lia bofratino devas iri al la
pordego, al la pleja ̧uloj, kaj diri: Mia bofrato rifuzas restarigi al sia
frato nomon en Izrael, li ne volas edzi ̧i kun mi. 8 Tiam la pleja ̧uloj
de lia urbo devas voki lin kaj admoni lin. Kaj se li stari ̧os, kaj di-
ros: Mi ne volas preni ÿin: 9 tiam lia bofratino devas aliri al li antaû
la okuloj de la pleja ̧uloj, kaj depreni lian ÿuon de lia piedo kaj kraçi
sur lian viza ̧on, kaj respondi kaj diri: Tiel oni agas kun homo, kiu
ne konstruas domon al sia frato. 10 Kaj oni donu al li nomon en Izra-
el: Domo de senÿuigito.
11 Se du viroj kverelas inter si, kaj aliros la edzino de unu, por savi
sian edzon el la mano de lia batanto, kaj ÿi etendos sian manon kaj
1
63e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kaptos lian hontan parton: 12 tiam dehaku ÿian manon, via okulo ne
indulgu ÿin.
13 Ne havu en via sako duspecajn pezilojn, grandajn kaj malgran-
dajn. 14 Ne havu en via domo duspecajn efojn, grandan kaj mal-
grandan. 15 Pezilon plenan kaj ̧ustan vi devas havi, efon plenan kaj
̧ustan vi devas havi; por ke vi longe vivu sur la tero, kiun la Eter-
nulo, via Dio, donas al vi. 16 Çar abomenaîo por la Eternulo, via Dio,
estas çiu, kiu faras tion, çiu, kiu faras maljustaîon.
17 Memoru, kion faris al vi Amalek sur la vojo, kiam vi iris el
Egiptujo; 18 kiel li renkontis vin sur la vojo, kaj mortigis çe vi çiu-
jn, kiuj, malforti ̧inte, restis malantaûe, kiam vi estis laca kaj mul-
telaborinta; kaj li ne timis Dion. 19 Tial, kiam la Eternulo, via Dio,
ripozigos vin de çiuj viaj malamikoj çirkaûe en la lando, kiun la
Eternulo, via Dio, donas al vi kiel heredan posedaîon, elviÿu la me-
moron pri Amalek el sub la çielo; ne forgesu.
64e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 26
Kaj kiam vi venos en la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas
al vi kiel posedaîon, kaj vi ekposedos ̧in kaj enlo ̧i ̧os en ̧i: 2 tiam
prenu el la unuaj el çiuj fruktoj de la tero, kiujn vi ricevos de via
tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi, kaj metu en korbon, kaj
iru al la loko, kiun la Eternulo, via Dio, elektos, por lo ̧igi tie Sian
nomon; 3 kaj venu al la pastro, kiu estos en tiu tempo, kaj diru al li:
Mi sciigas hodiaû antaû la Eternulo, via Dio, ke mi eniris en la lan-
don, pri kiu la Eternulo îuris al niaj patroj, ke Li donos ̧in al ni. 4
Kaj la pastro prenos la korbon el via mano, kaj metos ̧in antaû la
altaron de la Eternulo, via Dio. 5 Kaj vi ekparolos, kaj diros antaû la
Eternulo, via Dio: Vaganta Siriano estis mia patro, kaj li foriris en
Egiptujon kaj enlo ̧i ̧is tie fremdule kun malmulte da homoj, kaj
fari ̧is tie popolo granda, forta, kaj multenombra; 6 kaj la Egiptoj
agis malbone kontraû ni kaj premis nin kaj metis sur nin malfaci-
lan laboron; 7 kaj ni ekkriis al la Eternulo, la Dio de niaj patroj, kaj
la Eternulo aûskultis nian voçon kaj vidis nian mizeron kaj nian
laboradon kaj nian prematecon; 8 kaj la Eternulo elkondukis nin el
Egiptujo per mano forta kaj per brako etendita kaj per granda teru-
ro kaj per signoj kaj mirakloj; 9 kaj Li venigis nin al çi tiu loko kaj
donis al ni çi tiun landon, landon, en kiu fluas lakto kaj mielo; 10 kaj
nun jen mi alportis la unuajn fruktojn de la tero, kiun Vi donis al
mi, ho Eternulo. Kaj vi metos tion antaû la Eternulon, vian Dion, kaj
vi adorklini ̧os antaû la Eternulo, via Dio. 11 Kaj vi estos gaja pro la
1
65e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tuta bono, kiun donis la Eternulo, via Dio, al vi kaj al via domo, vi,
kaj la Levido, kaj la fremdulo, kiu lo ̧as inter vi.
12 Kiam vi finos la apartigadon de çiuj dekonaîoj el viaj produk-
taîoj en la tria jaro, la jaro de la dekonaîoj, kaj vi fordonos al la Lev-
ido kaj al la fremdulo, al la orfo kaj al la vidvino, por ke ili man ̧u
inter viaj pordegoj kaj sati ̧u: 13 tiam diru antaû la Eternulo, via Dio:
Mi forigis la sanktigitaîon el la domo, kaj mi donis ̧in al la Levido
kaj al la fremdulo, al la orfo kaj al la vidvino, tute laû Via ordono,
kiun Vi faris al mi; mi ne transpaÿis Viajn ordonojn kaj mi ne for-
gesis; 14 mi ne man ̧is el ̧i en la tagoj de mia mal ̧ojo, kaj mi ne
apartigis el ̧i en stato de malpureco, kaj mi ne donis el ̧i por mor-
tinto; mi aûskultis la voçon de la Eternulo, mia Dio; mi faris kon-
forme al çio, kion Vi ordonis al mi. 15 Ekrigardu al Via sankta lo ̧ejo,
el la çielo, kaj benu Vian popolon Izrael, kaj la teron, kiun Vi donis
al ni, kiel Vi îuris al niaj patroj, la landon, en kiu fluas lakto kaj mi-
elo.
16 En la hodiaûa tago la Eternulo, via Dio, ordonas al vi plenu-
mi çi tiujn le ̧ojn kaj regulojn; kaj observu kaj plenumu ilin per via
tuta koro kaj per via tuta animo. 17 Al la Eternulo vi promesis ho-
diaû, ke Li estos via Dio, kaj ke vi iros laû Liaj vojoj kaj observos
Liajn le ̧ojn kaj Liajn ordonojn kaj Liajn decidojn kaj aûskultos Lian
voçon. 18 Kaj la Eternulo promesis al vi hodiaû, ke vi estos al Li po-
polo propra, kiel Li diris al vi, se vi observos çiujn Liajn ordonojn;
19 kaj ke Li starigos vin pli alte ol çiuj popoloj, kiujn Li kreis, en
honoro, gloro, kaj majesto, kaj ke vi estos popolo sankta al la Eter-
nulo, via Dio, kiel Li diris.
66e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 27
Kaj Moseo kaj la pleja ̧uloj de Izrael ordonis al la popolo, diran-
te: Observu çiujn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi hodiaû. 2 Kaj ki-
am vi transiros trans Jordanon en la landon, kiun la Eternulo, via
Dio, donas al vi, tiam starigu al vi grandajn ÿtonojn kaj çirkaûÿmi-
ru ilin per kalko; 3 kaj skribu sur ili çiujn vortojn de çi tiu instruo,
kiam vi transiros, por ke vi venu en la landon, kiun la Eternulo, via
Dio, donis al vi, la landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, kiel parolis
al vi la Eternulo, la Dio de viaj patroj. 4 Kaj kiam vi transiros Jorda-
non, tiam starigu çi tiujn ÿtonojn, pri kiuj mi ordonas al vi hodiaû,
sur la monto Ebal, kaj çirkaûÿmiru ilin per kalko. 5 Kaj konstruu tie
altaron al la Eternulo, via Dio, altaron el ÿtonoj; ne levu sur ilin fe-
ron. 6 El ÿtonoj tutaj konstruu la altaron de la Eternulo, via Dio, kaj
alportu sur ̧i bruloferojn al la Eternulo, via Dio; 7 kaj buçu paco-
ferojn, kaj man ̧u tie, kaj estu gaja antaû la Eternulo, via Dio. 8 Kaj
skribu tre klare sur la ÿtonoj çiujn vortojn de çi tiu instruo.
9 Kaj Moseo kaj la pastroj Levidoj ekparolis al la tuta Izrael, dir-
ante: Silentu kaj aûskultu, ho Izrael; en la hodiaûa tago vi fari ̧is
popolo al la Eternulo, via Dio. 10 Aûskultu do la voçon de la Eter-
nulo, via Dio, kaj plenumu Liajn ordonojn kaj Liajn le ̧ojn, kiujn mi
donas al vi hodiaû.
11 Kaj Moseo ordonis al la popolo en tiu tago, dirante: 12 Çi tiuj
stari ̧u, por beni la popolon, sur la monto Gerizim, kiam vi transi-
ros Jordanon: Simeon kaj Levi kaj Jehuda kaj Isa ̨ar kaj Jozef kaj
Benjamen. 13 Kaj çi tiuj stari ̧u por malbenado sur la monto Ebal:
1
67e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Ruben, Gad kaj Aÿer kaj Zebulun, Dan kaj Naftali. 14 Kaj la Levidoj
ekparolos, kaj diros al çiuj Izraelidoj per laûta voço:
15 Malbenita estu la homo, kiu faros idolon skulptitan aû fandi-
tan, abomenaîon antaû la Eternulo, manfaritaîon de artisto, kaj sta-
rigos ̧in sekrete. Kaj la tuta popolo respondos kaj diros: Amen.
16 Malbenita estu, kiu ne respektas sian patron kaj sian patrinon.
Kaj la tuta popolo diros: Amen.
17 Malbenita estu, kiu forÿovas la limon de sia proksimulo. Kaj la
tuta popolo diros: Amen.
18 Malbenita estu, kiu erarigas blindulon pri la vojo. Kaj la tuta
popolo diros: Amen.
19 Malbenita estu, kiu forklinas la rajton de fremdulo, orfo, kaj
vidvino. Kaj la tuta popolo diros: Amen.
20 Malbenita estu, kiu kuÿas kun la edzino de sia patro; çar li mal-
kovris la baskon de sia patro. Kaj la tuta popolo diros: Amen.
21 Malbenita estu, kiu kuÿas kun ia bruto. Kaj la tuta popolo di-
ros: Amen.
22 Malbenita estu, kiu kuÿas kun sia fratino, filino de sia patro aû
filino de sia patrino. Kaj la tuta popolo diros: Amen.
23 Malbenita estu, kiu kuÿas kun sia bopatrino. Kaj la tuta popolo
diros: Amen.
24 Malbenita estu, kiu kaÿe mortigas sian proksimulon. Kaj la tuta
popolo diros: Amen.
25 Malbenita estu, kiu prenas subaçeton, por mortigi animon,
sangon senkulpan. Kaj la tuta popolo diros: Amen.
26 Malbenita estu, kiu ne persistos en la vortoj de çi tiu instruo,
por plenumi ilin. Kaj la tuta popolo diros: Amen.
68e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 28
Se vi aûskultos la voçon de la Eternulo, via Dio, penante plenumi
çiujn Liajn ordonojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaû, tiam la Eter-
nulo, via Dio, faros vin pli alta, ol çiuj popoloj de la tero. 2 Kaj ve-
nos sur vin çiuj çi tiuj benoj kaj atingos vin, se vi aûskultos la voçon
de la Eternulo, via Dio. 3 Benita vi estos en la urbo, kaj benita vi
estos sur la kampo. 4 Benita estos la frukto de via ventro kaj la fruk-
to de via tero kaj la frukto de via bruto, la naskitaîo de viaj grandaj
brutoj kaj la idaro de viaj malgrandaj brutoj. 5 Benita estos via korbo
kaj via pastujo. 6 Benita vi estos çe via venado, kaj benita vi estos çe
via elirado. 7 La Eternulo, via Dio, faros, ke viaj malamikoj, kiuj
levi ̧os kontraû vin, estos frapitaj antaû vi; per unu vojo ili eliros
kontraû vin, kaj per sep vojoj ili forkuros de antaû vi. 8 La Eternu-
lo sendos al vi la benon por viaj grenejoj kaj por çiu entrepreno de
viaj manoj, kaj Li benos vin sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio,
donas al vi. 9 La Eternulo starigos vin al Si kiel popolon sanktan, kiel
Li îuris al vi, se vi observos la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kaj
iros laû Liaj vojoj. 10 Kaj vidos çiuj popoloj de la tero, ke la nomo de
la Eternulo estas sur vi, kaj ili timos vin. 11 Kaj la Eternulo donos al
vi abundon da bono en la frukto de via ventro kaj en la frukto de
via bruto kaj en la frukto de via tero, sur la tero, pri kiu la Eternu-
lo îuris al viaj patroj, ke Li donos ̧in al vi. 12 La Eternulo malfermos
al vi Sian bonan trezorejon, la çielon, por doni al via tero la pluvon
en la ̧usta tempo kaj por beni çiujn farojn de viaj manoj; kaj vi
pruntedonos al multaj popoloj, sed vi ne prunteprenos. 13 Kaj la
1
69e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Eternulo faros vin kapo, ne vosto, kaj vi estos nur supre, kaj vi ne
estos malsupre; se vi obeos la ordonojn de la Eternulo, via Dio, ki-
ujn mi transdonas al vi hodiaû, por observi kaj plenumi, 14 kaj se vi
ne deklini ̧os de çiuj vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaû, dekstren
nek maldekstren, por sekvi aliajn diojn, servante al ili.
15 Sed se vi ne aûskultos la voçon de la Eternulo, via Dio, penante
plenumi çiujn Liajn ordonojn kaj le ̧ojn, kiujn mi transdonas al vi
hodiaû, tiam venos sur vin çiuj çi tiuj malbenoj kaj atingos vin. 16
Malbenita vi estos en la urbo, kaj malbenita vi estos sur la kampo.
17 Malbenita estos via korbo kaj via pastujo. 18 Malbenita estos la
frukto de via ventro kaj la frukto de via tero, la naskitaîo de viaj
grandaj brutoj kaj la idaro de viaj malgrandaj brutoj. 19 Malbenita
vi estos çe via venado, kaj malbenita vi estos çe via elirado. 20 La
Eternulo sendos sur vin malbenon, konfuzon, kaj malsukceson en
çiuj entreprenoj de via mano, kion ajn vi faros, ̧is vi estos ekster-
mita kaj ̧is vi baldaû pereos, pro viaj malbonaj agoj, pro tio, ke vi
Min forlasis. 21 La Eternulo alkroços al vi la peston, ̧is Li ekstermos
vin de sur la tero, al kiu vi iras, por ekposedi ̧in. 22 La Eternulo fra-
pos vin per ftizo kaj per febro kaj per malsaneca varmego kaj per
brulumo kaj per sekeco kaj per bruliga aero kaj per flavi ̧o de la
kreskaîoj; kaj ili persekutos vin, ̧is vi pereos. 23 Kaj via çielo, kiu
estas super via kapo, fari ̧os kupro; kaj la tero, kiu estas sub vi, fari-
̧os fero. 24 Anstataû pluvo la Eternulo donos al via tero polvon kaj
cindron; el la çielo ̧i falados sur vin, ̧is vi ekstermi ̧os. 25 Frapos
vin la Eternulo antaû viaj malamikoj; per unu vojo vi eliros al ili, kaj
per sep vojoj vi forkuros de antaû ili; kaj vi estos terurilo por çiuj
regnoj de la tero. 26 Kaj via kadavro estos man ̧aîo por çiuj birdoj
de la çielo kaj por la bestoj de la tero, kaj neniu ilin forpelos. 27 La
Eternulo frapos vin per abscesoj de Egiptujo kaj per sangaj ulceroj
kaj per favo kaj per skabio, de kiuj vi ne povos resani ̧i. 28 La Eter-
70e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
nulo frapos vin per frenezeco kaj per blindeco kaj per senkapableco.
29 Kaj vi palpados en tagmezo, kiel palpas blindulo en mallumo, kaj
vi ne sukcesos sur viaj vojoj; kaj vi estos premata kaj prirabata çiu-
tage, kaj neniu vin helpos. 30 Kun virino vi fiançi ̧os, sed alia viro
kuÿos kun ÿi; domon vi konstruos, sed vi ne lo ̧os en ̧i; vinber ̧ar-
denon vi plantos, sed vi ne ̧uos ̧iajn fruktojn. 31 Via bovo estos
buçita antaû viaj okuloj, sed vi ne man ̧os de ̧i; via azeno estos
rabita for de vi kaj ne revenos al vi; viaj ÿafoj estos fordonitaj al viaj
malamikoj, kaj neniu vin helpos. 32 Viaj filoj kaj viaj filinoj estos
fordonitaj al alia popolo, kaj viaj okuloj rigardos kaj sopiros pri ili
la tutan tagon; sed ne estos forto en viaj manoj. 33 La fruktojn de via
tero kaj vian tutan laboron man ̧os popolo, kiun vi ne konis; kaj vi
estos nur premata kaj turmentata en çiu tempo. 34 Kaj vi frenezi ̧os
de la vidaîo antaû viaj okuloj, kiun vi vidos. 35 La Eternulo frapos vin
per malbonaj ulceroj sur la genuoj kaj sur la tibikarnoj, ulceroj, de
kiuj vi ne povos resani ̧i, de la plando de via piedo ̧is via verto. 36
La Eternulo foririgos vin, kaj la re ̧on, kiun vi starigos super vi, al
popolo, kiun ne konis vi nek viaj patroj; kaj vi servos tie al fremdaj
dioj el ligno kaj el ÿtono. 37 Kaj vi estos terurilo, instrua ekzemplo,
kaj mokataîo çe çiuj popoloj, al kiuj la Eternulo vin foririgos. 38 Mul-
te da semoj vi elportos sur la kampon, sed malmulte vi enkolektos;
çar forman ̧os tion la akridoj. 39 Vinber ̧ardenojn vi plantos kaj
prilaboros, sed vinon vi ne trinkos, nek enkolektos berojn; çar for-
man ̧os ilin la vermoj. 40 Olivarbojn vi havos en çiuj viaj limoj, sed
per oleo vi vin ne ÿmiros; çar senfrukti ̧os viaj olivarboj. 41 Filojn kaj
filinojn vi naskigos, sed ili ne estos çe vi; çar ili iros en malliberecon.
42 Çiujn viajn arbojn kaj la fruktojn de via tero ekposedos la insektoj.
43 La fremdulo, kiu estos inter vi, levi ̧os super vi çiam pli kaj pli
alte, kaj vi mallevi ̧os çiam pli kaj pli malalte. 44 Li pruntedonos al
vi, sed vi ne pruntedonos al li; li estos kapo, kaj vi estos vosto. 45 Kaj
71e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
venos sur vin çiuj çi tiuj malbenoj kaj persekutos vin kaj atingos vin,
̧is vi estos ekstermita; çar vi ne aûskultis la voçon de la Eternulo,
via Dio, por observi Liajn ordonojn kaj Liajn le ̧ojn, kiujn Li donis
al vi. 46 Kaj ili estos kiel signoj kaj avertoj sur vi kaj sur via idaro
eterne; 47 pro tio, ke vi ne servis al la Eternulo, via Dio, en gajeco
kaj kun ̧oja koro, kiam vi çion havis abunde. 48 Kaj vian malami-
kon, kiun la Eternulo sendos sur vin, vi servos en malsato kaj soi-
fo kaj nudeco kaj manko de çio; kaj li metos feran jugon sur vian
kolon, ̧is li ekstermos vin. 49 La Eternulo venigos sur vin popolon
de malproksime, de la fino de la tero; ̧i venos, kiel flugas aglo; tio
estos popolo, kies lingvon vi ne komprenos, 50 popolo aroganta, kiu
ne respektos maljunulon kaj ne kompatos junulon. 51 Kaj ̧i man ̧os
la fruktojn de viaj brutoj kaj la fruktojn de via tero, ̧is ̧i ruinigos
vin tiel, ke ̧i ne lasos al vi grenon, nek moston, nek oleon, nek na-
skitaîojn de viaj grandaj brutoj, nek idaron de viaj malgrandaj bru-
toj, ̧is ̧i pereigos vin. 52 Kaj ̧i premos vin en çiuj viaj pordegoj, ̧is
falos viaj altaj kaj fortikaj muroj, kiujn vi fidis, en via tuta lando; kaj
̧i premos vin en çiuj viaj pordegoj, en via tuta lando, kiun la Eter-
nulo, via Dio, donis al vi. 53 Kaj vi man ̧os la frukton de via ventro,
la karnon de viaj filoj kaj viaj filinoj, kiujn donis al vi la Eternulo, via
Dio, en la sie ̧ado kaj premado, per kiu premos vin via malamiko.
54 Viro delikata inter vi kaj tre alkutimi ̧inta al lukso, malamike ri-
gardos sian fraton, sian amatan edzinon, siajn restintajn infanojn,
55 donante al neniu el ili iom de la karno de siaj infanoj, kiun li man-
̧os; çar restis al li nenio en la sie ̧ado kaj premado, per kiu premos
vin via malamiko en çiuj viaj pordegoj. 56 Virino delikata inter vi kaj
dorlotita, kiu neniam starigis sian piedon sur la tero pro dorlotite-
co kaj delikateco, malamike rigardos sian amatan edzon kaj sian
filon kaj sian filinon, 57 ne donante al ili la placenton, kiu eliras el
inter ÿiaj piedoj, nek la infanojn, kiujn ÿi naskas; çar, pro manko de
72e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
çio, ÿi man ̧os ilin sekrete, en la sie ̧ado kaj premado, per kiu pre-
mos vin via malamiko en viaj pordegoj. 58 Se vi ne penos plenumi
çiujn vortojn de çi tiu instruo, skribitajn en çi tiu libro, timante çi
tiun gloran kaj timindan nomon: LA ETERNULON, VIAN DION:
59 tiam la Eternulo distingos viajn plagojn kaj la plagojn de via ida-
ro, kiel plagojn grandajn kaj longedaûrajn kaj malsanojn malbonajn
kaj longedaûrajn. 60 Kaj Li turnos sur vin çiujn malsanojn de Egiptu-
jo, kiujn vi timis, kaj ili alkroçi ̧os al vi. 61 Ankaû çian malsanon kaj
çian plagon, kiuj ne estas skribitaj en çi tiu libro de instruo, la Eter-
nulo venigos sur vin, ̧is vi estos ekstermita. 62 Kaj restos de vi mal-
granda amaseto, anstataû tio, ke vi estis multaj, kiel la steloj de la
çielo; pro tio, ke vi ne aûskultis la voçon de la Eternulo, via Dio. 63
Kaj kiel ̧ojis la Eternulo, farante al vi bonon kaj multigante vin, tiel
̧ojos la Eternulo, pereigante vin kaj ekstermante vin; kaj vi estos
elÿirita el la lando, en kiun vi iras, por ekposedi ̧in. 64 Kaj la Eter-
nulo disîetos vin inter çiujn popolojn, de unu fino de la tero ̧is la
alia fino de la tero; kaj vi servos tie al fremdaj dioj el ligno kaj el
ÿtono, dioj, kiujn ne konis vi nek viaj patroj. 65 Sed ankaû inter tiuj
popoloj vi ne trankvili ̧os, kaj ne estos ripozo por via piedo; kaj la
Eternulo donos al vi tie koron tremantan kaj senforti ̧on de la oku-
loj kaj suferadon de la animo. 66 Kaj via vivo estos pendanta antaû
vi; kaj vi timos tage kaj nokte, kaj vi ne estos certa pri via vivo. 67
Matene vi diros: Ho, venu la vespero! kaj vespere vi diros: Ho, venu
la mateno! pro la kortremo, kiu atakos vin, kaj pro la vidaîo antaû
viaj okuloj, kiun vi vidos. 68 Kaj la Eternulo revenigos vin en Egiptu-
jon per ÿipoj, per la vojo, pri kiu mi diris al vi, ke vi ne plu vidos ̧in;
kaj vi vende proponos vin tie al viaj malamikoj kiel sklavojn kaj
sklavinojn, sed neniu açetos.
73e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 29
Tio estas la vortoj de la interligo, kiun la Eternulo ordonis al Mo-
seo fari kun la Izraelidoj en la lando de Moab, krom la interligo,
kiun Li faris kun ili sur ̆oreb.
2 Kaj Moseo vokis al çiuj Izraelidoj, kaj diris al ili: Vi vidis çion,
kion faris la Eternulo antaû viaj okuloj en la lando Egipta al Fara-
ono kaj al çiuj liaj servantoj kaj al lia tuta lando, 3 tiujn grandajn
provojn, kiujn vidis viaj okuloj, tiujn grandajn signojn kaj miraklojn.
4 Sed la Eternulo ne donis al vi koron, por kompreni, nek okulojn,
por vidi, nek orelojn, por aûdi, ̧is la nuna tago. 5 Kaj mi kondukis
vin dum kvardek jaroj en la dezerto; ne sentaûgi ̧is viaj vestoj sur
vi, kaj viaj ÿuoj ne sentaûgi ̧is sur via piedo. 6 Panon vi ne man ̧is,
kaj vinon kaj ebriigaîojn vi ne trinkis; por ke vi sciu, ke Mi, la Eter-
nulo, estas via Dio. 7 Kaj vi venis al çi tiu loko; kaj eliris Si ̨on, re ̧o
de ̆eÿbon, kaj Og, re ̧o de Baÿan, kontraû nin milite, kaj ni ven-
kobatis ilin; 8 kaj ni prenis ilian landon, kaj ni donis ̧in kiel pose-
daîon al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al duono de la tribo de
Manase. 9 Observu do la vortojn de çi tiu interligo kaj plenumu ilin,
por ke vi sukcesu en çio, kion vi faros.
10 Vi çiuj staras hodiaû antaû la Eternulo, via Dio; viaj estroj, viaj
triboj, viaj pleja ̧uloj, kaj viaj oficistoj, çiuj Izraelidoj; 11 viaj infanoj,
viaj edzinoj, kaj via fremdulo, kiu estas en via tendaro, de la hakan-
to de via ligno ̧is la çerpanto de via akvo; 12 por ke vi transiru en
la interligon de la Eternulo, via Dio, kaj en Lian îuran interkonsen-
ton, kiun la Eternulo, via Dio, faras kun vi hodiaû, 13 por ke Li sta-
1
74e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
rigu vin hodiaû kiel Sian popolon, kaj Li estu al vi Dio, kiel Li diris
al vi, kaj kiel Li îuris al viaj patroj, al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob.
14 Kaj ne kun vi solaj mi faras çi tiun interligon kaj çi tiun îuran in-
terkonsenton, 15 sed kun tiuj, kiuj staras hodiaû çi tie antaû la Eter-
nulo, nia Dio, kaj kun tiuj, kiuj ne estas hodiaû çi tie kun ni. 16 Çar
vi scias, kiel ni lo ̧is en la lando Egipta, kaj kiel ni trairis meze de la
popoloj, tra kiuj vi trairis; 17 kaj vi vidis iliajn abomenaîojn, kaj ili-
ajn idolojn el ligno kaj el ÿtono, el ar ̧ento kaj el oro, kiujn ili havas.
18 Eble trovi ̧as inter vi viro aû virino aû familio aû tribo, kies koro
deturni ̧as hodiaû de la Eternulo, nia Dio, por iri servi al la dioj de
tiuj popoloj; eble trovi ̧as inter vi radiko, kiu kreskigas maldolçaîon
kaj absinton; 19 kaj kiam li aûdos la vortojn de çi tiu malbeno, li
benos sin en sia koro, dirante: Paco estos al mi, malgraû tio, ke mi
iros laû la deziroj de mia koro; kaj pereos la trinkintoj kune kun la
soifantoj. 20 La Eternulo ne volos pardoni lin, sed tiam ekflamos la
kolero de la Eternulo kaj Lia severo kontraû tiu homo, kaj falos sur
lin la tuta malbeno, kiu estas skribita en çi tiu libro, kaj la Eternu-
lo ekstermos lian nomon el sub la çielo; 21 kaj la Eternulo apartigos
lin por pereo el çiuj triboj de Izrael, konforme al çiuj malbenoj de
la interligo, kiu estas skribita en çi tiu libro de instruo. 22 Kaj diros
la venonta generacio, viaj infanoj, kiuj aperos post vi, kaj la alilan-
dulo, kiu venos el malproksima lando kaj vidos la plagojn de çi tiu
lando kaj ̧iajn malsanojn, per kiuj la Eternulo ̧in frapos— 23 sul-
furo kaj salo, bruligitaîo estas la tuta lando; ̧i ne estas prisemata kaj
ne naskas, kaj nenia herbo tie elkreskas, simile al la ruinoj de So-
dom kaj Gomora, Adma kaj Ceboim, kiujn la Eternulo ruinigis en
Sia kolero kaj en Sia furiozo— 24 çiuj popoloj diros: Pro kio la Eter-
nulo tiel agis kun çi tiu lando? pro kio estas tiu granda flamo de ko-
lero? 25 Kaj oni respondos: Pro tio, ke ili forlasis la interligon de la
Eternulo, la Dio de iliaj patroj, kiun Li faris kun ili, kiam Li elkon-
75e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
dukis ilin el la lando Egipta, 26 kaj ili iris kaj servis al aliaj dioj kaj
adorklini ̧is al ili, al dioj, kiujn ili ne konis kaj kiujn Li ne destinis
por ili: 27 pro tio ekflamis la kolero de la Eternulo kontraû tiu lan-
do, kaj Li venigis sur ̧in çiujn malbenojn, kiuj estas skribitaj en çi
tiu libro; 28 kaj la Eternulo elîetis ilin el ilia lando en kolero kaj en
furiozo kaj en granda indigno, kaj Li îetis ilin en landon alian, kiel
ni vidas nun. 29 La kaÿitaîo apartenas al la Eternulo, nia Dio; kaj la
nekaÿitaîo al ni kaj al niaj gefiloj eterne, por ke ni plenumu çiujn
vortojn de çi tiu instruo.
76e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 30
Kaj kiam venos sur vin çiuj çi tiuj aferoj, la beno kaj la malbeno,
kiujn mi prezentis al vi, kaj vi pentos per via koro inter çiuj popo-
loj, inter kiujn îetis vin la Eternulo, via Dio; 2 kaj kiam vi revenos al
la Eternulo, via Dio, kaj aûskultos Lian voçon konforme al çio, kion
mi ordonas al vi hodiaû, vi kaj viaj gefiloj, per via tuta koro kaj per
via tuta animo: 3 tiam la Eternulo, via Dio, revenigos viajn kaptitojn,
kaj Li kompatos vin, kaj rekolektos vin el inter çiuj popoloj, inter
kiujn disîetis vin la Eternulo, via Dio. 4 Eç se vi estus forîetita ̧is la
rando de la çielo, eç el tie rekolektos vin la Eternulo, via Dio, kaj el
tio Li vin prenos. 5 Kaj la Eternulo, via Dio, venigos vin en la landon,
kiun posedis viaj patroj, kaj vi ̧in ekposedos; kaj Li faros al vi bo-
non kaj multigos vin pli ol viajn patrojn. 6 Kaj la Eternulo, via Dio,
cirkumcidos vian koron kaj la koron de via idaro, por ke vi amu la
Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo, por
ke vi vivu. 7 Kaj la Eternulo, via Dio, venigos çiujn çi tiujn malbe-
nojn sur viajn malamikojn kaj sur viajn malamantojn, kiuj perseku-
tis vin. 8 Kaj vi konverti ̧os kaj aûskultos la voçon de la Eternulo, kaj
plenumos çiujn Liajn ordonojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaû. 9
Kaj la Eternulo, via Dio, donos al vi abundon en çiu faro de viaj
manoj, en la frukto de via ventro kaj en la frukto de via bruto kaj
en la frukto de via tero, al via bono; çar denove la Eternulo ̧ojos pri
vi, farante al vi bonon, kiel Li ̧ojis pri viaj patroj; 10 se vi aûskultos
la voçon de la Eternulo, via Dio, observante Liajn ordonojn kaj Li-
1
77e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ajn le ̧ojn, kiuj estas skribitaj en çi tiu libro de instruo, se vi reve-
nos al la Eternulo, via Dio, per via tuta koro kaj per via tuta animo.
11 Çar çi tiu ordono, kiun mi donas al vi hodiaû, ne estas neating-
ebla por vi, kaj ̧i ne estas malproksima. 12 Ne en la çielo ̧i estas,
por ke oni povu diri: Kiu suprenirus por ni en la çielon kaj prenus
̧in por ni kaj aûdigus ̧in al ni, por ke ni ̧in plenumu? 13 Kaj ne
trans la maro ̧i estas, por ke oni povu diri: Kiu irus por ni trans la
maron kaj prenus ̧in por ni kaj aûdigus ̧in al ni, por ke ni ̧in ple-
numu? 14 Sed tre proksime de vi estas la afero: en via buÿo kaj en
via koro, por plenumi ̧in.
15 Rigardu, mi proponis al vi hodiaû la vivon kaj bonon, kaj la
morton kaj malbonon; 16 ordonante al vi ami la Eternulon, vian
Dion, iri laû Liaj vojoj, kaj observi Liajn ordonojn kaj Liajn le ̧ojn
kaj Liajn decidojn, por ke vi vivu kaj multi ̧u, kaj por ke vin benu
la Eternulo, via Dio, en la lando, en kiun vi venas, por ekposedi ̧in.
17 Sed se deklini ̧os via koro kaj vi ne aûskultos kaj vi lasos forlogi
vin kaj vi adorklini ̧os al aliaj dioj kaj servos al ili: 18 en tia okazo mi
sciigas al vi hodiaû, ke vi pereos, ke vi ne longe vivos sur la tero, sur
kiun vi transiras trans Jordanon, por veni tien kaj ekposedi ̧in. 19
Mi atestigas pri vi hodiaû la çielon kaj la teron: la vivon kaj la mor-
ton mi proponis al vi, la benon kaj la malbenon; elektu la vivon, por
ke vi vivu, vi kaj via idaro, 20 amante la Eternulon, vian Dion, aûs-
kultante Lian voçon kaj alkroçante vin al Li; çar Li estas via vivo kaj
via longatempeco de lo ̧ado sur la tero, pri kiu la Eternulo îuris al
viaj patroj, al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob, ke Li donos al ili.
78e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 31
Kaj Moseo iris kaj parolis çi tiujn vortojn al la tuta Izrael. 2 Kaj li
diris al ili: Mi havas hodiaû la a ̧on de cent dudek jaroj, mi ne po-
vas plu eliri nek eniri; kaj la Eternulo diris al mi: Vi ne transiros çi
tiun Jordanon. 3 La Eternulo, via Dio, mem iros antaû vi; Li ekster-
mos tiujn popolojn antaû vi, kaj vi heredos ilin; Josuo iros antaû vi,
kiel la Eternulo diris. 4 Kaj la Eternulo faros al ili, kiel Li faris al
Si ̨on kaj al Og, re ̧oj de la Amoridoj, kaj al ilia lando, kiujn Li ek-
stermis. 5 Kaj la Eternulo transdonos ilin al vi, kaj vi agos kun ili laû
çiuj ordonoj, kiujn mi donis al vi. 6 Estu fortaj kaj kura ̧aj, ne timu
kaj ne tremu antaû ili; çar la Eternulo, via Dio, mem iros kun vi; Li
ne foriros de vi kaj ne forlasos vin. 7 Kaj Moseo alvokis Josuon, kaj
diris al li antaû la okuloj de çiuj Izraelidoj: Estu forta kaj kura ̧a; çar
vi venigos çi tiun popolon en la landon, pri kiu la Eternulo îuris al
iliaj patroj, ke Li donos ̧in al ili, kaj vi ekposedigos ilin. 8 Kaj la Eter-
nulo, kiu mem iros antaû vi, Li estos kun vi, Li ne foriros de vi kaj
ne forlasos vin; ne timu, kaj ne perdu la kura ̧on.
9 Kaj Moseo skribis çi tiun instruon, kaj donis ̧in al la pastroj,
idoj de Levi, kiuj portis la keston de la interligo de la Eternulo, kaj
al çiuj pleja ̧uloj de Izrael. 10 Kaj Moseo ordonis al ili, dirante: Post
paso de sep jaroj, en la tempo de la jaro de forlaso, en la festo de
laûboj, 11 kiam la tuta Izrael venos, por aperi antaû la Eternulo, via
Dio, sur la loko, kiun Li elektos, tiam antaûlegu çi tiun instruon an-
taû la tuta Izrael, antaû iliaj oreloj. 12 Kunvenigu la popolon, la vi-
rojn kaj la virinojn kaj la infanojn, kaj viajn fremdulojn, kiuj estos
1
79e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
en viaj urboj, por ke ili aûdu kaj lernu, kaj timu la Eternulon, vian
Dion, kaj penu plenumi çiujn vortojn de çi tiun instruo. 13 Kaj iliaj
filoj, kiuj ankoraû ne sciis, aûdos, kaj lernos timi la Eternulon, vian
Dion, dum la tuta tempo, en kiu vi vivos sur la tero, al kiu vi iras
trans Jordanon, por ekposedi ̧in.
14 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Jen alproksimi ̧is viaj tagoj, por
morti; alvoku Josuon, kaj stari ̧u en la tabernaklo de kunveno, kaj
Mi donos al li instrukciojn. Kaj Moseo kaj Josuo iris kaj stari ̧is en
la tabernaklo de kunveno. 15 Kaj la Eternulo aperis en la tabernaklo
en nuba kolono, kaj la nuba kolono stari ̧is çe la pordo de la taber-
naklo. 16 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Jen vi iras dormi kun viaj
patroj; kaj çi tiu popolo komencos malçasti post fremdaj dioj de tiu
lando, en kiun ̧i venas, kaj ̧i forlasos Min kaj rompos Mian inter-
ligon, kiun Mi faris kun ̧i. 17 Kaj ekflamos Mia kolero kontraû ̧i en
tiu tago, kaj Mi forlasos ilin kaj kaÿos Mian viza ̧on for de ili, kaj ili
estos konsumitaj, kaj trafos ilin multaj malfeliçoj kaj mizeroj; kaj ili
diros en tiu tago: Çu ne pro tio, ke nia Dio ne estas inter ni, trafis
nin çi tiuj malfeliçoj? 18 Sed Mi kaÿos Mian viza ̧on en tiu tago pro
çiuj malbonagoj, kiujn ili faris, turninte sin al aliaj dioj. 19 Kaj nun
skribu al vi çi tiun kanton, kaj instruu ̧in al la Izraelidoj; metu ̧in
en ilian buÿon, por ke çi tiu kanto estu por Mi atesto inter la Izra-
elidoj. 20 Kiam Mi venigos ilin en la landon, pri kiu Mi îuris al iliaj
patroj kaj en kiu fluas lakto kaj mielo, kaj ili man ̧os kaj sati ̧os kaj
grasi ̧os: tiam ili sin turnos al aliaj dioj kaj servos al ili, kaj Min ili
malestimos kaj rompos Mian interligon. 21 Sed kiam trafos ilin mul-
taj malfeliçoj kaj mizeroj, tiam çi tiu kanto sonos antaû ili kiel ate-
sto, çar ̧i ne estos forgesita el la buÿo de ilia idaro. Çar Mi konas
iliajn pensojn, kiujn ili havas hodiaû, antaû ol Mi venigis ilin en la
landon, pri kiu Mi îuris. 22 Kaj Moseo skribis çi tiun kanton en tiu
tago kaj lernigis ̧in al la Izraelidoj. 23 Kaj Li ordonis al Josuo, filo de
80e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Nun, kaj diris: Estu forta kaj kura ̧a, çar vi venigos la Izraelidojn en
la landon, pri kiu mi îuris al ili; kaj Mi estos kun vi.
24 Kaj kiam Moseo tute finis la skribadon de la vortoj de çi tiu
instruo en libron, 25 tiam Moseo ordonis al la Levidoj, kiuj portis la
keston de interligo de la Eternulo, dirante: 26 Prenu çi tiun libron de
la instruo, kaj kuÿigu ̧in flanke de la kesto de interligo de la Eter-
nulo, via Dio, por ke ̧i estu tie atesto kontraû vi; 27 çar mi konas
vian malobeemecon kaj vian malmolan nukon; ja eç nun, kiam mi
estas ankoraû vivanta inter vi, vi estis malobeemaj kontraû la Eter-
nulo: kio do estos post mia morto? 28 Kunvenigu al mi çiujn plej-
a ̧ulojn de viaj triboj kaj viajn oficistojn, kaj mi parolos antaû iliaj
oreloj tiujn vortojn, kaj mi atestigos kontraû ili la çielon kaj la te-
ron. 29 Çar mi scias, ke post mia morto vi malboni ̧os kaj deklini ̧os
de la vojo, pri kiu mi ordonis al vi; kaj trafos vin mizero en la eston-
ta tempo pro tio, ke vi faros malbonon antaû la okuloj de la Eter-
nulo, kolerigante Lin per la faroj de viaj manoj.
30 Kaj Moseo eldiris antaû la oreloj de la tuta komunumo de Izra-
el la vortojn de çi tiu kanto ̧is la fino:
81e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 32
1
2
3
4
5
6
7
8
Atentu, çielo, kaj mi parolos;
Kaj aûdu la tero la vortojn de mia buÿo.
Verÿi ̧os kiel pluvo mia instruo,
Fluos kiel roso mia parolo,
Kiel pluvego sur verdaîon
Kaj kiel grandaj gutoj sur herbon.
Çar la nomon de la Eternulo mi vokas;
Donu honoron al nia Dio.
Li estas la Roko; perfektaj estas Liaj faroj;
Çar çiuj Liaj vojoj estas justaj.
Li estas Dio fidela kaj sen malbonago;
Justa kaj verama Li estas.
Ili malboni ̧is antaû Li,
Ili ne estas Liaj infanoj, pro sia malvirteco;
Generacio malhumila kaj malhonesta.
Çu al la Eternulo vi tiel repagas,
Popolo malnobla kaj malprudenta?
Çu ne Li estas via patro, kiu vin kreis?
Çu ne Li vin estigis kaj aran ̧is?
Rememoru la tempon antikvan,
Pripensu la jarojn de la antaûaj generacioj;
Demandu vian patron, kaj li sciigos al vi;
Viajn maljunulojn, kaj ili diros al vi.
Kiam la Plejaltulo donis landojn al la popoloj,
82e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
9
10
11
12
13
14
15
16
Kiam Li dislo ̧igis la homidojn,
Li starigis la limojn de la popoloj
Laû la nombro de al idoj de Izrael;
Çar parto de la Eternulo estas Lia popolo;
Jakob estas Lia hereda mezuritaîo.
Li trovis lin en dezerto,
En stepo, kie regas bruo senviva;
Li çirkaûis lin, zorgis pri li,
Gardis lin kiel pupilon de Sia okulo.
Kiel aglo vekas sian neston,
Flugpendas super siaj idoj,
Tiel Li etendis Siajn flugilojn,
Prenis lin, portis lin sur Siaj flugiloj.
La Eternulo sola kondukis lin,
Kaj neniu fremda dio estis kun Li.
Li portis lin sur altaîon de la tero,
Man ̧igis al li produktojn de kampoj,
Nutris lin per mielo el ÿtono
Kaj per oleo el granita roko,
Per butero de bovinoj kaj per lakto de ÿafinoj
Kun sebo de ÿafidoj
Kaj per ÿafoj de Baÿan kaj per kaproj
Kaj per la graso de la kernoj de tritiko;
Kaj vi trinkis la ÿaûmantan sangon de vinberoj.
Kaj Jeÿurun grasi ̧is kaj malhumili ̧is;
Vi grasi ̧is, diki ̧is, kaj sebopleni ̧is;
Kaj li forlasis la Dion, kiu lin kreis,
Kaj li malrespektis la Rokon de sia savo.
Ili incitis Lin per fremdaj dioj,
Per abomenaîoj ili kolerigis Lin.
83e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ili alportis oferojn al diabloj, ne al Dio,
Al dioj, kiujn ili ne konis,
Al novaj, antaû nelonge venintaj,
Pri kiuj ne pensis viaj patroj.
La Defendanton, kiu vin naskis, vi perdis el la memoro,
Kaj vi forgesis la Dion, kiu vin estigis.
Kaj la Eternulo vidis,
Kaj ekabomenis kolere Siajn filojn kaj Siajn filinojn;
Kaj Li diris: Mi kaÿos Mian viza ̧on for de ili,
Mi vidos, kia estos ilia fino;
Çar ili estas generacio perfida,
Infanoj, kiuj ne havas en si fidelecon.
Ili incitis Min per ne-dio,
Kolerigis Min per siaj vantaîoj:
Tial Mi incitos ilin per ne-popolo,
Per popolo malnobla Mi ilin kolerigos.
Çar fajro ekflamis en Mia kolero,
Kaj ̧i brulas ̧is la profundoj de Ÿeol,
Kaj ̧i ruinigas la teron kaj ̧iajn produktojn,
Kaj ̧i bruligas la bazojn de la montoj.
Mi amasigos super ili malfeliçojn;
Miajn sagojn Mi çiujn eluzos kontraû ilin.
Ili konsumi ̧os de malsato
Kaj senforti ̧os de febro kaj de turmenta epidemio;
Kaj la dentojn de bestoj Mi venigos sur ilin
Kun la veneno de rampantoj sur la tero.
Ekstere ekstermos glavo,
Kaj en la domoj teruro,
Junulon kaj junulinon,
Suçinfanon kun grizharulo.
84e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Mi dirus: Mi disblovos ilin,
Mi neniigos la memoron pri ili inter la homoj;
Se Mi ne timus, ke çagrenus Min la malamikoj,
Ke eble fieri ̧us iliaj premantoj,
Kaj dirus: Nia mano estas potenca,
Kaj ne la Eternulo faris çion çi tion.
Çar ili estas popolo, kiu perdis la prudenton,
Kaj komprenadon ili ne havas.
Se ili estus prudentaj, ili tion komprenus;
Ili pripensus, kia estos ilia fino.
Kiel povus unu persekuti milon
Kaj du forkurigi dek milojn,
Se ilia Defendanto ilin ne vendus
Kaj la Eternulo ilin ne transdonus?
Ilia defendanto ne estas ja kiel nia Defendanto,
Niaj malamikoj mem tion povas ju ̧i.
Çar el la vinberbrançoj de Sodom estas iliaj vinberbrançoj
Kaj el la kampoj de Gomora;
Iliaj beroj estas beroj venenaj,
Vinberojn maldolçajn ili havas.
Galo de drakoj estas ilia vino,
Kaj pereiga veneno de aspidoj.
Çu tio ne estas kaÿita çe Mi,
Sigelita en Mia trezorejo?
Çe Mi estas ven ̧o kaj repago,
̄is la tago, kiam ekÿanceli ̧os ilia piedo;
Çar proksima estas la tago de ilia malfeliço,
Kaj rapide venos tio, kio estas destinita por ili.
Çar la Eternulo ju ̧os Sian popolon,
Kaj Li kompatos Siajn sklavojn,
85e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kiam Li vidos, ke malaperis ilia forto,
Ke jam ne ekzistas malliberulo nek liberulo.
37 Kaj Li diros: Kie estas iliaj dioj,
La fortikaîo, kiun ili fidis;
38 Kiuj man ̧is la sebon de iliaj buçoferoj,
Trinkis la vinon de iliaj verÿoferoj?
Ili levi ̧u kaj helpu vin,
Ili estu ÿirmo por vi!
39 Vidu nun, ke estas Mi, Mi sola,
Kaj ne ekzistas dio krom Mi;
Mi mortigas kaj vivigas;
Mi frapas kaj resanigas;
Kaj neniu povas savi el Mia mano.
40 Mi levos al la çielo Mian manon,
Kaj Mi diros: Mi vivas eterne.
41 Kiam Mi akrigos Mian brilantan glavon
Kaj Mia mano komencos la ju ̧adon,
Tiam Mi reven ̧os al Miaj malamikoj,
Kaj al Miaj malamantoj Mi repagos.
42 Mi ebriigos Miajn sagojn per sango,
Kaj Mia glavo man ̧os karnon,
El la sango de mortigitoj kaj kaptitoj,
El la kapoj de la estroj de la malamikoj.
43 Gloru, ho gentoj, Lian popolon;
Çar Li ven ̧os pro la sango de Siaj sklavoj,
Kaj Li redonos ven ̧on al Siaj malamikoj
Kaj pekliberigos Sian teron kaj Sian popolon.
44 Kaj Moseo venis kaj eldiris çiujn vortojn de çi tiu kanto antaû
la oreloj de la popolo, li kaj Josuo, filo de Nun. 45 Kaj kiam Moseo
finis la paroladon de çiuj çi tiuj vortoj antaû la tuta Izrael, 46 tiam
86e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
li diris al ili: Enmetu en vian koron çiujn vortojn, per kiuj mi aver-
tas vin hodiaû, kaj transdonu ilin al viaj gefiloj, por ke ili penu ple-
numi çiujn vortojn de çi tiu instruo. 47 Çar ne malgrava afero ̧i
estas por vi; sed ̧i estas via vivo, kaj per çi tiu afero vi longe vivos
sur la tero, al kiu vi iras trans Jordanon, por ekposedi ̧in.
48 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la sama tago, dirante: 49
Supreniru sur çi tiun monton Abarim, sur la monton Nebo, kiu es-
tas en la lando Moaba, kontraû Jeri ̨o; kaj rigardu la landon Kana-
anan, kiun Mi donas al la Izraelidoj kiel posedaîon; 50 kaj mortu sur
la monto, sur kiun vi supreniras, kaj alkolekti ̧u al via popolo, kiel
mortis Aaron, via frato, sur la monto Hor, kaj alkolekti ̧is al sia po-
polo: 51 pro tio, ke vi pekis kontraû Mi inter la Izraelidoj çe la Akvo
de Malpaco en Kadeÿ, en la dezerto Cin; pro tio, ke vi ne aperigis
Mian sanktecon inter la Izraelidoj. 52 Çar de malproksime vi vidos
la landon, sed vi ne eniros tien, en la landon, kiun mi donas al la
Izraelidoj.
87e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 33
Kaj jen estas la beno, per kiu benis Moseo, la Dia homo, la Izra-
elidojn antaû sia morto. 2 Li diris:
La Eternulo venis de Sinaj
Kaj eklumis al ili de Seir;
Li ekbrilis de la monto Paran
Kaj venis el milmiloj da sanktuloj;
Çe Lia dekstra flanko estas fajro de le ̧o por ili.
3 Vere Li amas la popolojn;
Çiuj Liaj sanktuloj estas en Via mano;
Kaj ili falis antaû Viaj piedoj,
Por aûskulti Viajn vortojn.
4 Instruon transdonis al ni Moseo,
Heredaîon por la komunumo de Jakob.
5 Kaj li fari ̧is re ̧o en Jeÿurun,
Kiam kunvenis la çefoj de la popolo,
Kune la triboj de Izrael.
6 Vivu Ruben, kaj li ne mortu;
Kaj liaj viroj ne estu malmultaj.
7 Kaj çi tion pri Jehuda li diris:
Aûdu, ho Eternulo, la voçon de Jehuda,
Kaj alkonduku lin al lia popolo;
Per siaj manoj li sin defendos,
Kaj Vi estu helpanto kontraû liaj malamikoj.
8 Kaj pri Levi li diris:
1
88e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
9
10
11
12
13
14
15
16
Viaj signoj de lumo kaj de justo estu por Via sankta viro,
Kiun Vi elprovis en Masa,
Kun kiu Vi malpacis çe la Akvo de Malpaco;
Kiu diras pri sia patro kaj pri sia patrino:
Mi ne vidis ilin;
Kiu ne rekonis siajn fratojn
Kaj ne konis siajn filojn:
Çar ili observis Viajn dirojn
Kaj gardis Vian interligon;
Ili instruu Viajn le ̧ojn al Jakob
Kaj Vian instruon al Izrael;
Ili metu incenson antaû Vian viza ̧on,
Kaj bruloferojn sur Vian altaron.
Benu, ho Eternulo, lian forton,
Kaj favoru la faron de liaj manoj;
Frapu la lumbon de tiuj, kiuj levi ̧as kontraû lin,
Kaj de liaj malamantoj, ke ili ne povu relevi ̧i.
Pri Benjamen li diris:
La amato de la Eternulo lo ̧os sendan ̧ere çe Li;
Li protektas lin çiutage,
Kaj inter Liaj brakoj li ripozas.
Kaj pri Jozef li diris:
Benita de la Eternulo estas lia tero,
Per donoj de la çielo, per roso,
Kaj per la profundaîo, kuÿanta malsupre,
Kaj per donoj, produktataj de la suno,
Kaj per donoj, kiujn eligas la lunoj,
Kaj per la plejbonaîoj de la antikvaj montoj,
Kaj per la donoj de la eternaj montetoj,
Kaj per la donoj de la tero kaj de ̧ia abundeco.
89e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
17
18
19
20
21
22
23
Kaj la favoro de Tiu, kiu aperis en la arbetaîo,
Venu sur la kapon de Jozef
Kaj sur la verton de la elektito inter liaj fratoj.
Lia unuenaskita bovido estas belega,
Kaj liaj kornoj estas kiel kornoj de bubalo;
Per ili li kornobatos çiujn popolojn kune ̧is la randoj de la tero.
Tio estas la dekmiloj de Efraim,
Tio estas la miloj de Manase.
Kaj pri Zebulun li diris:
̄oju, Zebulun, çe via eliro;
Kaj Isa ̨ar, en viaj tendoj.
La popolojn ili vokas sur la monton;
Tie ili oferbuças oferojn de justeco;
Çar ili nutras sin per la riçaîo de la maro,
Kaj per trezoroj, kaÿitaj en la sablo.
Kaj pri Gad li diris:
Benata estu la disvastiganto de Gad;
Kiel leono li kuÿas,
Kaj li disÿiras brakon kune kun la verto.
Li elrigardis al si komencaîon,
Çar tie la le ̧donanto destinis por li parton;
Kaj li venis kun la çefoj de la popolo,
Plenumis la justecon de la Eternulo
Kaj Liajn decidojn pri Izrael.
Kaj pri Dan li diris:
Dan estas juna leono,
Kiu elsaltas el Baÿan.
Kaj pri Naftali li diris:
Naftali estas sata de favoro
Kaj plena de beno de la Eternulo;
90e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
24
25
26
27
28
29
Okcidenton kaj sudon li posedu.
Kaj pri Aÿer li diris:
Benita inter la filoj estas Aÿer;
Li estu amata de siaj fratoj,
Kaj li trempu en oleo sian piedon;
Fero kaj kupro estu viaj rigliloj;
Kaj dum via tuta vivo daûru via bonstato.
Ne ekzistas simila al Dio, ho Jeÿurun,
Kiu sidas en la çielo por via helpo,
En Sia majesto en la nuboj.
La Dio antikva estas lo ̧ejo,
Kaj malsupre estas brakoj eternaj.
Kaj Li forpelis de antaû vi la malamikon,
Kaj diris: Ekstermu.
Kaj Izrael lo ̧as sendan ̧ere, sola;
La fonto de Jakob estas sur tero de greno kaj mosto,
Kaj lia çielo gutigas roson.
Feliça vi estas, ho Izrael!
Kiu estas simila al vi, popolo helpata de la Eternulo,
La ÿildo de via helpo kaj la glavo de via gloro?
Flatos vin viaj malamikoj,
Kaj vi paÿados sur iliaj altaîoj.
91e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 34
Kaj Moseo supreniris de la stepo de Moab sur la monton Nebo,
sur la supron de Pisga, kiu estas kontraû Jeri ̨o. Kaj la Eternulo
montris al li la tutan landon Gilead, ̧is Dan, 2 kaj la tutan teron de
Naftali kaj la teron de Efraim kaj Manase kaj la tutan teron de Je-
huda ̧is la ekstrema maro, 3 kaj la teron sudan kaj la distrikton de
la valo de Jeri ̨o, la urbo de Palmoj, ̧is Coar. 4 Kaj la Eternulo di-
ris al li: Jen estas la lando, pri kiu Mi îuris al Abraham, al Isaak, kaj
al Jakob, dirante: Al via idaro Mi ̧in donos. Mi vidigis ̧in al vi per
viaj okuloj, sed tien vi ne eniros. 5 Kaj mortis tie Moseo, la servan-
to de la Eternulo, en la lando Moaba, laû la diro de la Eternulo. 6 Kaj
li estas enterigita en la valo en la lando Moaba, kontraû Bet-Peor;
kaj neniu scias lian tombon ̧is hodiaû. 7 Kaj Moseo havis la a ̧on
de cent dudek jaroj, kiam li mortis; ne malakri ̧is lia okulo, kaj ne
malaperis lia freÿeco. 8 Kaj la Izraelidoj priploris Moseon sur la ste-
poj de Moab dum tridek tagoj. Kaj pasis la tagoj de plorado kaj fu-
nebrado pri Moseo. 9 Kaj Josuo, filo de Nun, estis plena de spirito
de sa ̧eco, çar Moseo metis siajn manojn sur lin; kaj la Izraelidoj
aûskultis lin, kaj agis, kiel la Eternulo ordonis al Moseo. 10 Ne aperis
plu en Izrael profeto tia, kiel Moseo, kiun la Eternulo konis, viza ̧on
kontraû viza ̧o; 11 koncerne çiujn signojn kaj miraklojn, kiujn la
Eternulo sendis lin fari en la lando Egipta super Faraono kaj super
çiuj liaj servantoj kaj super lia tuta lando, 12 kaj koncerne la tutan
potencon, kaj çiujn mirindajn kaj grandajn farojn, kiujn Moseo faris
antaû la okuloj de la tuta Izrael.
1
92e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
www.omnibus.se/inko
ISBN 91-7303-019-8
93