La Sankta Biblio MALNOVA TESTAMENTO Nombroj

PDF: La Sankta Biblio MALNOVA TESTAMENTO Nombroj
L A SANKTA BIBLIO
e LIBRO
e LIBRO
La Sankta Biblio
Malnova
testamento
Kvara libro de Moseo
Nombroj
I N K O
1e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
La Sankta Biblio
MALNOVA TESTAMENTO
Nombroj
Kvara libro de Moseo
e LIBRO
Aran ̧is: Franko Luin
ISBN 91-7303-018-X
inko@omnibus.se

http://www.omnibus.se/inko

INKO · SE-13542 TYRESÖ · SVEDIO
NOVEMBRO 2000
2e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 1
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la taber-
naklo de kunveno en la unua tago de la dua monato de la dua jaro
post ilia eliro el la lando Egipta, dirante: 2 Prikalkulu la tutan komu-
numon de la Izraelidoj laû iliaj familioj, laû iliaj patrodomoj, laû la
nombro de la nomoj de çiuj virseksuloj laûkape. 3 De la a ̧uloj de
dudek jaroj kaj pli, çiujn, kiuj taûgas por milito en Izrael, prikalkulu
ilin laû iliaj taçmentoj, vi kaj Aaron. 4 Kaj kun vi estu po unu homo
el çiu tribo, homo, kiu estas çefo en sia patrodomo. 5 Kaj jen estas
la nomoj de la viroj, kiuj staros kun vi: de Ruben staru Elicur, filo
de Ÿedeur; 6 de Simeon, Ÿelumiel, filo de Curiÿadaj; 7 de Jehuda,
Na ̨ÿon, filo de Aminadab; 8 de Isa ̨ar, Netanel, filo de Cuar; 9 de
Zebulun, Eliab, filo de ̆elon; 10 de la filoj de Jozef: de Efraim, Eliÿa-
ma, filo de Amihud; de Manase, Gamliel, filo de Pedacur; 11 de Benj-
amen, Abidan, filo de Gideoni; 12 de Dan, A ̨iezer, filo de Amiÿadaj;
13 de Aÿer, Pagiel, filo de O ̨ran; 14 de Gad, Eljasaf, filo de Deuel; 15
de Naftali, A ̨ira, filo de Enan. 16 Tio estas la distingitoj el la komu-
numo, la estroj de la triboj de siaj patroj, la çefoj de la miloj de Izra-
el. 17 Kaj Moseo kaj Aaron prenis tiujn virojn, cititajn laû iliaj nomoj.
18 Kaj la tutan komunumon ili kunvenigis en la unua tago de la dua
monato; kaj la kunvenintoj legitimis sin laû siaj familioj, laû siaj
patrodomoj, laû la nombroj de la nomoj, de la a ̧uloj de dudek ja-
roj kaj pli, laûkape, 19 kiel la Eternulo ordonis al Moseo. Kaj li pri-
kalkulis ilin en la dezerto Sinaj.
20 Kaj montri ̧is, ke la filoj de Ruben, la unuenaskito de Izrael,
1
3e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj patrodomoj, laû la nombro
da nomoj laûkape, çiuj virseksuloj en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
çiuj militkapablaj, 21 prezentis en la tribo de Ruben la nombron de
kvardek ses mil kvincent.
22 La filoj de Simeon laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, kalkulitaj laû la nombro da nomoj laûkape, çiuj virsek-
suloj en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, çiuj militkapablaj, 23 prezen-
tis en la tribo de Simeon la nombron de kvindek naû mil tricent.
24 La filoj de Gad laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj patro-
domoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, çiuj
militkapablaj, 25 prezentis en la tribo de Gad la nombron de kvar-
dek kvin mil sescent kvindek.
26 La filoj de Jehuda laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
çiuj militkapablaj, 27 prezentis en la tribo de Jehuda la nombron de
sepdek kvar mil sescent.
28 La filoj de Isa ̨ar laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
çiuj militkapablaj, 29 prezentis en la tribo de Isa ̨ar la nombron de
kvindek kvar mil kvarcent.
30 La filoj de Zebulun laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
çiuj militkapablaj, 31 prezentis en la tribo de Zebulun la nombron
de kvindek sep mil kvarcent.
32 La filoj de Jozef, la filoj de Efraim laû sia deveno, laû siaj fami-
lioj, laû siaj patrodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de du-
dek jaroj kaj pli, çiuj militkapablaj, 33 prezentis en la tribo de Efraim
la nombron de kvardek mil kvincent.
34 La filoj de Manase laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
4e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
çiuj militkapablaj, 35 prezentis en la tribo de Manase la nombron de
tridek du mil ducent.
36 La filoj de Benjamen laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj
patrodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj
pli, çiuj militkapablaj, 37 prezentis en la tribo de Benjamen la nom-
bron de tridek kvin mil kvarcent.
38 La filoj de Dan laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj patro-
domoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, çiuj
militkapablaj, 39 prezentis en la tribo de Dan la nombron de sesdek
du mil sepcent.
40 La filoj de Aÿer laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj patro-
domoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, çiuj
militkapablaj, 41 prezentis en la tribo de Aÿer la nombron de kvar-
dek unu mil kvincent.
42 La filoj de Naftali laû sia deveno, laû siaj familioj, laû siaj pa-
trodomoj, laû la nombro da nomoj, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli,
çiuj militkapablaj, 43 prezentis en la tribo de Naftali la nombron de
kvindek tri mil kvarcent.
44 Tio estas la kalkulitoj, kiujn kalkulis Moseo kaj Aaron kaj la
princoj de Izrael, dek du homoj, po unu el çiu patrodomo. 45 Kaj la
nombro de çiuj kalkulitoj el la Izraelidoj laû iliaj patrodomoj, en la
a ̧o de dudek jaroj kaj pli, çiuj militkapablaj en Izrael, 46 la nombro
de çiuj kalkulitoj estis sescent tri mil kvincent kvindek.
47 Sed la Levidoj laû sia patrodomo ne estis kalkulitaj inter ili. 48
Çar la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 49 Nur la tribon de Levi
ne prikalkulu, kaj ne metu ilian nombron mezen de la Izraelidoj. 50
Sed vi komisiu al la Levidoj la tabernaklon de atesto kaj çiujn ̧iajn
objektojn, kaj çion, kio apartenas al ̧i; ili portadu la tabernaklon kaj
çiujn ̧iajn objektojn, kaj ili priservu ̧in, kaj çirkaû la tabernaklo ili
starigu siajn tendojn. 51 Kaj kiam la tabernaklo devos forlasi sian
5e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
lokon, tiam la Levidoj ̧in levu; kaj kiam la tabernaklo devos resti
sur loko, tiam la Levidoj ̧in starigu; sed se laiko alproksimi ̧os, li
estu mortigita. 52 Kaj la Izraelidoj aran ̧os sin çiu en sia tendaro kaj
çiu apud sia standardo, laû siaj taçmentoj. 53 Sed la Levidoj starigu
siajn tendojn çirkaû la tabernaklo de atesto, por ke ne trafu kolero
la komunumon de la Izraelidoj; kaj la Levidoj plenumos la garda-
don de la tabernaklo de atesto. 54 Kaj tiel faris la Izraelidoj; konfor-
me al çio, kion la Eternulo ordonis al Moseo, tiel ili faris.
6e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 2
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 2 La Izra-
elidoj starigu siajn tendojn çiu apud sia standardo, apud la signoj
de sia patrodomo; iom malproksime çirkaû la tabernaklo de kun-
veno ili starigu siajn tendojn. 3 En la antaûa parto, oriente, staru
tendare la standardo de la tendaro de Jehuda, laû iliaj taçmentoj;
kaj la princo de la Jehudaidoj estas Na ̨ÿon, filo de Aminadab; 4 kaj
lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas sepdek kvar mil sescent. 5 Apu-
de staru la tribo de Isa ̨ar; kaj la princo de la Isa ̨aridoj estas Ne-
tanel, filo de Cuar; 6 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas kvin-
dek kvar mil kvarcent. 7 Poste la tribo de Zebulun; kaj la princo de
la Zebulunidoj estas Eliab, filo de ̆elon; 8 kaj lia taçmento kaj ̧iaj
kalkulitoj estas kvindek sep mil kvarcent. 9 Çiuj kalkulitoj de la ten-
daro de Jehuda estas cent okdek ses mil kvarcent laû iliaj taçmen-
toj; ili elmovi ̧u la unuaj.
10 La standardo de la tendaro de Ruben estu sude, laû iliaj taç-
mentoj; kaj la princo de la Rubenidoj estas Elicur, filo de Ÿedeur; 11
kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas kvardek ses mil kvincent. 12
Apude staru la tribo de Simeon; kaj la princo de la Simeonidoj es-
tas Ÿelumiel, filo de Curiÿadaj; 13 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj
estas kvindek naû mil tricent. 14 Poste la tribo de Gad; kaj la prin-
co de la Gadidoj estas Eljasaf, filo de Deuel; 15 kaj lia taçmento kaj
̧iaj kalkulitoj estas kvardek kvin mil sescent kvindek. 16 Çiuj kalku-
litoj de la tendaro de Ruben estas cent kvindek unu mil kvarcent
kvindek laû iliaj taçmentoj; ili elmovi ̧u la duaj.
1
7e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Poste elmovi ̧u kun la tabernaklo de kunveno la tendaro de la
Levidoj inter la tendaroj; kiel ili staros tendare, tiel ili elmovi ̧u, çiu
laû sia loko kun siaj standardoj.
18 La standardo de la tendaro de Efraim, laû iliaj taçmentoj, estu
okcidente; kaj la princo de la Efraimidoj estas Eliÿama, filo de Ami-
hud; 19 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas kvardek mil kvin-
cent. 20 Apude estu la tribo de Manase; kaj la princo de la Manasei-
doj estas Gamliel, filo de Pedacur; 21 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalku-
litoj estas tridek du mil ducent. 22 Poste la tribo de Benjamen; kaj
la princo de la Benjamenidoj estas Abidan, filo de Gideoni; 23 kaj lia
taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas tridek kvin mil kvarcent. 24 Çiuj
kalkulitoj de la tendaro de Efraim estas cent ok mil cent laû iliaj taç-
mentoj; ili elmovi ̧u la triaj.
25 La standardo de la tendaro de Dan estu norde, laû iliaj taç-
mentoj; kaj la princo de la Danidoj estas A ̨iezer, filo de Amiÿadaj;
26 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj estas sesdek du mil sepcent. 27
Apude staru tendare la tribo de Aÿer; kaj la princo de la Aÿeridoj
estas Pagiel, filo de O ̨ran; 28 kaj lia taçmento kaj ̧iaj kalkulitoj
estas kvardek unu mil kvincent. 29 Poste la tribo de Naftali; kaj la
princo de la Naftaliidoj estas A ̨ira, filo de Enan; 30 kaj lia taçmento
kaj ̧iaj kalkulitoj estas kvindek tri mil kvarcent. 31 Çiuj kalkulitoj de
la tendaro de Dan estas cent kvindek sep mil sescent; ili elmovi ̧u
la lastaj kun siaj standardoj.
32 Tio estas la kalkulitoj de la Izraelidoj laû iliaj patrodomoj. Çiuj
kalkulitoj de la tendaroj, laû iliaj taçmentoj, estis sescent tri mil
kvincent kvindek. 33 Sed la Levidoj ne estis kalkulitaj inter la Izra-
elidoj; kiel la Eternulo ordonis al Moseo. 34 Kaj la Izraelidoj faris
konforme al çio, kion la Eternulo ordonis al Moseo: tiel ili stari ̧is
tendare kun siaj standardoj, kaj tiel ili elmovi ̧adis, çiu laû sia fami-
lio, laû sia patrodomo.
17
8e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 3
Kaj jen estas la genealogio de Aaron kaj Moseo en tiu tempo, kiam
la Eternulo parolis al Moseo sur la monto Sinaj. 2 Jen estas la no-
moj de la filoj de Aaron: la unuenaskito Nadab, kaj Abihu, Eleazar,
kaj Itamar. 3 Tio estas la nomoj de la filoj de Aaron, la pastroj sank-
toleitaj, kiujn li konsekris por pastri. 4 Sed Nadab kaj Abihu mor-
tis antaû la Eternulo, kiam ili oferalportis fremdan fajron antaû la
Eternulon en la dezerto Sinaj; kaj filojn ili ne havis. Kaj pastris Elea-
zar kaj Itamar apud Aaron ilia patro.
5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 6 Alvenigu la tribon
de Levi, kaj starigu ̧in antaû la pastro Aaron, ke ili servu lin. 7 Kaj
ili plenumu gardon koncerne lin kaj koncerne la tutan komunumon
antaû la tabernaklo de kunveno, por servi la servojn de la taberna-
klo. 8 Kaj ili gardu çiujn objektojn de la tabernaklo de kunveno kaj
la gardotaîon de la Izraelidoj, por servi la servojn de la tabernaklo.
9 Kaj donu la Levidojn al Aaron kaj al liaj filoj; ili estu fordonitaj al
li el la Izraelidoj. 10 Kaj Aaronon kaj liajn filojn oficialigu, ke ili ple-
numadu sian pastradon; se laiko en tion enmiksi ̧os, li estu morti-
gita.
11 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 12 Jen Mi prenis la
Levidojn el inter la Izraelidoj anstataû çiuj unuenaskitoj utermalfer-
mintoj el la Izraelidoj; la Levidoj estu do Miaj; 13 çar al Mi apartenas
çiuj unuenaskitoj; en la tago, en kiu Mi batis çiujn unuenaskitojn en
la lando Egipta, Mi dediçis al Mi çiujn unuenaskitojn en Izrael, de
homo ̧is bruto; Miaj ili estu: Mi estas la Eternulo.
1
9e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj, diran-
te: 15 Prikalkulu la Levidojn laû iliaj patrodomoj, laû iliaj familioj;
çiun virseksulon en la a ̧o de unu monato kaj pli prikalkulu. 16 Kaj
Moseo prikalkulis ilin laû la diro de la Eternulo, kiel estis ordoni-
te. 17 Kaj jenaj estis la filoj de Levi laû iliaj nomoj: Gerÿon kaj Kehat
kaj Merari. 18 Kaj jen estas la nomoj de la filoj de Gerÿon laû iliaj fa-
milioj: Libni kaj Ÿimei. 19 Kaj la filoj de Kehat laû iliaj familioj: Am-
ram kaj Jichar, ̆ebron kaj Uziel. 20 Kaj la filoj de Merari laû iliaj fa-
milioj: Ma ̨li kaj Muÿi. Tio estas la familioj de Levi laû iliaj patro-
domoj.
21 De Gerÿon la familio de la Libniidoj kaj la familio de la Ÿimei-
idoj; tio estas la familioj de la Gerÿonidoj. 22 Iliaj kalkulitoj laû la
nombro de çiuj virseksuloj en la a ̧o de unu monato kaj pli prezen-
tas la nombron de sep mil kvincent. 23 La familioj de la Gerÿonidoj
devas havi siajn tendojn malantaû la tabernaklo, okcidente. 24 Kaj
la estro de la patrodomo de la Gerÿonidoj estas Eljasaf, filo de Lael.
25 Kaj sub la gardado de la Gerÿonidoj en la tabernaklo de kunve-
no estas la tabernaklo, kaj la tendo, ̧iaj kovriloj, kaj la kovrotuko
de la pordo de la tabernaklo de kunveno, 26 kaj la kurtenoj de la
korto, kaj la kovrotuko de la pordo de la korto, kiu estas çirkaû la
tabernaklo kaj çirkaû la altaro, kaj la ÿnuroj kun çiuj aran ̧aîoj.
27 Kaj de Kehat estas la familio de la Amramidoj kaj la familio de
la Jicharidoj kaj la familio de la ̆ebronidoj kaj la familio de la Uzi-
elidoj; tio estas la familioj de la Kehatidoj. 28 Laû la nombro de çiuj
virseksuloj en la a ̧o de unu monato kaj pli ili estas ok mil sescent,
plenumantaj gardadon de la sanktejo. 29 La familioj de la Kehatidoj
devas havi siajn tendojn flanke de la tabernaklo, sude. 30 Kaj la es-
tro de la patrodomo de la familioj de la Kehatidoj estas Elcafan, filo
de Uziel. 31 Kaj sub ilia gardado estu la kesto kaj la tablo kaj la kan-
delabro kaj la altaroj, kaj la sanktaj vazoj, per kiuj oni faras la ser-
14
10e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
vadon, kaj la kurteno kaj çiuj ̧iaj apartenaîoj. 32 Kaj la estro de la
estroj de la Levidoj estas Eleazar, filo de la pastro Aaron; li kontrolas
la plenumantojn de la gardado de la sanktejo.
33 De Merari estas la familio de la Ma ̨liidoj kaj la familio de la
Muÿiidoj; tio estas la familioj de Merari. 34 Kaj iliaj kalkulitoj laû la
nombro de çiuj virseksuloj en la a ̧o de unu monato kaj pli estas ses
mil ducent. 35 Kaj la estro de la patrodomo de la familioj de Mera-
ri estas Curiel, filo de Abi ̨ail; ili devas havi siajn tendojn flanke de
la tabernaklo, norde. 36 Kaj sub la kontrolo kaj gardado de la filoj de
Merari estas la tabuloj de la tabernaklo kaj ̧iaj stangoj kaj ̧iaj ko-
lonoj kaj ̧iaj bazoj kaj çiuj ̧iaj vazoj kaj ̧ia tuta aran ̧aîo, 37 kaj la
kolonoj de la korto çirkaûe kaj iliaj bazoj kaj iliaj najloj kaj iliaj ÿnu-
roj. 38 Kaj antaû la tabernaklo, en la antaûa parto de la tabernaklo
de kunveno, oriente, havos siajn tendojn Moseo kaj Aaron kaj liaj
filoj, plenumante la gardadon de la sanktejo, por gardi la Izraeli-
dojn; sed se laiko alproksimi ̧os, li estu mortigita. 39 Çiuj kalkulitaj
Levidoj, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron laû la ordono de la Eter-
nulo, laû iliaj familioj, çiuj virseksuloj en la a ̧o de unu monato kaj
pli, estis dudek du mil.
40 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prikalkulu çiujn unuenaskitajn
virseksulojn inter la Izraelidoj en la a ̧o de unu monato kaj pli, kaj
faru registron de iliaj nomoj. 41 Kaj prenu la Levidojn por Mi, kiu
estas la Eternulo, anstataû çiuj unuenaskitoj el la Izraelidoj, kaj la
brutojn de la Levidoj anstataû çiuj unuenaskitoj el la brutoj de la
Izraelidoj. 42 Kaj Moseo prikalkulis, kiel ordonis al li la Eternulo,
çiujn unuenaskitojn el la Izraelidoj. 43 Kaj estis çiuj unuenaskitaj
virseksuloj laû la nombro de la nomoj en la a ̧o de unu monato kaj
pli laû la kalkulo dudek du mil ducent sepdek tri.
44 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 45 Prenu la Levi-
dojn anstataû çiuj unuenaskitoj el la Izraelidoj, kaj la brutojn de la
11e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Levidoj anstataû iliaj brutoj, kaj la Levidoj apartenu al Mi: Mi estas
la Eternulo. 46 Kaj elaçete pro la ducent sepdek tri, kiuj estas super-
fluaj kompare kun la nombro de la Levidoj el la unuenaskitoj el la
Izraelidoj, 47 prenu po kvin sikloj pro çiu kapo, laû la sankta siklo
prenu, po dudek geroj en siklo; 48 kaj donu la monon al Aaron kaj
al liaj filoj, elaçete pro la superfluaj inter ili. 49 Kaj Moseo prenis la
monon de la elaçeto de la superfluaj kompare kun tiuj, kiuj estis
elaçetitaj per la Levidoj. 50 De la unuenaskitoj de la Izraelidoj li pre-
nis la monon, mil tricent sesdek kvin siklojn laû la sankta siklo. 51
Kaj Moseo donis la monon de la elaçetitoj al Aaron kaj al liaj filoj,
laû la diro de la Eternulo, kiel ordonis la Eternulo al Moseo.
12e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 4
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 2 Prikal-
kulu la filojn de Kehat el inter la Levidoj laû iliaj familioj, laû iliaj
patrodomoj, 3 en la a ̧o de tridek jaroj kaj pli, ̧is la a ̧o de kvindek
jaroj, çiujn kapablajn por servi, por fari laboron en la tabernaklo de
kunveno. 4 Tio estas la servado de la Kehatidoj en la tabernaklo de
kunveno, en la plejsanktejo. 5 Aaron kaj liaj filoj eniru, kiam la ten-
daro devos elmovi ̧i, kaj ili deprenu la kovrantan kurtenon kaj kov-
ru per ̧i la keston de atesto. 6 Kaj ili metu sur ̧in tegon el antilo-
paj feloj, kaj ili sternu supre bluan tukon, kaj ili enmetu ̧iajn stan-
gojn. 7 Kaj sur la tablo de la panoj de propono ili sternu bluan tu-
kon, kaj ili metu sur ̧in la pladojn kaj la kulerojn kaj la tasojn kaj
la pokalojn de la verÿoferoj; kaj ̧ia konstanta pano estu sur ̧i. 8 Kaj
ili sternu sur tio ru ̧an tukon kaj kovru ̧in per tego el antilopaj fel-
oj, kaj ili enmetu ̧iajn stangojn. 9 Kaj ili prenu bluan tukon kaj ko-
vru la kandelabron de lumigado kaj ̧iajn lucernojn kaj ̧iajn pre-
nilojn kaj ̧iajn cindrujojn, kaj çiujn ̧iajn oleujojn, kiuj estas uza-
taj çe ̧i. 10 Kaj ili metu ̧in kaj çiujn ̧iajn apartenaîojn en tegon el
antilopaj feloj, kaj ili metu tion sur portilon. 11 Kaj sur la ora altaro
ili sternu bluan tukon kaj tegu ̧in per tego el antilopaj feloj, kaj ili
enmetu ̧iajn stangojn. 12 Kaj ili prenu çiujn objektojn de servado,
per kiuj oni servas en la sanktejo, kaj ili metu tion en bluan tukon
kaj tegu tion per tego el antilopaj feloj kaj metu sur portilon. 13 Kaj
ili purigu la altaron de la cindro kaj sternu sur ̧i purpuran tukon.
14 Kaj ili metu sur ̧in çiujn ̧iajn objektojn, per kiuj oni servas sur
1
13e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
̧i, la karbujojn, la forkojn kaj la ÿovelilojn kaj la kalikojn, çiujn ob-
jektojn de la altaro, kaj ili sternu sur ̧i tegon el antilopaj feloj, kaj
ili enmetu ̧iajn stangojn. 15 Kiam Aaron kaj liaj filoj finos la kovra-
don de la sanktejo kaj de çiuj objektoj de la sanktejo çe la elmovi ̧o
de la tendaro, tiam venos la filoj de Kehat, por porti; sed ili ne ek-
tuÿu la sanktaîon, por ke ili ne mortu. Tio estas la portaîo de la filoj
de Kehat çe la tabernaklo de kunveno. 16 Sub la gardado de Eleazar,
filo de la pastro Aaron, estas la oleo por la lumigado kaj la bonodo-
raj incensoj kaj la konstanta farunofero kaj la oleo de sanktigado,
la gardado de la tuta tabernaklo, kaj de çio, kio estas en ̧i, de la
sanktejo kaj de ̧iaj objektoj.
17 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 18 Ne
pereigu la tribon de la familioj Kehatidaj inter la Levidoj; 19 sed tion
faru al ili, por ke ili vivu kaj ne mortu, kiam ili alproksimi ̧os al la
plejsanktejo: Aaron kaj liaj filoj eniru kaj starigu ilin çiun çe lia servo
kaj çe lia portotaîo; 20 sed ili ne aliru, por rigardi, kiel oni dismetas
la sanktaîojn, por ke ili ne mortu.
21 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 22 Prikalkulu an-
kaû la filojn de Gerÿon laû iliaj patrodomoj, laû iliaj familioj. 23 De
la havantaj la a ̧on de tridek jaroj kaj pli ̧is la havantaj la a ̧on de
kvindek jaroj kalkulu ilin, çiujn, kiuj estas kapablaj por la servado,
por plenumi laboron en la tabernaklo de kunveno. 24 Tio estas la
laboro de la familioj Gerÿonidaj, por servi kaj por porti: 25 ili portu
la tapiÿojn de la tabernaklo, kaj la tabernaklon de kunveno, ̧ian
kovrilon, kaj la tegon el la antilopaj feloj, kiu estas super ̧i supre,
kaj la kovrotukon de la pordo de la tabernaklo de kunveno, 26 kaj
la kurtenojn de la korto, kaj la kovrotukon de la pordego de la kor-
to, kiu estas çirkaû la tabernaklo kaj çirkaû la altaro, kaj iliajn ÿnu-
rojn kaj çiujn iliajn servajn objektojn; kaj çion, kion oni devas fari
çe ili, ili faru. 27 Laû la ordono de Aaron kaj de liaj filoj estu la tuta
14e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
laborado de la Gerÿonidoj, koncerne çian ilian portadon kaj çian
ilian laboradon; kaj metu sub ilian gardadon çion, kion ili portas. 28
Tio estas la laboro de la familioj de la Gerÿonidoj en la tabernaklo
de kunveno; kaj la kontrolon super ili havas Itamar, filo de la pas-
tro Aaron.
29 La filojn de Merari prikalkulu laû iliaj familioj, laû ilia patro-
domo. 30 De la havantaj la a ̧on de tridek jaroj kaj pli ̧is la havan-
taj la a ̧on de kvindek jaroj prikalkulu ilin, çiujn servokapablajn,
por plenumi la laborojn de la tabernaklo de kunveno. 31 Kaj jen
estas la ofico de ilia portado çe ilia tuta laborado en la tabernaklo
de kunveno: ili portu la tabulojn de la tabernaklo kaj ̧iajn riglilojn
kaj ̧iajn kolonojn kaj ̧iajn bazojn; 32 kaj la kolonojn de la korto
çirkaûe kaj iliajn bazojn kaj la najlojn kaj la ÿnurojn kun çiuj iliaj
apartenaîoj kaj kun çiuj iliaj servobjektoj; kaj laûnome prikalkulu
çiujn objektojn, kiujn ili ofice devas porti. 33 Tio estas la laboro de
la familioj de la Merariidoj çe ilia tuta laborado en la tabernaklo de
kunveno, sub la kontrolo de Itamar, filo de la pastro Aaron.
34 Kaj Moseo kaj Aaron kaj la estroj de la komunumo prikalku-
lis la Kehatidojn laû iliaj familioj kaj laû ilia patrodomo, 35 de la ha-
vantaj la a ̧on de tridek jaroj kaj pli ̧is la havantaj la a ̧on de kvin-
dek jaroj, çiujn servokapablajn por la laborado en la tabernaklo de
kunveno. 36 Kaj ilia kalkulita nombro laû iliaj familioj estis du mil
sepcent kvindek. 37 Tio estas la kalkulitoj de la familioj Kehatidaj,
de çiuj laborantoj en la tabernaklo de kunveno, kiujn prikalkulis
Moseo kaj Aaron laû la diro de la Eternulo per Moseo.
38 Kaj la kalkulitoj de la filoj de Gerÿon laû iliaj familioj kaj laû ilia
patrodomo, 39 de la havantaj la a ̧on de tridek jaroj kaj pli ̧is la
havantaj la a ̧on de kvindek jaroj, çiuj servokapablaj por la labora-
do en la tabernaklo de kunveno, 40 ilia nombro laû iliaj familioj, laû
ilia patrodomo, estis du mil sescent tridek. 41 Tio estas la kalkulitoj
15e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
de la familioj de la filoj de Gerÿon, de çiuj laborantoj en la taberna-
klo de kunveno, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron laû la ordono de
la Eternulo.
42 Kaj la kalkulitoj de la familioj de la filoj de Merari laû iliaj fa-
milioj, laû ilia patrodomo, 43 de la havantaj la a ̧on de tridek jaroj
kaj pli ̧is la havantaj la a ̧on de kvindek jaroj, çiuj servokapablaj
por la laborado en la tabernaklo de kunveno, 44 ilia nombro laû iliaj
familioj estis tri mil ducent. 45 Tio estas la kalkulitoj de la familioj
de la filoj de Merari, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron laû la diro
de la Eternulo per Moseo.
46 Çiuj kalkulitoj, kiujn prikalkulis Moseo kaj Aaron kaj la estroj
de Izrael, la Levidoj laû iliaj familioj kaj laû ilia patrodomo, 47 de la
havantaj la a ̧on de tridek jaroj kaj pli ̧is la havantaj la a ̧on de
kvindek jaroj, çiuj servokapablaj por plenumi laboron kaj plenumi
porton en la tabernaklo de kunveno, 48 ilia nombro estis ok mil
kvincent okdek. 49 Laû la diro de la Eternulo per Moseo ili estis kal-
kulitaj, çiu laû sia laboro kaj portado, kalkulitaj, kiel la Eternulo or-
donis al Moseo.
16e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 5
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Ordonu al la Izraeli-
doj, ke ili elsendu el la tendaro çiujn leprulojn, kaj çiujn, kiuj havas
elfluon, kaj çiujn, kiuj malpuri ̧is de mortinto. 3 Kiel virojn, tiel an-
kaû virinojn elsendu, ekster la tendaron elsendu ilin, por ke ili ne
malpurigu siajn tendarojn, inter kiuj Mi lo ̧as. 4 Kaj la Izraelidoj
faris tiel, kaj ili elsendis ilin ekster la tendaron; kiel diris la Eternulo
al Moseo, tiel faris la Izraelidoj.
5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 6 Diru al la Izraeli-
doj: Se viro aû virino faros ian pekon kontraû homo, farante per tio
krimon kontraû la Eternulo, kaj tiu animo kulpi ̧os, 7 tiam ili kon-
fesu sian pekon, kiun ili faris, kaj ili kompensu sian kulpon plene kaj
aldonu ̧ian kvinonon, kaj donu al tiu, kontraû kiu ili kulpi ̧is. 8 Sed
se tiu homo ne havas parencon, al kiu oni povus kompensi la kul-
pon, tiam la kompenso de la kulpo apartenas al la Eternulo, por la
pastro, krom la virÿafo de pekliberigo, per kiu li estos pekliberigi-
ta. 9 Kaj çiu oferdono el çiuj sanktaîoj de la Izraelidoj, kiujn ili alpor-
tas al la pastro, apartenas al li. 10 Kaj çies sanktigitaîo al li apartenas.
Se iu ion donas al la pastro, ̧i apartenu al li.
11 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 12 Parolu al la Izra-
elidoj, kaj diru al ili: Se ies edzino forflanki ̧os kaj pekos kontraû li,
13 kaj iu viro kuÿos kun ÿi sekskuni ̧e, kaj tio estos kaÿita antaû ÿia
edzo, çar ÿi malpuri ̧is kaÿe, kaj ne estos atestanto pri ÿi kaj ÿi ne
estos kaptita; 14 sed atakos lin spirito de îaluzo kaj li îaluzos sian
edzinon, kiam ÿi estos malpuri ̧inta, aû atakos lin spirito de îaluzo
1
17e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kaj li îaluzos sian edzinon, kiam ÿi ne estos malpuri ̧inta: 15 tiam la
edzo alkonduku sian edzinon al la pastro, kaj alportu pro ÿi kiel ofe-
ron dekonon de efo da hordea faruno; li ne verÿu sur ̧in oleon kaj
ne metu sur ̧in olibanon, çar tio estas farunofero de îaluzo, faru-
nofero de memorigo, memorigante pri malbonago. 16 Kaj la pastro
alproksimigos ÿin kaj starigos ÿin antaû la Eternulo; 17 kaj la pastro
prenos sanktan akvon en argila vazo, kaj iom da tero, kiu estos sur
la planko de la tabernaklo, la pastro prenos kaj îetos en la akvon. 18
Kaj la pastro starigos la virinon antaû la Eternulo kaj disliberigos la
harojn sur la kapo de la virino kaj donos en ÿiajn manojn la faru-
noferon de la memorigo, tiun farunoferon de îaluzo, kaj en la mano
de la pastro estos akvo maldolça, malbeniga. 19 Kaj la pastro ÿin îur-
ligos, kaj diros al la virino: Se neniu viro kuÿis kun vi kaj se vi ne for-
flanki ̧is per malpuri ̧o kun alia viro anstataû via edzo, tiam restu
sendifekta de çi tiu maldolça malbeniga akvo; 20 sed se vi forflan-
ki ̧is kun alia viro anstataû via edzo kaj se vi malpuri ̧is kaj iu viro
kuÿis kun vi krom via edzo— 21 la pastro îurligos la virinon per îuro
de malbeno, kaj la pastro diros al la virino: Tiam la Eternulo for-
donu vin al malbeno kaj al îuro inter via popolo, farante vian femu-
ron maldiki ̧inta kaj vian ventron ÿvelinta; 22 kaj çi tiu malbeniga
akvo eniru en viajn internaîojn, por ke ÿvelu via ventro kaj maldi-
ki ̧u via femuro. Kaj la virino diros: Amen, amen! 23 Kaj la pastro
enskribos tiun îurligon en libro kaj lavos ̧in per la maldolça akvo.
24 Kaj li trinkigos al la virino la maldolçan malbenigan akvon, kaj
eniros en ÿin la malbeniga akvo por maldolço. 25 Kaj la pastro pre-
nos el la mano de la virino la farunoferon de îaluzo, kaj li skuos la
farunoferon antaû la Eternulo kaj portos ̧in al la altaro. 26 Kaj la
pastro prenos plenmanon el la farunofero, ̧ian parton de memo-
rigo, kaj bruligos sur la altaro, kaj poste li trinkigos al la virino la
akvon. 27 Kaj kiam li estos trinkiginta al ÿi la akvon, tiam, se ÿi mal-
18e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
puri ̧is kaj pekis kontraû sia edzo, eniros en ÿin la malbeniga akvo
por maldolço, kaj ÿvelos ÿia ventro kaj maldiki ̧os ÿia femuro; kaj la
virino fari ̧os malbeno inter sia popolo. 28 Sed se la virino ne mal-
puri ̧is kaj ÿi estas pura, tiam ÿi restos sendifekta kaj povos naski
infanojn. 29 Tio estas la le ̧o pri la îaluzo, kiam virino forflanki ̧os
kun alia viro anstataû sia edzo kaj malpuri ̧os, 30 aû kiam viron ata-
kos spirito de îaluzo kaj li îaluzos sian edzinon; tiam li starigu la
edzinon antaû la Eternulo, kaj la pastro agu kun ÿi laû la tuta tiu
le ̧o. 31 Kaj la edzo estos pura de kulpo, kaj la edzino portos sian
pekon.
19e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 6
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Parolu al la Izraeli-
doj, kaj diru al ili: Se viro aû virino decidos fari sanktan promeson
de konsekri ̧o, por konsekri sin al la Eternulo, 3 tiam li devas deteni
sin de vino kaj de ebriigaîo, vinagron vinan kaj vinagron de ebrii-
gaîoj li ne devas trinki, kaj nenian trinkaîon el vinberoj li devas trin-
ki, kaj vinberojn freÿajn aû sekigitajn li ne devas man ̧i. 4 Dum la
tuta tempo de sia konsekriteco li devas man ̧i nenion, kio estas fa-
rita el vinberoj, de la kernoj ̧is la ÿelo. 5 Dum la tuta tempo de la
promesita konsekriteco razilo ne devas ektuÿi lian kapon; ̧is la fini-
̧o de la tempo, por kiu li konsekris sin al la Eternulo, li estas sankta;
li lasu libere kreski la harojn de sia kapo. 6 Dum la tuta tempo, por
kiu li konsekris sin al la Eternulo, li ne aliru al mortinta korpo. 7 Ne
çe sia patro, nek çe sia patrino, nek çe sia frato, nek çe sia fratino
li malpuri ̧u, se ili mortis; çar konsekro al lia Dio estas sur lia kapo.
8 Dum la tuta tempo de sia konsekriteco li estas sankta al la Eter-
nulo. 9 Kaj se iu mortos apud li subite, neatendite, kaj li malpurigos
sian konsekritan kapon, li pritondu sian kapon en la tago de sia
puri ̧o, en la sepa tago li ̧in pritondu; 10 kaj en la oka tago li alportu
du turtojn aû du kolombidojn al la pastro, al la pordo de la taber-
naklo de kunveno. 11 Kaj la pastro faros el unu pekoferon kaj el la
dua bruloferon, kaj li pekliberigos lin de tio, kion li pekis per la
mortinta korpo, kaj li sanktigos lian kapon en tiu tago. 12 Kaj li kon-
sekros sin al la Eternulo por la tempo de sia konsekriteco, kaj li al-
1
20e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
portos jara ̧an ÿafidon kiel kulpoferon; kaj la tempo antaûa perdos
sian valoron, çar lia konsekriteco malpuri ̧is.
13 Kaj jen estas la le ̧o pri la konsekrito: kiam fini ̧os la tempo de
lia konsekriteco, oni venigu lin al la pordo de la tabernaklo de kun-
veno; 14 kaj li alportu kiel oferon al la Eternulo unu jara ̧an ÿafidon
sendifektan kiel bruloferon, kaj unu jara ̧an ÿafidinon sendifektan
kiel pekoferon, kaj unu virÿafon sendifektan kiel pacoferon, 15 kaj
korbon da macoj el delikata faruno, kukojn miksitajn kun oleo, kaj
flanojn nefermentintajn, ÿmiritajn per oleo, kaj ilian farunoferon kaj
verÿoferon. 16 Kaj la pastro prezentos tion antaû la Eternulon kaj
faros lian pekoferon kaj lian bruloferon. 17 Kaj el la virÿafo li faros
pacoferon al la Eternulo kune kun la korbo da macoj, kaj la pastro
faros lian farunoferon kaj lian verÿoferon. 18 Kaj la konsekrito pri-
tondos çe la pordo de la tabernaklo de kunveno sian konsekritan
kapon, kaj li prenos la harojn de sia konsekrita kapo, kaj metos sur
la fajron, kiu estas sub la pacofero. 19 Kaj la pastro prenos la kuiri-
tan ÿultron de la virÿafo kaj unu nefermentintan kukon el la korbo
kaj unu nefermentintan flanon, kaj li metos tion sur la manon de la
konsekrito, kiam tiu estos pritondinta sian konsekritan kapon. 20
Kaj la pastro skuos tion kiel skuoferon antaû la Eternulo; sanktigi-
ta ̧i estu por la pastro, krom la brustaîo de skuado kaj la femuro
de levado. Poste la konsekrito povas trinki vinon. 21 Tio estas la le ̧o
pri konsekrito, kiu donis sanktan promeson; lia ofero apartenas al
la Eternulo pro lia konsekriteco, krom tio, kion permesos al li lia
bonhavo; konforme al sia promeso, kiun li promesis, li faru, laû la
le ̧o pri lia konsekriteco.
22 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 23 Diru al Aaron
kaj al liaj filoj jene: Tiamaniere benu la Izraelidojn; diru al ili:
24 La Eternulo vin benu kaj vin gardu; 25 La Eternulo lumu al vi
per Sia viza ̧o kaj favorkoru vin;
21e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
La Eternulo turnu Sian viza ̧on al vi kaj donu al vi pacon.
27 Tiel ili metu Mian nomon sur la Izraelidojn, kaj Mi ilin benos.
26
22e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 7
En la tago, kiam Moseo finis la starigadon de la tabernaklo, kiam
li sanktoleis ̧in kaj sanktigis ̧in kaj çiujn ̧iajn apartenaîojn kaj la
altaron kaj çiujn ̧iajn apartenaîojn kaj sanktoleis ilin kaj sanktigis
ilin, 2 tiam alportis la estroj de Izrael, la çefoj de siaj patrodomoj, tiuj
estroj de la triboj, tiuj, kiuj administris la kalkuladon— 3 ili alpor-
tis siajn oferojn antaû la Eternulon, ses kovritajn veturilojn kaj dek
du bovojn, po unu veturilo de du estroj kaj po unu bovo de çiu, kaj
ili venigis tion antaû la tabernaklon. 4 Kaj la Eternulo ekparolis al
Moseo, dirante: 5 Prenu de ili, kaj tio estu por la plenumado de la
laboroj çe la tabernaklo de kunveno; kaj donu tion al la Levidoj, al
çiu laû la speco de lia laborado. 6 Kaj Moseo prenis la veturilojn kaj
la bovojn kaj donis ilin al la Levidoj. 7 Du veturilojn kaj kvar bovojn
li donis al la filoj de Gerÿon laû la speco de ilia laborado; 8 kaj kvar
veturilojn kaj ok bovojn li donis al la filoj de Merari laû la speco de
ilia laborado, sub la kontrolo de Itamar, filo de la pastro Aaron. 9
Sed al la filoj de Kehat li ne donis, çar ili havis laboradon sanktan;
sur la ÿultroj ili devis porti. 10 Kaj la estroj alportis oferojn por in-
aûgura dono de la altaro, en la tago, en kiu ̧i estis sanktoleita; kaj
la estroj alportis sian oferon antaû la altaron. 11 Kaj la Eternulo di-
ris al Moseo: Po unu estro en tago ili alportu sian oferon por la in-
aûguro de la altaro.
12 En la unua tago la alportanto de sia ofero estis Na ̨ÿon, filo de
Aminadab, de la tribo de Jehuda. 13 Kaj lia ofero estis: unu ar ̧enta
plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de
1
23e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
sepdek sikloj, laû la sankta siklo, ambaû plenaj de delikata faruno,
miksita kun oleo, por farunofero; 14 unu ora kulero deksikla, plena
de incenso; 15 unu bovido, unu virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por bru-
lofero; 16 unu kapro por pekofero; 17 kaj por pacofero du bovoj, kvin
virÿafoj, kvin virkaproj, kvin jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de
Na ̨ÿon, filo de Aminadab.
18 En la dua tago alportis Natanel, filo de Cuar, estro de Isa ̨ar.
19 Li alportis sian oferon, kiu estis: unu ar ̧enta plado, havanta la pe-
zon de cent tridek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la
sankta siklo, ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por
farunofero; 20 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 21 unu bo-
vido, unu virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 22 unu kapro por
pekofero; 23 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj,
kvin jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Netanel, filo de Cuar.
24 En la tria tago—la estro de la Zebulunidoj, Eliab, filo de ̆elon.
25 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tridek sik-
loj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo, ambaû
plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 26 unu
ora kulero deksikla, plena de incenso; 27 unu bovido, unu virÿafo,
unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 28 unu kapro por pekofero; 29 kaj
por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin jara ̧aj
ÿafidoj. Tio estis la ofero de Eliab, filo de ̆elon.
30 En la kvara tago—la estro de la Rubenidoj, Elicur, filo de Ÿe-
deur. 31 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tri-
dek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo,
ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
32 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 33 unu bovido, unu
virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 34 unu kapro por pekofe-
ro; 35 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin
jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Elicur, filo de Ÿedeur.
24e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
En la kvina tago—la estro de la Simeonidoj, Ÿelumiel, filo de
Curiÿadaj. 37 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent
tridek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta si-
klo, ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por faruno-
fero; 38 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 39 unu bovido,
unu virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 40 unu kapro por pe-
kofero; 41 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj,
kvin jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Ÿelumiel, filo de Curiÿadaj.
42 En la sesa tago—la estro de la Gadidoj, Eljasaf, filo de Deuel.
43 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tridek sik-
loj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo, ambaû
plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 44 unu
ora kulero deksikla, plena de incenso; 45 unu bovido, unu virÿafo,
unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 46 unu kapro por pekofero; 47 kaj
por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin jara ̧aj
ÿafidoj. Tio estis la ofero de Eljasaf, filo de Deuel.
48 En la sepa tago—la estro de la Efraimidoj, Eliÿama, filo de
Amihud. 49 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent
tridek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta si-
klo, ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por faruno-
fero; 50 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 51 unu bovido,
unu virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 52 unu kapro por pe-
kofero; 53 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj,
kvin jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Eliÿama, filo de Amihud. 54
En la oka tago—la estro de la Manaseidoj, Gamliel, filo de Pedacur.
55 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tridek sik-
loj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo, ambaû
plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 56 unu
ora kulero deksikla, plena de incenso; 57 unu bovido, unu virÿafo,
unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 58 unu kapro por pekofero; 59 kaj
36
25e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin jara ̧aj
ÿafidoj. Tio estis la ofero de Gamliel, filo de Pedacur.
60 En la naûa tago—la estro de la Benjamenidoj, Abidan, filo de
Gideoni. 61 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent
tridek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta si-
klo, ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por faruno-
fero; 62 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 63 unu bovido,
unu virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 64 unu kapro por pe-
kofero; 65 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj,
kvin jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Abidan, filo de Gideoni.
66 En la deka tago—la estro de la Danidoj, A ̨iezer, filo de Amiÿa-
daj. 67 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tridek
sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo, am-
baû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 68
unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 69 unu bovido, unu virÿa-
fo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 70 unu kapro por pekofero; 71 kaj
por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin jara ̧aj
ÿafidoj. Tio estis la ofero de A ̨iezer, filo de Amiÿadaj.
72 En la dek-unua tago—la estro de la Aÿeridoj, Pagiel, filo de O ̨-
ran. 73 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tri-
dek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo,
ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
74 unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 75 unu bovido, unu
virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 76 unu kapro por pekofe-
ro; 77 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin
jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de Pagiel, filo de O ̨ran.
78 En la dek-dua tago—la estro de la Naftaliidoj, A ̨ira, filo de
Enan. 79 Lia ofero: unu ar ̧enta plado, havanta la pezon de cent tri-
dek sikloj, unu ar ̧enta kaliko de sepdek sikloj, laû la sankta siklo,
ambaû plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero;
26e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 81 unu bovido, unu
virÿafo, unu jara ̧a ÿafido por brulofero; 82 unu kapro por pekofe-
ro; 83 kaj por pacofero du bovoj, kvin virÿafoj, kvin virkaproj, kvin
jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la ofero de A ̨ira, filo de Enan.
84 Tia estis la inaûgura dono de la altaro, en la tago, en kiu ̧i estis
sanktoleita, de la estroj de Izrael: dek du ar ̧entaj pladoj, dek du
ar ̧entaj kalikoj, dek du oraj kuleroj; 85 po cent tridek sikloj da ar-
̧ento havis çiu plado, kaj po sepdek çiu kaliko; la tuta ar ̧ento de
tiuj vazoj estis du mil kvarcent sikloj laû la sankta siklo. 86 Da oraj
kuleroj plenaj de incenso estis dek du; po dek sikloj havis çiu kulero,
laû la sankta siklo; la tuta oro de la kuleroj estis cent dudek sikloj.
87 Çiuj brutoj por brulofero estis: dek du bovidoj, dek du virÿafoj,
dek du jara ̧aj ÿafidoj, kaj al ili farunoferoj; kaj dek du kaproj por
pekofero. 88 Kaj çiuj brutoj por pacofero estis: dudek kvar bovoj,
sesdek virÿafoj, sesdek virkaproj, sesdek jara ̧aj ÿafidoj. Tio estis la
inaûgura dono de la altaro, post kiam ̧i estis sanktoleita. 89 Kaj
kiam Moseo eniris en la tabernaklon de kunveno, por paroli kun Li,
li aûdis la Voçon, parolantan al li de super la fermoplato, kiu estas
sur la kesto de atesto, inter la du keruboj; kaj estis parolate al li.
80
27e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 8
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Parolu al Aaron, kaj
diru al li: Kiam vi ekbruligos la lucernojn, tiam sur la antaûan flan-
kon de la kandelabro lumu la sep lucernoj. 3 Kaj Aaron tiel faris; sur
la antaûan flankon de la kandelabro li lumigis la lucernojn, kiel la
Eternulo ordonis al Moseo. 4 Kaj jen estas la aran ̧o de la kandela-
bro: for ̧ita el oro, de ̧ia trunko ̧is ̧iaj floroj, for ̧ita ̧i estis; laû
la modelo, kiun montris la Eternulo al Moseo, tiel li faris la kande-
labron.
5 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 6 Prenu la Levidojn
el inter la Izraelidoj kaj purigu ilin. 7 Kaj tiel agu kun ili, por purigi
ilin: aspergu ilin per akvo propeka, kaj ili prirazu sian tutan korpon
kaj lavu siajn vestojn kaj purigu sin. 8 Kaj ili prenu bovidon kaj al
̧i farunoferon, delikatan farunon, miksitan kun oleo, kaj duan bo-
vidon prenu por pekofero. 9 Kaj venigu la Levidojn antaû la taber-
naklon de kunveno, kaj kunvenigu la tutan komunumon de la Izra-
elidoj. 10 Kaj alvenigu la Levidojn antaû la Eternulon, kaj la Izraeli-
doj metu siajn manojn sur la Levidojn. 11 Kaj Aaron faru super la Le-
vidoj skuon antaû la Eternulo en la nomo de la Izraelidoj, por ke ili
komencu fari la servon al la Eternulo. 12 Kaj la Levidoj metu siajn
manojn sur la kapojn de la bovidoj, kaj faru el unu pekoferon kaj
el la dua bruloferon al la Eternulo, por pekliberigi la Levidojn. 13 Kaj
starigu la Levidojn antaû Aaron kaj antaû liaj filoj, kaj faru super ili
skuon antaû la Eternulo. 14 Kaj tiel apartigu la Levidojn el inter la
Izraelidoj, kaj la Levidoj apartenu al Mi. 15 Kaj post tio la Levidoj
1
28e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
eniros, por servi en la tabernaklo de kunveno, kiam vi estos puri-
ginta ilin kaj plenuminta super ili la skuon. 16 Çar ili estas fordoni-
taj al Mi el inter la Izraelidoj; anstataû çiuj utermalfermintoj unu-
enaskitoj el çiuj Izraelidoj Mi prenis ilin por Mi. 17 Çar al Mi apart-
enas çiuj unuenaskitoj de la Izraelidoj, el la homoj kaj el la brutoj;
en la tago, en kiu Mi batis çiujn unuenaskitojn en la lando Egipta,
Mi sanktigis ilin por Mi. 18 Kaj Mi prenis la Levidojn anstataû çiuj
unuenaskitoj inter la Izraelidoj. 19 Kaj Mi fordonis la Levidojn al
Aaron kaj al liaj filoj el inter la Izraelidoj, por ke ili faru servon pro
la Izraelidoj en la tabernaklo de kunveno kaj por pekliberigi la Izra-
elidojn; por ke ne trafu la Izraelidojn frapo, se la Izraelidoj alprok-
simi ̧us al la sanktejo. 20 Kaj Moseo kaj Aaron kaj la tuta komunu-
mo de la Izraelidoj agis kun la Levidoj konforme al çio, kion la Eter-
nulo ordonis al Moseo pri la Levidoj; tiel agis kun ili la Izraelidoj.
21 Kaj la Levidoj sin purigis kaj lavis siajn vestojn, kaj Aaron faris
super ili skuon antaû la Eternulo, kaj Aaron pekliberigis ilin, por
purigi ilin. 22 Kaj post tio la Levidoj eniris, por plenumi sian servon
en la tabernaklo de kunveno antaû Aaron kaj antaû liaj filoj; kiel la
Eternulo ordonis al Moseo pri la Levidoj, tiel oni agis kun ili.
23 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 24 Jen estas, kio
koncernas la Levidojn: de la a ̧o de dudek kvin jaroj kaj pli ili de-
vas eniri en sian oficon pri la servado en la tabernaklo de kunveno.
25 Kaj de la a ̧o de kvindek jaroj ili retiri ̧os el la ofico de la serva-
do kaj ne servos plu. 26 Tiam ili servos siajn fratojn en la taberna-
klo de kunveno, plenumante gardadon, sed ne farante servadon.
Tiel agu kun la Levidoj koncerne ilian oficon.
29e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 9
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la dua
jaro post ilia eliro el la lando Egipta, en la unua monato, dirante: 2
La Izraelidoj faru la Paskon en la difinita tempo. 3 En la dek-kvara
tago de çi tiu monato, çirkaû la vespero, faru ̧in en ̧ia tempo; laû
çiuj ̧iaj le ̧oj kaj laû çiuj ̧iaj instrukcioj faru ̧in. 4 Kaj Moseo di-
ris al la Izraelidoj, ke ili faru la Paskon. 5 Kaj ili faris la Paskon en la
unua monato, en la dek-kvara tago de la monato, çirkaû la vespe-
ro, en la dezerto Sinaj; konforme al çio, kion la Eternulo ordonis al
Moseo, tiel faris la Izraelidoj. 6 Sed estis homoj, kiuj estis malpuraj
pro ektuÿo de mortinta homo kaj ne povis fari la Paskon en tiu tago;
ili venis antaû Moseon kaj Aaronon en tiu tago; 7 kaj tiuj homoj
diris al li: Ni estas malpuraj pro ektuÿo de mortinta homo; kial ni
estu esceptataj, ke ni ne alportu la oferon al la Eternulo en ̧ia tem-
po inter la Izraelidoj? 8 Kaj Moseo diris al ili: Staru; mi aûskultos,
kion la Eternulo ordonos koncerne vin.
9 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 10 Parolu al la Izra-
elidoj, dirante: Se iu el vi aû el viaj estontaj generacioj estos malpura
pro ektuÿo de mortinta homo, aû se iu estos en malproksima voji-
ro, tamen li faru Paskon al la Eternulo. 11 En la dua monato, en la
dek-kvara tago, çirkaû la vespero li faru ̧in; kun macoj kaj maldol-
çaj herboj ili ̧in man ̧u. 12 Ili ne lasu iom el ̧i ̧is la mateno, kaj
oston ili ne rompu en ̧i; laû çiuj ritoj de la Pasko ili faru ̧in. 13 Sed
se iu estas pura kaj ne trovi ̧as en vojiro kaj tamen ne faras la Pas-
kon, ties animo ekstermi ̧os el inter sia popolo, çar oferon al la
1
30e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Eternulo li ne alportis en ̧ia tempo; sian pekon portos tiu homo.
14 Kaj se lo ̧os çe vi fremdulo, li ankaû faru Paskon al la Eternulo;
laû la rito de la Pasko kaj laû ̧ia regularo li faru: sama regularo estu
por vi, kiel por la fremdulo, tiel por la indi ̧eno.
15 En la tago, en kiu estis starigita la tabernaklo, nubo kovris la
tabernaklon super la tendo de atesto, kaj vespere estis super la ta-
bernaklo kvazaû aspekto de fajro ̧is la mateno. 16 Tiel estis çiam:
nubo ̧in kovris, kaj fajra aspekto en la nokto. 17 Kaj kiam levi ̧adis
la nubo de super la tabernaklo, tuj poste elmovi ̧adis la Izraelidoj;
kaj sur la loko, kie haltadis la nubo, tie starigadis sian tendaron la
Izraelidoj. 18 Laû la ordono de la Eternulo la Izraelidoj elmovi ̧adis,
kaj laû la ordono de la Eternulo ili starigadis sian tendaron; dum la
tuta tempo, kiam la nubo restis super la tabernaklo, ili staradis ten-
dare. 19 Kaj se la nubo restadis super la tabernaklo longan tempon,
la Izraelidoj plenumadis la instrukcion de la Eternulo kaj ne elmo-
vi ̧adis. 20 Iufoje la nubo restadis kelke da tagoj super la tabernaklo,
sed ili laû la ordono de la Eternulo restadis tendare kaj laû la ordo-
no de la Eternulo elmovi ̧adis. 21 Iufoje la nubo restadis de vespe-
ro ̧is mateno; tiam, kiam la nubo levi ̧is matene, ili elmovi ̧adis;
iufoje tagon kaj nokton— kiam la nubo levi ̧is, ili elmovi ̧adis. 22
Iufoje du tagojn aû monaton aû pli longan tempon—kiel longe la
nubo super la tabernaklo restis super ̧i, la Izraelidoj restadis ten-
dare kaj ne elmovi ̧adis; sed kiam ̧i levi ̧is, ili elmovi ̧adis. 23 Laû
la ordono de la Eternulo ili restadis tendare, kaj laû la ordono de la
Eternulo ili elmovi ̧adis; ili plenumadis la instrukcion de la Eternu-
lo, konforme al tio, kiel la Eternulo ordonis per Moseo.
31e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 10
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Faru al vi du ar ̧en-
tajn trumpetojn, for ̧itaj faru ilin; kaj ili servu al vi por kunvokado
de la komunumo kaj por elmovi ̧ado de la tendaroj. 3 Kiam oni sim-
ple trumpetos per ili, tiam kolekti ̧u al vi la tuta komunumo antaû
la pordo de la tabernaklo de kunveno. 4 Kaj se oni trumpetos per
unu el ili, tiam kolekti ̧u al vi la princoj, la milestroj de Izrael. 5 Kaj
kiam vi trumpetos tambursone, tiam elmovi ̧u la tendaroj, kiuj sta-
ras oriente. 6 Kaj kiam vi trumpetos tambursone duan fojon, tiam
elmovi ̧u la tendaroj, kiuj staras sude; oni trumpetu tambursone,
kiam ili devos elmovi ̧i. 7 Sed kiam oni devas kunvenigi la komunu-
mon, tiam trumpetu simple, sed ne tambursone. 8 Kaj la filoj de
Aaron, la pastroj, trumpetu per la trumpetoj; tio estu por vi le ̧o
eterna en viaj generacioj. 9 Kaj kiam vi komencos militon en via lan-
do kontraû malamiko, kiu premas vin, tiam trumpetu tambursone
per trumpetoj; kaj tiam vi estos rememoritaj antaû la Eternulo, via
Dio, kaj vi estos helpitaj kontraû viaj malamikoj. 10 Kaj en la tago de
via ̧ojo kaj en viaj festoj kaj en viaj novmonataj tagoj trumpetu per
trumpetoj çe viaj bruloferoj kaj çe viaj pacoferoj; kaj tio estos me-
morigo pri vi antaû via Dio: Mi estas la Eternulo, via Dio.
11 En la dua jaro, en la dua monato, en la dudeka tago de la mo-
nato, levi ̧is la nubo de super la tabernaklo de atesto. 12 Kaj elmo-
vi ̧is la Izraelidoj en sian vojiron el la dezerto Sinaj, kaj la nubo hal-
tis en la dezerto Paran. 13 Kaj ili elmovi ̧is la unuan fojon konforme
al la ordono de la Eternulo per Moseo. 14 Kaj unue elmovi ̧is la
1
32e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
standardo de la tendaro de la Jehudaidoj laû iliaj taçmentoj, kaj
super ̧ia taçmento estis Na ̨ÿon, filo de Aminadab. 15 Kaj super la
taçmento de la tribo de la Isa ̨aridoj estis Netanel, filo de Cuar. 16
Kaj super la taçmento de la tribo de la Zebulunidoj estis Eliab, filo
de ̆elon. 17 Kaj oni dismetis la tabernaklon, kaj elmovi ̧is la filoj de
Gerÿon kaj la filoj de Merari, portantaj la tabernaklon. 18 Kaj elmo-
vi ̧is la standardo de la tendaro de Ruben laû iliaj taçmentoj, kaj
super ̧ia taçmento estis Elicur, filo de Ÿedeur. 19 Kaj super la taç-
mento de la tribo de la Simeonidoj estis Ÿelumiel, filo de Curiÿadaj.
20 Kaj super la taçmento de la tribo de la Gadidoj estis Eljasaf, filo
de Deuel. 21 Kaj elmovi ̧is la Kehatidoj, portantaj la sanktaîojn; sed
oni starigis la tabernaklon antaû ilia alveno. 22 Kaj elmovi ̧is la stan-
dardo de la tendaro de la Efraimidoj laû iliaj taçmentoj, kaj super
̧ia taçmento estis Eliÿama, filo de Amihud. 23 Kaj super la taçmento
de la tribo de la Manaseidoj estis Gamliel, filo de Pedacur. 24 Kaj su-
per la taçmento de la tribo de la Benjamenidoj estis Abidan, filo de
Gideoni. 25 Kaj elmovi ̧is la standardo de la tendaro de la Danidoj,
la finulo de çiuj tendaroj, laû iliaj taçmentoj, kaj super ̧ia taçmento
estis A ̨iezer, filo de Amiÿadaj. 26 Kaj super la taçmento de la tribo
de la Aÿeridoj estis Pagiel, filo de O ̨ran. 27 Kaj super la taçmento
de la tribo de la Naftaliidoj estis A ̨ira, filo de Enan. 28 Tiaj estis la
marÿoj de la Izraelidoj laû iliaj taçmentoj. Kaj ili elmovi ̧is.
29 Kaj Moseo diris al ̆obab, filo de Reuel la Midjanido, la bopa-
tro de Moseo: Ni vojiras al tiu loko, pri kiu la Eternulo diris: ̄in Mi
donos al vi; iru kun ni, kaj ni faros al vi bonon, çar la Eternulo pro-
mesis bonon al Izrael. 30 Sed tiu diris al li: Mi ne iros, sed al mia lan-
do kaj al mia parencaro mi iros. 31 Kaj li diris: Ho, ne forlasu nin; çar
vi scias, kie ni povas starigi tendaron en la dezerto, kaj vi estos por
ni kiel okuloj; 32 se vi iros kun ni, tiam la bonon, kiun la Eternulo
faros al ni, ni faros al vi.
33e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kaj ili ekvojiris for de la monto de la Eternulo vojon de tri ta-
goj; kaj la kesto de la interligo de la Eternulo iris antaû ili la trita-
gan vojon, por esplori por ili lokon de ripozo. 34 Kaj la nubo de la
Eternulo estis super ili dum la tago, kiam ili iris el la tendaro.
35 Kaj çiufoje, kiam la kesto elmovi ̧is, Moseo diradis: Levi ̧u, ho
Eternulo, kaj disîeti ̧u Viaj malamikoj, kaj forkuru Viaj malaman-
toj for de Via viza ̧o. 36 Kaj kiam ̧i haltis, li diradis: Revenu, ho
Eternulo, al la multegaj miloj de Izrael.
33
34e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 11
Kaj la popolo komencis murmuri pri sia malfeliço al la oreloj de
la Eternulo; kaj kiam la Eternulo tion aûdis, Lia kolero ekflamis; kaj
ekbrulis inter ili fajro de la Eternulo, kaj ̧i komencis ekstermadon
en la rando de la tendaro. 2 Tiam la popolo ekkriis al Moseo, kaj
Moseo pre ̧is al la Eternulo, kaj la fajro estingi ̧is. 3 Kaj li donis al
tiu loko la nomon Tabera, çar brulis inter ili la fajro de la Eternu-
lo.
4 Kaj la ali ̧inta popolamaso inter ili komencis aperigi kapricojn;
kaj ankaû la Izraelidoj ekploris, kaj diris: Kiu man ̧igos al ni vian-
don? 5 Ni memoras la fiÿojn, kiujn ni man ̧is en Egiptujo senpage,
la kukumojn kaj la melonojn kaj la poreojn kaj la bulbojn kaj la aj-
lojn. 6 Kaj nun nia animo velkas; estas nenio krom çi tiu manao an-
taû niaj okuloj. 7 Kaj la manao estis kiel semo de koriandro, kaj ̧ia
aspekto estis kiel la aspekto de bedelio. 8 La popolo disiradis kaj
kolektadis kaj mueladis per muelÿtonoj aû pistadis en pistujo, kaj
kuiradis en kaldrono kaj faradis el ̧i kukojn; kaj ̧ia gusto estis kiel
la gusto de oleaj kukoj. 9 Kaj kiam la roso faladis sur la tendaron en
la nokto, tiam faladis sur ̧in ankaû la manao. 10 Moseo aûdis, ke la
popolo ploras en siaj familioj, çiu çe la pordo de sia tendo; kaj for-
te ekflamis la kolero de la Eternulo, kaj Moseon tio afliktis. 11 Kaj
Moseo diris al la Eternulo: Kial Vi faris malbonon al Via sklavo? kaj
kial mi ne plaçis al Vi, ke Vi metis la ÿar ̧on de tiu tuta popolo sur
min? 12 Çu mi embriigis tiun tutan popolon? aû çu mi ̧in naskis, ke
Vi diris al mi: Portu ̧in sur via brusto, kiel portas nutristino suçin-
1
35e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
fanon, en la landon, pri kiu Vi îuris al ̧iaj patroj? 13 Kie mi prenos
viandon, por doni al tiu tuta popolo? çar ili ploras antaû mi, dirante:
Donu al ni viandon por man ̧i. 14 Ne povas mi sola porti tiun tutan
popolon, çar ̧i estas tro peza por mi. 15 Kaj se Vi tiel agas kun mi,
tiam mortigu min, se mi plaças al Vi, por ke mi ne vidu mian mal-
feliçon.
16 Tiam la Eternulo diris al Moseo: Kolektu al Mi sepdek virojn
el la pleja ̧uloj de Izrael, pri kiuj vi scias, ke ili estas la pleja ̧uloj de
la popolo kaj ̧iaj gvidantoj, kaj prenu ilin al la tabernaklo de kun-
veno, ke ili stari ̧u tie kun vi. 17 Kaj Mi mallevi ̧os kaj parolos tie
kun vi, kaj Mi deprenos iom de la spirito, kiu estas sur vi, kaj Mi
metos sur ilin, por ke ili portu kun vi la ÿar ̧on de la popolo kaj por
ke vi ne portu sola. 18 Kaj al la popolo diru: Prepari ̧u por morgaû,
kaj vi man ̧os viandon; çar vi ploris al la oreloj de la Eternulo, dir-
ante: Kiu man ̧igos al ni viandon? bone estis al ni en Egiptujo—tial
la Eternulo donos al vi viandon, kaj vi man ̧os. 19 Ne dum unu tago
vi man ̧os, kaj ne dum du tagoj kaj ne dum kvin tagoj kaj ne dum
dek tagoj kaj ne dum dudek tagoj; 20 sed dum tuta monato, ̧is ̧i
eliros tra viaj nazotruoj kaj fari ̧os al vi abomenaîo, pro tio, ke vi
malÿatis la Eternulon, kiu estas inter vi, kaj vi ploris antaû Li, dir-
ante: Por kio ni eliris el Egiptujo? 21 Kaj Moseo diris: El sescent mil
piedirantoj konsistas la popolo, en kies mezo mi estas; kaj Vi diras:
Mi donos al ili viandon, ke ili man ̧os dum tuta monato! 22 Çu oni
buçu por ili ÿafojn kaj bovojn, por ke sufiçu por ili? aû çu çiujn fi-
ÿojn de la maro oni kolektu por ili, por ke sufiçu por ili?
23 Tiam la Eternulo diris al Moseo: Çu la brako de la Eternulo
estas tro mallonga? nun vi vidos, çu plenumi ̧os al vi Mia vorto, aû
ne. 24 Kaj Moseo eliris, kaj transdiris al la popolo la vortojn de la
Eternulo; kaj li kolektis sepdek virojn el la pleja ̧uloj de la popolo,
kaj li starigis ilin çirkaû la tabernaklo. 25 Kaj la Eternulo mallevi ̧is
36e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
en nubo kaj parolis kun li, kaj Li deprenis iom de la spirito, kiu es-
tis sur li, kaj metis sur la sepdek virojn pleja ̧ulojn. Kaj kiam haltis
sur ili la spirito, ili ekprofetis kaj ne çesis. 26 Sed restis du viroj en
la tendaro; la nomo de unu estis Eldad, kaj la nomo de la dua estis
Medad; kaj suriris sur ilin la spirito—çar ili estis inter la enskribitaj,
sed ne eliris al la tabernaklo—kaj ili ekprofetis en la tendaro. 27 Tiam
kuris junulo kaj raportis al Moseo, kaj diris: Eldad kaj Medad profe-
tas en la tendaro. 28 Kaj respondis Josuo, filo de Nun, kaj servanto
de Moseo detempe de lia juneco, kaj diris: Mia sinjoro Moseo, mal-
permesu al ili. 29 Sed Moseo diris al li: Çu vi îaluzas pri mi? estus
dezirinde, ke la tuta popolo de la Eternulo fari ̧u profetoj, se la
Eternulo metus Sian spiriton sur ilin. 30 Kaj revenis Moseo en la ten-
daron, li kaj la pleja ̧uloj de Izrael. 31 Kaj vento elmovi ̧is de la Eter-
nulo, kaj alportis de la maro koturnojn kaj îetis ilin sur la tendar-
on, sur la spaco de unutaga irado sur unu flanko kaj sur la spaco de
unutaga irado sur la dua flanko, çirkaû la tendaro kaj en denseco de
du ulnoj super la tero. 32 Kaj la popolo staris tiun tutan tagon kaj la
tutan nokton kaj la tutan morgaûan tagon kaj kolektis la koturnojn;
kiu kolektis plej malmulte, kolektis dek ̨omerojn; kaj ili diskuÿigis
ilin al si çirkaû la tendaro. 33 Kiam la viando estis ankoraû inter iliaj
dentoj kaj ankoraû ne estis konsumita, ekflamis kontraû la popolo
la kolero de la Eternulo, kaj la Eternulo frapis la popolon per tre
granda frapo. 34 Kaj oni donis al tiu loko la nomon Kibrot-Hataa-
va, çar tie oni enterigis la homojn, kiuj kapricis. 35 De Kibrot-Hataa-
va la popolo ekvojiris al ̆acerot kaj restis en ̆acerot.
37e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 12
Kaj ekparolis Mirjam kaj Aaron kontraû Moseo pro la edzino Eti-
opino, kiun li prenis; çar li prenis al si edzinon Etiopinon. 2 Kaj ili
diris: Çu nur kun Moseo parolis la Eternulo? Li parolis ja ankaû kun
ni. Kaj la Eternulo tion aûdis. 3 Sed Moseo estis homo tre modes-
ta, pli ol çiuj homoj sur la tero. 4 Kaj subite diris la Eternulo al Mo-
seo kaj al Aaron kaj al Mirjam: Eliru vi tri al la tabernaklo de kun-
veno. Kaj ili eliris çiuj tri. 5 Kaj la Eternulo mallevi ̧is en nuba ko-
lono kaj stari ̧is çe la pordo de la tabernaklo, kaj Li vokis Aaronon
kaj Mirjamon, kaj ili ambaû eliris. 6 Kaj Li diris: Aûskultu Miajn
vortojn: se iu el vi estas profeto de la Eternulo, Mi aperas al li en
vizio, Mi parolas kun li en son ̧o; 7 sed ne tiel estas kun Mia skla-
vo Moseo: en Mia tuta domo li estas konfidato. 8 Buÿon kontraû
buÿo Mi parolas kun li, kaj malkaÿe, ne per enigmoj; kaj la bildon
de la Eternulo li vidas. Kial vi ne timis paroli kontraû Mia sklavo
Moseo? 9 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontraû ili, kaj Li for-
iris. 10 Kaj la nubo forturni ̧is de super la tabernaklo, kaj jen Mir-
jam kovri ̧is per lepro, kiel per ne ̧o. Kaj Aaron turni ̧is al Mirjam,
kaj li ekvidis, ke ÿi estas lepra. 11 Kaj Aaron diris al Moseo: Mi pe-
tas, mia sinjoro, ne kalkulu al ni kiel pekon, ke ni agis malsa ̧e kaj
ke ni pekis; 12 ho, ÿi ne estu kiel malvivulo, çe kiu tuj post la eliro el
la ventro de sia patrino forkonsumi ̧is jam duono de la korpo. 13 Kaj
Moseo ekkriis al la Eternulo, dirante: Mi petas Vin, ho Dio, sanigu
ÿin. 14 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Se ÿia patro estus kraçinta sur
ÿian viza ̧on, çu ÿi tiam ne hontus sep tagojn? ÿi estu do enÿlosita
1
38e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
dum sep tagoj ekster la tendaro, kaj poste ÿi revenu. 15 Kaj Mirjam
estis enÿlosita ekster la tendaro dum sep tagoj; kaj la popolo ne
elmovi ̧is, ̧is Mirjam revenis. 16 Poste la popolo ekvojiris de ̆ace-
rot kaj haltis tendare en la dezerto Paran.
39e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 13
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Sendu virojn, ke ili
esplorrigardu la landon Kanaanan, kiun Mi donas al la Izraelidoj;
po unu viro el çiu tribo de iliaj patroj sendu, çiu estu eminentulo in-
ter ili. 3 Kaj Moseo sendis ilin el la dezerto Paran laû la ordono de
la Eternulo; çiuj ili estis eminentuloj inter la Izraelidoj. 4 Kaj jen es-
tas iliaj nomoj: el la tribo de Ruben, Ÿamua, filo de Zakur; 5 el la
tribo de Simeon, Ÿafat, filo de ̆ori; 6 el la tribo de Jehuda, Kaleb,
filo de Jefune; 7 el la tribo de Isa ̨ar, Jigal, filo de Jozef; 8 el la tribo
de Efraim, Hoÿea, filo de Nun; 9 el la tribo de Benjamen, Palti, filo
de Rafu; 10 el la tribo de Zebulun, Gadiel, filo de Sodi; 11 el la tribo
de Jozef, el la tribo de Manase, Gadi, filo de Susi; 12 el la tribo de
Dan, Amiel, filo de Gemali; 13 el la tribo de Aÿer, Setur, filo de Mi-
̨ael; 14 el la tribo de Naftali, Na ̨bi, filo de Vofsi; 15 el la tribo de
Gad, Geuel, filo de Ma ̨i. 16 Tio estas la nomoj de la viroj, kiujn Mo-
seo sendis, por esplorrigardi la landon. Kaj Moseo donis al Hoÿea,
filo de Nun, la nomon Josuo. 17 Kaj Moseo sendis ilin, por esplor-
rigardi la landon Kanaanan, kaj diris al ili: Iru tien tra la Sudo kaj
suriru sur la monton; 18 kaj rigardu la landon, kia ̧i estas; kaj la
popolon, kiu lo ̧as en ̧i, çu ̧i estas forta aû malforta, çu ̧i estas
malgrandnombra aû grandnombra; 19 kaj kia estas la tero, sur kiu
̧i sidas, çu ̧i estas bona aû malbona; kaj kiaj estas la urboj, en kiuj
̧i lo ̧as, çu en tendaroj aû en fortikaîoj; 20 kaj kia estas la tero, çu
̧i estas grasa aû malgrasa, çu estas sur ̧i arboj aû ne estas; kaj estu
kura ̧aj, kaj prenu iom el la fruktoj de la lando. Kaj tiam estis la
1
40e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tempo de maturi ̧ado de vinberoj. 21 Kaj ili iris kaj esplorrigardis la
landon de la dezerto Cin ̧is Re ̨ob antaû ̆amat. 22 Kaj ili iris tra
la Sudo, kaj venis ̧is ̆ebron, kie lo ̧is A ̨iman, Ÿeÿaj, kaj Talmaj,
idoj de Anak. ( ̆ebron estis konstruita sep jarojn antaû ol Coan de
Egiptujo.) 23 Kaj ili venis ̧is la valo Eÿkol, kaj ili detrançis tie bran-
çon kun unu peniko da vinberoj, kaj ili ekportis ̧in sur stango du-
ope; ankaû iom da granatoj kaj da figoj. 24 Al tiu loko oni donis la
nomon Eÿkol, pro la peniko da vinberoj, kiun detrançis tie la Izra-
elidoj. 25 Kaj ili revenis post la esplorrigardo de la lando post kvar-
dek tagoj. 26 Kaj ili iris kaj venis al Moseo kaj al Aaron kaj al la tuta
komunumo de la Izraelidoj en la dezerton Paran, en la lokon Kadeÿ,
kaj donis al ili raporton kaj al la tuta komunumo kaj montris al ili
la fruktojn de la lando. 27 Kaj ili rakontis al li, kaj diris: Ni venis en
la landon, en kiun vi sendis nin, kaj efektive en ̧i fluas lakto kaj
mielo, kaj jen estas ̧iaj fruktoj; 28 sed forta estas la popolo, kiu lo ̧as
en la lando, kaj la urboj estas fortikigitaj, tre grandaj; kaj ankaû la
idojn de Anak ni vidis tie. 29 Amalek lo ̧as en la suda parto de la
lando, kaj la ̆etidoj kaj Jebusidoj kaj Amoridoj lo ̧as sur la mon-
to, kaj la Kanaanidoj lo ̧as apud la maro kaj sur la bordo de Jordan.
30 Kaj Kaleb trankviligis la popolon antaû Moseo, kaj diris: Ni iros,
kaj ni ekposedos ̧in, çar ni povas ̧in venki. 31 Sed la viroj, kiuj iris
kun li, diris: Ni ne povas iri al tiu popolo, çar ̧i estas pli forta ol ni.
32 Kaj pri la lando, kiun ili esplorrigardis, ili disvastigis inter la Izra-
elidoj malbonan famon, dirante: La lando, kiun ni trapasis por es-
plorrigardi ̧in, estas lando, kiu forman ̧as siajn lo ̧antojn, kaj la
tuta popolo, kiun ni vidis en ̧i, estas homoj grandkreskaj; 33 kaj tie
ni vidis la gigantojn, la idojn de Anak el la gigantoj, kaj ni estis en
niaj okuloj kiel lokustoj, kaj tiaj ni estis ankaû en iliaj okuloj.
41e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 14
Tiam tumulti ̧is la tuta komunumo kaj ekkriis, kaj la popolo plo-
ris en tiu nokto. 2 Kaj ekmurmuris kontraû Moseo kaj kontraû Aa-
ron çiuj Izraelidoj, kaj la tuta komunumo diris al ili: Ho, se ni estus
mortintaj en la lando Egipta, aû se ni mortus en çi tiu dezerto! 3 Kaj
por kio la Eternulo irigas nin en tiun landon, por ke ni falu de gla-
vo? niaj edzinoj kaj infanoj fari ̧os militakiro. Çu ne estas pli bone,
ke ni revenu Egiptujon? 4 Kaj ili diris unu al alia: Ni starigu al ni
estron, kaj ni reiru Egiptujon. 5 Tiam Moseo kaj Aaron îeti ̧is viza ̧-
altere antaû la tuta anaro de la komunumo de la Izraelidoj. 6 Kaj
Josuo, filo de Nun, kaj Kaleb, filo de Jefune, el tiuj, kiuj esplorrigar-
dis la landon, disÿiris siajn vestojn, 7 kaj ili diris al la tuta komunu-
mo de la Izraelidoj jene: La lando, kiun ni trapasis, por esplorrigardi
̧in, tiu lando estas tre, tre bona. 8 Se la Eternulo estos favorkora al
ni, Li venigos nin en tiun landon kaj donos ̧in al ni, tiun landon,
en kiu fluas lakto kaj mielo. 9 Nur ne ribelu kontraû la Eternulo, kaj
ne timu la popolon de la lando, çar nia man ̧otaîo ili estas; ilia ÿir-
mo fori ̧is de ili, kaj la Eternulo estas kun ni; ne timu ilin. 10 Kaj la
tuta komunumo diris, ke oni mortigu ilin per ÿtonoj. Sed la maje-
sto de la Eternulo aperis en la tabernaklo de kunveno antaû çiuj
Izraelidoj.
11 Kaj la Eternulo diris al Moseo: ̄is kiam incitados Min çi tiu
popolo? kaj ̧is kiam ̧i ne kredos al Mi, malgraû çiuj pruvosignoj,
kiujn Mi faris meze de ̧i? 12 Mi frapos ̧in per pesto kaj ekstermos
̧in, kaj Mi faros el vi popolon pli grandan kaj pli fortan ol ̧i. 13 Sed
1
42e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Moseo diris al la Eternulo: Aûdos la Egiptoj, el inter kiuj Vi elkon-
dukis çi tiun popolon per Via forto, 14 kaj ili diros al la lo ̧antoj de
tiu lando, kiuj aûdis, ke Vi, la Eternulo, estas meze de çi tiu popo-
lo, kaj ke Vi, la Eternulo, montris Vin al ili okulon kontraû okulo,
kaj ke Via nubo staras super ili, kaj ke Vi iras antaû ili dum la tago
en nuba kolono kaj dum la nokto en kolono fajra; 15 se Vi ekstermos
çi tiun popolon kiel unu homon, tiam la popoloj, kiuj aûdis la fa-
mon pri Vi, dirus: 16 Çar la Eternulo ne povis venigi çi tiun popo-
lon en la landon, pri kiu Li îuris al ili, tial Li buçis ilin en la dezer-
to. 17 Nun montri ̧u do granda la forto de mia Sinjoro, laû la parolo,
kiun Vi diris: 18 La Eternulo estas longepacienca kaj multe favorko-
ra; Li pardonas kulpon kaj krimon, sed antaû Li neniu estas senkul-
pa; Li punas la kulpon de patroj sur filoj kaj nepoj, en la tria kaj
kvara generacioj. 19 Ho, pardonu la kulpon de çi tiu popolo laû Via
granda favorkoreco kaj kiel Vi pardonadis al çi tiu popolo de Egip-
tujo ̧is nun. 20 Kaj la Eternulo diris: Mi pardonis konforme al via
diro; 21 sed kiel Mi vivas kaj kiel de la gloro de la Eternulo estas
plena la tuta tero, 22 çiuj homoj, kiuj vidis Mian gloron kaj Miajn
pruvosignojn, kiujn Mi faris en Egiptujo kaj en la dezerto, kaj provis
Min jam dek fojojn kaj ne aûskultis Mian voçon, 23 ne vidos la lan-
don, pri kiu Mi îuris al iliaj patroj, kaj çiuj, kiuj incitis Min, ne vi-
dos ̧in. 24 Sed Mian sklavon Kaleb, çar estis en li spirito alia kaj li
estis obeema al Mi, lin Mi venigos en la landon, en kiun li iris, kaj
lia idaro heredos ̧in. 25 Sed la Amalekidoj kaj Kanaanidoj lo ̧as en
la valo; morgaû turnu vin kaj ekiru en la dezerton sur la vojo al la
Ru ̧a Maro.
26 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 27 ̄is
kiam çi tiu malbona komunumo murmuros kontraû Mi? la murmu-
radon de la Izraelidoj, kiun ili murmuras kontraû Mi, Mi aûdis. 28
Diru al ili: Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, kiel vi parolis al Miaj ore-
43e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
loj, tiel Mi faros al vi: 29 en çi tiu dezerto falos viaj kadavroj, kaj el
çiuj viaj kalkulitoj, laû via tuta kalkulo, en la a ̧o de dudek jaroj kaj
pli, kiuj murmuris kontraû Mi, 30 neniu venos en la landon, pri kiu
Mi levis Mian manon, ke Mi lo ̧igos vin en ̧i, neniu krom Kaleb,
filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun. 31 Viajn infanojn, pri kiuj vi
diris, ke ili fari ̧os militakiro, Mi venigos tien, kaj ili ekkonos la lan-
don, kiun vi malÿatis. 32 Sed vi—viaj kadavroj falos en çi tiu dezer-
to. 33 Kaj viaj filoj estos paÿtistoj en la dezerto dum kvardek jaroj,
kaj portos vian malçastecon, ̧is kiam viaj kadavroj konsumi ̧os en
la dezerto. 34 Laû la nombro de la tagoj, dum kiuj vi esplorrigardis
la landon, kvardek tagoj, po jaro pro çiu tago, vi portos la punon
pro via malbonago dum kvardek jaroj, por ke vi ekkonu Mian mal-
favoron. 35 Mi, la Eternulo, tion diris: tion Mi faros al tiu tuta mal-
bona komunumo, kiu ribelis kontraû Mi; en çi tiu dezerto ili pere-
os kaj çi tie ili mortos. 36 Kaj la viroj, kiujn Moseo sendis, por esplor-
rigardi la landon, kaj kiuj revenis kaj murmurigis kontraû li la tu-
tan komunumon, disvastigante malbonan famon pri la lando— 37
tiuj viroj, kiuj disvastigis malbonan famon pri la lando, mortis de
pesto antaû la Eternulo. 38 Sed Josuo, filo de Nun, kaj Kaleb, filo de
Jefune, restis vivaj el tiuj viroj, kiuj iris, por esplorrigardi la landon.
39 Kaj Moseo diris tiujn vortojn al çiuj Izraelidoj, kaj la popolo tre
mal ̧ojis. 40 Kaj ili levi ̧is frumatene, kaj iris sur la supron de la mon-
to, dirante: Jen ni estas, kaj ni iru sur la lokon, pri kiu parolis la
Eternulo; çar ni pekis. 41 Sed Moseo diris: Por kio vi kontraûagas al
la vortoj de la Eternulo? tio ja ne sukcesos. 42 Ne iru, çar la Eternulo
ne estas inter vi; kaj ne estu frapataj antaû viaj malamikoj. 43 Çar la
Amalekidoj kaj la Kanaanidoj estas tie antaû vi, kaj vi falos de gla-
vo; çar pro tio, ke vi deturni ̧is de la Eternulo, la Eternulo ne estos
kun vi. 44 Sed ili obstinis, kaj iris sur la supron de la monto; tamen
la kesto de la interligo de la Eternulo kaj Moseo ne eliris el la ten-
44e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
daro. 45 Kaj malsupreniris la Amalekidoj kaj la Kanaanidoj, kiuj lo ̧is
sur la monto, kaj batis ilin kaj persekutis ilin ̧is ̆orma.
45e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 15
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Parolu al la Izraeli-
doj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon de via lo ̧ado, kiun
Mi donas al vi, 3 kaj vi faros fajroferon al la Eternulo, bruloferon aû
buçoferon, plenumante sanktan promeson aû farante memvolan
oferon, aû en viaj festoj, por fari agrablan odoraîon al la Eternulo
el grandaj brutoj aû el malgrandaj: 4 tiam la oferdonanto devas al-
porti al la Eternulo farunoferon el dekono de efo da delikata faru-
no, miksita kun kvarono de hino da oleo; 5 kaj da vino por verÿo-
fero kvaronon de hino aldonu al la brulofero aû al la buçofero al çiu
ÿafido. 6 Kaj çe ÿafo alportu farunoferon el du dekonoj de efo da
delikata faruno, miksita kun triono de hino da oleo. 7 Kaj da vino
por verÿofero trionon de hino; alportu tion kiel agrablan odoraîon
al la Eternulo. 8 Kaj se bovidon vi alportos kiel bruloferon aû buço-
feron, por plenumi sanktan promeson, aû kiel pacoferon al la Eter-
nulo, 9 tiam kun la bovido oni devas alporti farunoferon el tri de-
konoj de efo da delikata faruno, miksita kun duono de hino da oleo;
10 kaj da vino por verÿofero alportu duonon de hino kiel fajroferon,
agrablan odoraîon al la Eternulo. 11 Tiel oni devas fari çe çiu bovo
aû çe çiu ÿafo aû çe brutido el ÿafoj aû kaproj. 12 Laû la nombro de
la oferoj, kiujn vi faros, agu tiel çe çiu, laû ilia nombro. 13 Çiu indi ̧e-
no faru tion tiamaniere, alportante fajroferon, agrablan odoraîon al
la Eternulo. 14 Kaj se lo ̧as inter vi fremdulo aû kiu ajn estas inter
vi en viaj generacioj, kaj li alportos fajroferon, agrablan odoraîon al
la Eternulo, tiam li faru tiel, kiel vi faras. 15 Por la tuta komunumo
1
46e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
devas esti unu le ̧o, por vi kaj por la fremdulo inter vi; le ̧o eterna
en viaj generacioj, kiel por vi, tiel ankaû por la fremdulo, estu an-
taû la Eternulo. 16 Unu le ̧o kaj unu rajto estu por vi, kaj por la
fremdulo, kiu lo ̧as kun vi.
17 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 18 Parolu al la Izra-
elidoj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon, en kiun Mi vin
kondukas, 19 kaj vi man ̧os la panon de tiu lando, tiam donu ofer-
donon al la Eternulo. 20 Kiel unuaaîon el via pasto alportu oferdo-
ne kukon; kiel oferdonon el la grenejo, tiel oferdonu ̧in. 21 El la
unuaaîoj de via pasto donu al la Eternulo oferdonon en viaj gene-
racioj.
22 Kaj se vi eraros, kaj ne plenumos çiujn tiujn ordonojn, kiujn la
Eternulo diris al Moseo, 23 çion, kion la Eternulo ordonis al vi per
Moseo, de la tago, en kiu la Eternulo ordonis, kaj plue, en viaj ge-
neracioj; 24 tiam se pro neatento de la komunumo estis farita la er-
aro, la tuta komunumo alportu unu bovidon kiel bruloferon, kiel
agrablan odoraîon al la Eternulo, kun ̧ia farunofero kaj ̧ia verÿo-
fero laû la regularo, kaj unu kapron kiel pekoferon. 25 Kaj la pastro
pekliberigos la tutan komunumon de la Izraelidoj, kaj estos pardo-
nite al ili; çar tio estis eraro, kaj ili alportis sian oferon, fajroferon
al la Eternulo, kaj sian pekoferon antaû la Eternulo pro sia peko. 26
Kaj estos pardonite al la tuta komunumo de la Izraelidoj, kaj al la
fremdulo, kiu lo ̧as inter ili; çar la tuta popolo eraris. 27 Kaj se unu
homo pekos per eraro, tiam li alportu kaprinon jara ̧an kiel peko-
feron. 28 Kaj la pastro pekliberigos la homon, kiu eraris, pekante per
eraro antaû la Eternulo; li pekliberigos lin, kaj estos pardonite al li.
29 Kiel por la indi ̧eno el la Izraelidoj, tiel ankaû por la fremdulo, kiu
lo ̧as inter ili, unu le ̧o estu por vi por tiu, kiu eraris. 30 Sed se iu
faris ion per mano malhumila, çu li estas indi ̧eno, çu fremdulo, li
blasfemis kontraû la Eternulo; kaj ekstermi ̧os tiu homo el inter sia
47e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
popolo; 31 çar la vorton de la Eternulo li malestimis kaj Lian ordo-
non li malobeis; ekstermi ̧u tiu homo, lia peko estas sur li.
32 Kiam la Izraelidoj estis en la dezerto, ili trovis homon, kiu ko-
lektis lignon en tago sabata. 33 Kaj tiuj, kiuj trovis lin, kiam li kolektis
lignon, alkondukis lin al Moseo kaj al Aaron kaj al la tuta komunu-
mo. 34 Kaj oni metis lin en gardejon, çar ne estis ankoraû klarigite,
kion oni devas fari al li. 35 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Tiu homo
mortu; per ÿtonoj mortigu lin la tuta komunumo ekster la tendaro.
36 Kaj la tuta komunumo elkondukis lin ekster la tendaron kaj mor-
tigis lin per ÿtonoj, kaj li mortis; kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
37 Kaj la Eternulo diris al Moseo jene: 38 Parolu al la Izraelidoj, kaj
diru al ili, ke ili faru al si kvastojn sur la randoj de siaj vestoj en siaj
generacioj, kaj ili enmetu en la kvaston de la rando fadenon bluan.
39 Kaj ̧i estu por vi kvasto, kiun rigardante, vi rememoros çiujn or-
donojn de la Eternulo kaj plenumos ilin kaj ne iros laû viaj koroj kaj
viaj okuloj, kiujn vi malçaste sekvadas; 40 por ke vi memoru kaj ple-
numu çiujn Miajn ordonojn kaj estu sanktaj antaû via Dio. 41 Mi
estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, por
ke Mi estu via Dio. Mi estas la Eternulo, via Dio.
48e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 16
Kaj entreprenis Kora ̨, filo de Jichar, filo de Kehat, ido de Levi, kaj
Datan kaj Abiram, filoj de Eliab, kaj On, filo de Pelet, idoj de Ru-
ben, 2 kaj stari ̧is antaû Moseo, kaj kun ili el la Izraelidoj ducent
kvindek viroj, estroj de la komunumo, vokataj al la kunvenoj; ho-
moj eminentaj; 3 kaj ili kolekti ̧is kontraû Moseo kaj kontraû Aaron,
kaj diris al ili: Sufiçe por vi! la tuta komunumo, çiuj estas ja sank-
taj, kaj inter ili estas la Eternulo; kial do vi estrigas vin super la ko-
munumo de la Eternulo? 4 Kaj Moseo tion aûdis, kaj îetis sin viza ̧-
altere. 5 Kaj li ekparolis al Kora ̨ kaj al lia tuta anaro, dirante: Mor-
gaû la Eternulo montros, kiu estas Lia kaj kiu estas sankta, por ke
Li alproksimigu lin al Si; kaj kiun Li elektos, tiun Li alproksimigos
al Si. 6 Faru jenon: prenu al vi incensujojn, Kora ̨ kaj lia tuta ana-
ro, 7 kaj metu sur ilin fajron kaj metu sur ilin incenson antaû la
Eternulo morgaû; kaj kiun la Eternulo elektos, tiu estos la sanktu-
lo. Estas troe, ho Levidoj! 8 Kaj Moseo diris al Kora ̨: Aûskultu do,
idoj de Levi: 9 çu ne sufiças al vi, ke la Dio de la Izraelidoj distingis
vin inter la komunumo de Izrael, por alproksimigi vin al Si, por ke
vi plenumu la servojn en la tabernaklo de la Eternulo kaj por ke vi
staru antaû la komunumo, por servi al ̧i? 10 Kaj Li alproksimigos
vin kaj çiujn viajn fratojn, la idojn de Levi, kun vi; kaj nun vi postu-
las eç pastrecon! 11 Tiamaniere vi kaj via tuta anaro ekribelis kon-
traû la Eternulo; sed kio estas Aaron, ke vi murmuras kontraû li? 12
Kaj Moseo sendis voki Datanon kaj Abiramon, filojn de Eliab; sed
ili diris: Ni ne iros! 13 Çu ne sufiças, ke el lando, en kiu fluas lakto
1
49e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kaj mielo, vi elirigis nin, por pereigi nin en la dezerto? kaj vi volas
ankoraû regi super ni? 14 Ja ne en landon, en kiu fluas lakto kaj mi-
elo, vi venigis nin, kaj vi ne donis al ni posedaîon el kampoj kaj
vinber ̧ardenoj! çu vi volas blindigi la okulojn de çi tiuj homoj? ni
ne iros. 15 Kaj tio tre kolerigis Moseon, kaj li diris al la Eternulo: Ne
turnu Vin al ilia ofero; eç unu azenon mi ne prenis de ili, kaj al ne-
niu el ili mi faris ian malbonon. 16 Kaj Moseo diris al Kora ̨: Vi kaj
via tuta anaro estu antaû la Eternulo morgaû, vi kaj ili kaj Aaron.
17 Kaj prenu çiu sian incensujon kaj metu sur ̧in incenson, kaj al-
portu antaû la Eternulon çiu sian incensujon, ducent kvindek in-
censujojn; ankaû vi kaj Aaron, çiu sian incensujon. 18 Kaj ili prenis
çiu sian incensujon kaj metis sur ̧in fajron kaj ÿutis sur ̧in incen-
son, kaj ili stari ̧is çe la pordo de la tabernaklo de kunveno, ankaû
Moseo kaj Aaron. 19 Kaj kunvenigis kontraû ili Kora ̨ la tutan ana-
ron çe la pordo de la tabernaklo de kunveno; kaj montri ̧is la maje-
sto de la Eternulo al la tuta komunumo.
20 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 21
Aparti ̧u de çi tiu anaro, kaj Mi ekstermos ilin en momento. 22 Kaj
ili îetis sin viza ̧altere, kaj diris: Ho Dio, Dio de la spiritoj de çia
karno! unu pekis, kaj Vi volas koleri la tutan komunumon? 23 Kaj la
Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 24 Diru al la komunumo jene:
Foriru de çirkaû la lo ̧ejo de Kora ̨, Datan, kaj Abiram. 25 Kaj Mo-
seo levi ̧is kaj iris al Datan kaj Abiram, kaj post li iris la pleja ̧uloj
de Izrael. 26 Kaj li diris al la komunumo: Foriru do de la tendoj de
tiuj malbonaj homoj, kaj tuÿu nenion, kio apartenas al ili, por ke vi
ne pereu pro çiuj iliaj pekoj. 27 Kaj ili foriris de çirkaû la lo ̧ejo de
Kora ̨, Datan, kaj Abiram; sed Datan kaj Abiram eliris, kaj staris çe
la pordo de siaj tendoj kune kun siaj edzinoj, filoj, kaj malgrandaj
infanoj. 28 Kaj Moseo diris: Per tio vi ekscios, ke la Eternulo sendis
min, por fari çiujn tiujn aferojn, kaj ke mi ne faris laû mia koro: 29
50e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
se per la ordinara morto de çiuj homoj mortos çi tiuj, aû ilin trafos
la sorto, kiu povas trafi çiun homon, tiam ne la Eternulo sendis min.
30 Sed se novan aperon kreos la Eternulo, kaj la tero malfermos sian
buÿon, kaj englutos ilin, kaj çion, kio apartenas al ili, kaj ili vivaj
malsupreniros en Ÿeolon, tiam sciu, ke çi tiuj homoj blasfemis kon-
traû la Eternulo. 31 Apenaû li finis paroli çion tion, disfendi ̧is la
tero, kiu estis sub ili; 32 kaj la tero malfermis sian buÿon kaj englu-
tis ilin kaj iliajn domojn kaj çiujn homojn de Kora ̨ kaj la tutan ha-
von. 33 Kaj ili, kaj çio, kio apartenis al ili, malsupreniris vivaj en Ÿeo-
lon, kaj fermi ̧is super ili la tero, kaj ili forpereis el inter la komu-
numo. 34 Kaj çiuj Izraelidoj, kiuj estis çirkaû ili, forkuris çe ilia krio;
çar ili diris: Ke nin ankaû la tero ne englutu. 35 Kaj fajro eliris de la
Eternulo, kaj ̧i forbruligis tiujn ducent kvindek homojn, kiuj alpor-
tis la incenson. 36 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 37
Diru al Eleazar, filo de la pastro Aaron, ke li levu la incensujon el
la brulintaîo, sed la fajron disîetu malproksimen; çar sankti ̧is 38 la
incensujoj de tiuj, kiuj per sia vivo pagis pro la peko; kaj oni faru el
ili tavoletojn, por tegi la altaron; çar oni alportis ilin antaû la Eter-
nulon, kaj ili sankti ̧is; kaj ili estu memoriga signo por la Izraelidoj.
39 Kaj Eleazar, la pastro, prenis la kuprajn incensujojn, kiujn alportis
la bruligitaj, kaj tavoligis ilin, por tegi la altaron 40 memorige por la
Izraelidoj, ke laiko, kiu ne estas el la idoj de Aaron, ne alproksimi ̧u,
por incensi antaû la Eternulo, por ke li ne fari ̧u kiel Kora ̨ kaj lia
anaro, kiel diris la Eternulo al li per Moseo.
41 Kaj en la sekvanta tago la tuta komunumo de la Izraelidoj ek-
murmuris kontraû Moseo kaj kontraû Aaron, dirante: Vi mortigis
la popolon de la Eternulo. 42 Kaj kiam kolekti ̧is la komunumo kon-
traû Moseo kaj kontraû Aaron, ili turni ̧is al la tabernaklo de kun-
veno; kaj jen kovris ̧in la nubo kaj aperis la majesto de la Eternu-
lo. 43 Kaj eniris Moseo kaj Aaron en la antaûan parton de la taber-
51e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
naklo de kunveno. 44 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 45
Fori ̧u el inter çi tiu komunumo, kaj Mi pereigos ilin en momento.
Sed ili îeti ̧is viza ̧altere. 46 Kaj Moseo diris al Aaron: Prenu vian
incensujon kaj metu sur ̧in fajron de la altaro kaj ÿutu sur ̧in in-
censon kaj iru rapide al la komunumo kaj pekliberigu ̧in; çar eli-
ris kolero de antaû la Eternulo, komenci ̧is la frapado. 47 Tiam Aa-
ron prenis, kiel diris Moseo, kaj kuris en la mezon de la komunu-
mo; kaj jen komenci ̧is jam la frapado en la popolo. Kaj li metis la
incenson kaj pekliberigis la popolon. 48 Li stari ̧is inter la mortin-
toj kaj la vivantoj, kaj la frapado çesi ̧is. 49 Kaj la nombro de la mor-
tintoj de la frapado estis dek kvar mil sepcent, krom tiuj, kiuj mortis
pro Kora ̨. 50 Kaj Aaron revenis al Moseo al la pordo de la taberna-
klo de kunveno; kaj la frapado çesi ̧is.
52e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 17
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Parolu al la Izraeli-
doj, kaj prenu de ili po unu bastono de çiu tribo, de çiuj iliaj triboj
dek du bastonojn, kaj çies nomon skribu sur lia bastono. 3 Sed la
nomon de Aaron skribu sur la bastono de Levi; çar unu bastono
devas esti de la estro de ilia tribo. 4 Kaj kuÿigu ilin en la tabernaklo
de kunveno antaû la kesto de atesto, kie Mi aperas al vi. 5 Kaj kiun
viron Mi elektos, ties bastono ekfloros; kaj tiel Mi silentigos antaû
Mi la murmuradon de la Izraelidoj, kiun ili murmuras kontraû vi.
6 Kaj Moseo parolis al la Izraelidoj, kaj çiuj iliaj estroj donis al li po
unu bastono de çiu tribo, laû iliaj triboj dek du bastonojn; kaj la
bastono de Aaron estis inter iliaj bastonoj. 7 Kaj Moseo kuÿigis la
bastonojn antaû la Eternulo en la tabernaklo de atesto. 8 Kaj en la
sekvanta tago Moseo venis en la tabernaklon de atesto; kaj jen ek-
floris la bastono de Aaron de la domo de Levi, kaj ̧i elirigis bur-
̧onojn kaj donis florojn kaj maturigis migdalojn. 9 Kaj Moseo elpor-
tis çiujn bastonojn de antaû la Eternulo al çiuj Izraelidoj; kaj ili vi-
dis, kaj çiu prenis sian bastonon. 10 Kaj la Eternulo diris al Moseo:
Remetu la bastonon de Aaron antaû la keston de atesto, por ke ̧i
estu gardata kiel memorsigno por la ribelemuloj, por ke çesi ̧u ilia
murmurado kontraû Mi, kaj por ke ili ne mortu. 11 Kaj Moseo faris
tion; kiel la Eternulo ordonis al li, tiel li faris.
12 Kaj la Izraelidoj diris al Moseo: Jen ni mortas, ni pereas, ni çiuj
pereas; 13 çiu, kiu alproksimi ̧as al la tabernaklo de la Eternulo,
mortas; çu ni çiuj mortos?
1
53e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 18
Kaj la Eternulo diris al Aaron: Vi kaj viaj filoj kaj la domo de via
patro kune kun vi portos sur vi la kulpon pri la tabernaklo, kaj vi kaj
viaj filoj kune kun vi portos la kulpon pri via pastrado. 2 Ankaû vi-
ajn fratojn, la tribon de Levi, la genton de via patro, alproksimigu
al vi; ili ali ̧u al vi kaj servu vin; kaj vi kune kun viaj filoj estos çe la
tabernaklo de atesto. 3 Kaj ili prizorgu la gardadon de vi kaj la gar-
dadon de la tuta tabernaklo; nur al la objektoj de la sanktejo kaj al
la altaro ili ne alproksimi ̧u, por ke ili ne mortu, kiel ili, tiel ankaû
vi. 4 Ili ali ̧u al vi kaj plenumu la zorgadon pri la tabernaklo de kun-
veno, koncerne çiujn servojn en la tabernaklo; sed laiko ne alprok-
simi ̧u al vi. 5 Kaj plenumu la zorgadon pri la sanktejo kaj la zorga-
don pri la altaro, por ke ne estu plu kolero kontraû la Izraelidoj. 6
Kaj Mi prenis viajn fratojn, la Levidojn, el inter la Izraelidoj; donace
al vi ili estas donitaj por la Eternulo, por plenumi la servojn en la
tabernaklo de kunveno. 7 Kaj vi kune kun viaj filoj plenumu vian
pastradon en çio, kio koncernas la altaron, kaj tion, kio estas ma-
lantaû la kurteno, kaj servu; kiel donacon Mi donas al vi la serva-
don de via pastrado; sed laiko, kiu alproksimi ̧os, estu mortigita.
8 Kaj la Eternulo diris al Aaron: Mi donis al vi la zorgadon pri
Miaj oferdonoj: çion, kion konsekras la Izraelidoj, Mi donis al vi kaj
al viaj filoj, kiel sanktan apartenaîon per le ̧o eterna. 9 Jen kio apart-
enas al vi el la plejsanktaîoj, el la bruligataîo: çiu ilia ofero, kiel çiu
ilia farunofero, tiel ankaû çiu ilia pekofero kaj çiu ilia kulpofero,
kiun ili donos al Mi, estas plejsanktaîo por vi kaj por viaj filoj. 10 Sur
1
54e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
la plej sankta loko man ̧u tion; çiu virseksulo povas tion man ̧i.
Sankta ̧i estu por vi. 11 Kaj jen kio apartenas al vi: iliaj donacataj
oferdonoj el çiuj skuoferoj de la Izraelidoj; al vi Mi donis ilin kaj al
viaj filoj kaj al viaj filinoj kune kun vi, per le ̧o eterna; çiu pura en
via domo povas tion man ̧i. 12 Çion plej bonan el oleo kaj çion plej
bonan el mosto kaj el greno, iliajn unuaaîojn, kiujn ili donas al la
Eternulo, Mi fordonis al vi. 13 La unuaj produktoj de çio, kio estas
sur ilia tero, kiujn ili alportos al la Eternulo, apartenas al vi; çiu pura
en via domo povas tion man ̧i. 14 Çio, kio estas konsekrita en Izra-
el, apartenas al vi. 15 Çiu utermalferminto el çiuj vivaj estaîoj, kiun
ili alportas al la Eternulo, kiel el homoj, tiel ankaû el brutoj, apart-
enas al vi; tamen prenu elaçeton pro unuenaskito el homoj, kaj an-
kaû pro unuenaskito el malpuraj brutoj prenu elaçeton. 16 Ilia elaçe-
to estas: post la a ̧o de unu monato prenu elaçeton laû via takso,
kvin siklojn da ar ̧ento laû la sankta siklo, kiu konsistas el dudek
geroj. 17 Nur pro unuenaskito el bovoj aû pro unuenaskito el ÿafoj
aû pro unuenaskito el kaproj ne prenu elaçeton: ili estas sanktaîo;
per ilia sango aspergu la altaron, kaj ilian sebon bruligu kiel fajro-
feron, agrablan odoraîon al la Eternulo. 18 Sed ilia viando apartenas
al vi; kiel la brustaîo de skuofero kaj la dekstra femuro, ̧i apartenas
al vi. 19 Çiujn sanktajn oferdonojn, kiujn alportas la Izraelidoj al la
Eternulo, Mi donis al vi kaj al viaj filoj kaj al viaj filinoj kune kun vi,
per le ̧o eterna. Tio estas interligo de salo por eterne antaû la Eter-
nulo por vi kaj por via idaro kune kun vi. 20 Kaj la Eternulo diris al
Aaron: En ilia tero vi ne havos heredaîon, kaj parton vi ne havos
inter ili; Mi estas via parto kaj via heredaîo meze de la Izraelidoj.
21 Kaj al la filoj de Levi Mi donis kiel heredaîon dekonaîon de çio
en Izrael, rekompence pro ilia servado, kiun ili faras, la servado en
la tabernaklo de kunveno. 22 Kaj la Izraelidoj ne alproksimi ̧u plu
al la tabernaklo de kunveno, por ke ili ne portu pekon kaj ne mor-
55e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tu. 23 Nur la Levidoj mem plenumu la servadon en la tabernaklo de
kunveno kaj portu sur si ilian pekon; le ̧o eterna tio estu en viaj
generacioj; kaj inter la Izraelidoj ili ne havos posedaîon. 24 Çar la
dekonaîon de la Izraelidoj, kiun ili alportos al la Eternulo oferdo-
ne, Mi donis al la Levidoj kiel posedaîon; tial Mi diris al ili, ke in-
ter la Izraelidoj ili ne havu posedaîon.
25 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 26 Al la Levidoj pa-
rolu, kaj diru al ili: Kiam vi prenos de la Izraelidoj la dekonaîon,
kiun Mi donas al vi de ili kiel posedaîon, tiam levu el ̧i oferdonon
por la Eternulo, dekonaîon el la dekonaîo. 27 Kaj estos kalkulata al
vi via oferdono, kiel greno el la garbejo kaj kiel abundaîo el la vin-
premejo. 28 Tiamaniere vi ankaû alportos oferdonon al la Eternu-
lo el çiuj viaj dekonaîoj, kiujn vi prenos de la Izraelidoj; kaj vi do-
nos el ili la oferdonon, destinitan por la Eternulo, al la pastro Aa-
ron. 29 El çiuj ricevataj donacoj alportu oferdonon al la Eternulo, el
çio plej bona en ̧i ̧ian parton konsekritan. 30 Kaj diru al ili: Kiam
vi alportos el tio la plej bonan parton, tiam ̧i estos kalkulata al la
Levidoj kiel enspezo el la garbejo kaj kiel enspezo el la vinpreme-
jo. 31 Kaj vi povas tion man ̧i sur çiu loko, vi kaj via domo; çar tio
estas pago al vi pro via servado en la tabernaklo de kunveno. 32 Kaj
vi ne portos pri tio pekon, kiam vi alportos la plej bonan parton el
tio; kaj vi ne malsanktigos la konsekritaîon de la Izraelidoj, kaj vi ne
mortos.
56e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 19
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 2 Jen es-
tas la instrukcio de la le ̧o, kiun la Eternulo starigis, dirante: Diru
al la Izraelidoj, ke ili venigu al vi bovinon ru ̧an, sanan, kiu ne ha-
vas difekton kaj sur kiun ne estis metita jugo. 3 Kaj donu ̧in al Elea-
zar, la pastro, kaj li elkonduku ̧in ekster la tendaron, kaj oni buçu
̧in antaû li. 4 Kaj Eleazar, la pastro, prenu iom el ̧ia sango per sia
fingro kaj aspergu sep fojojn per ̧ia sango en la direkto al la antaûa
parto de la tabernaklo de kunveno. 5 Kaj oni forbruligu la bovinon
antaû liaj okuloj: ̧ian felon kaj ̧ian karnon kaj ̧ian sangon kune
kun ̧ia sterko oni forbruligu. 6 Kaj la pastro prenu cedran lignon
kaj hisopon kaj ru ̧an lanon kaj îetu en la brulaîon de la bovino. 7
Kaj la pastro lavu siajn vestojn kaj banu sian korpon en akvo, kaj
poste li venu en la tendaron, kaj la pastro restos malpura ̧is la ves-
pero. 8 Kaj tiu, kiu ̧in forbruligis, lavu siajn vestojn per akvo kaj
banu sian korpon en akvo, kaj li restos malpura ̧is la vespero. 9 Kaj
viro pura kolektu la cindron de la bovino kaj metu ̧in ekster la ten-
daro sur puran lokon, kaj ̧i estos konservata por la komunumo de
la Izraelidoj pro la akvo puriga: tio estas ofero propeka. 10 Kaj la ko-
lektinto de la cindro de la bovino lavu siajn vestojn, kaj li restos
malpura ̧is la vespero. Tio estos le ̧o eterna por la Izraelidoj, kaj
por la fremduloj, kiuj lo ̧as inter ili. 11 Kiu ektuÿis la kadavron de ia
homo, tiu restos malpura dum sep tagoj; 12 li senpekigos sin per ̧i
en la tria tago kaj en la sepa tago, kaj li fari ̧os pura; kaj se li ne sen-
pekigos sin en la tria tago kaj en la sepa tago, li ne fari ̧os pura. 13
1
57e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çiu, kiu ektuÿis la kadavron de homo, kiu mortis, kaj ne senpekigos
sin, tiu malpurigas la lo ̧ejon de la Eternulo; kaj tiu homo ekstermi-
̧os el inter Izrael; çar li ne estas aspergita per puriga akvo, li estas
malpura, lia malpureco estas ankoraû sur li. 14 Jen estas la le ̧o: se
homo mortis en tendo, tiam çiu, kiu venas en la tendon, kaj çio, kio
trovi ̧as en la tendo, estos malpura dum sep tagoj. 15 Kaj çiu nefer-
mita vazo, sur kiu ne estas kovrilo kun ÿnureto, estas malpura. 16 Kaj
çiu, kiu ektuÿis sur kampo glavmortigiton aû mortinton aû oston de
homo aû tombon, estos malpura dum sep tagoj. 17 Oni prenu por
la malpurulo iom el la cindro de la bruligita pekofero kaj verÿu sur
̧in akvon vivan en vazon; 18 kaj viro pura prenu hisopon kaj trem-
pu ̧in en akvo, kaj aspergu la tendojn kaj çiujn vazojn, kaj la ho-
mojn, kiuj tie estis, kaj la tuÿinton de la osto aû de la mortigito aû
de la mortinto aû de la tombo. 19 Kaj la purulo aspergu la malpuru-
lon en la tria tago kaj en la sepa tago kaj senpekigu lin en la sepa
tago; kaj li lavu siajn vestojn kaj banu sin en akvo, kaj vespere li
estos pura. 20 Kaj se iu estos malpura kaj ne senpekigos sin, tiu ek-
stermi ̧os el inter la komunumo, çar li malpurigis la sanktejon de
la Eternulo: li ne estas aspergita per puriga akvo, li estas malpura.
21 Kaj tio estu por vi le ̧o eterna. Kaj tiu, kiu aspergis per la puriga
akvo, lavu siajn vestojn; kaj la ektuÿinto de la puriga akvo estos
malpura ̧is la vespero. 22 Kaj çio, kion ektuÿos la malpurulo, estos
malpura; kaj la homo, kiu ektuÿis, estos malpura ̧is la vespero.
58e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 20
Kaj venis la Izraelidoj, la tuta komunumo, en la dezerton Cin en
la unua monato; kaj la popolo eklo ̧is en Kadeÿ, kaj tie mortis Mir-
jam kaj estis tie enterigita. 2 Kaj ne estis akvo por la komunumo, kaj
ili kolekti ̧is kontraû Moseo kaj Aaron. 3 Kaj la popolo malpacis
kontraû Moseo, kaj ili diris jene: Ho, kial ni ne mortis tiam, kiam
mortis niaj fratoj antaû la Eternulo! 4 Kaj kial vi venigis la komunu-
mon de la Eternulo en çi tiun dezerton, por ke ni mortu çi tie kune
kun niaj brutoj? 5 Kaj por kio vi elirigis nin el Egiptujo, por venigi
nin al çi tiu malbona loko, kie oni ne povas semi, kie ne ekzistas
figarboj nek vinberoj nek granatoj, kaj kie ne ekzistas akvo por trin-
ki? 6 Tiam Moseo kaj Aaron iris de antaû la komunumo al la por-
do de la tabernaklo de kunveno kaj îeti ̧is viza ̧altere, kaj la maje-
sto de la Eternulo aperis al ili. 7 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo,
dirante: 8 Prenu la bastonon kaj kunvenigu la komunumon, vi kaj
via frato Aaron, kaj parolu antaû iliaj okuloj al la roko, kaj ̧i donos
sian akvon; kaj vi elirigos por ili akvon el la roko, kaj vi trinkigos la
komunumon kaj ̧iajn brutojn. 9 Kaj Moseo prenis la bastonon de
antaû la Eternulo, kiel Li ordonis al li. 10 Kaj Moseo kaj Aaron kun-
venigis la komunumon antaû la rokon, kaj li diris al ili: Aûskultu, ho
ribeluloj, çu el çi tiu roko ni elirigu por vi akvon? 11 Kaj Moseo le-
vis sian manon kaj frapis la rokon per sia bastono du fojojn; kaj
ekfluis multe da akvo, kaj trinkis la komunumo kaj ̧iaj brutoj. 12
Tiam la Eternulo diris al Moseo kaj al Aaron: Pro tio, ke vi ne kre-
dis je Mi, por montri Min sankta en la okuloj de la Izraelidoj, tial vi
1
59e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ne venigos çi tiun komunumon en la landon, kiun Mi donas al ili.
13 Tio estas la Akvo de Malpaco, çe kiu la Izraelidoj malpacis kon-
traû la Eternulo kaj per kiu Li montris Sin sankta al ili.
14 Kaj Moseo sendis senditojn el Kadeÿ al la re ̧o de Edom, por
diri: Tiel diras via frato Izrael: Vi scias çiujn malfacilaîojn, kiuj trafis
nin; 15 niaj patroj foriris en Egiptujon, kaj ni lo ̧is en Egiptujo long-
an tempon, kaj la Egiptoj agis malbone kontraû ni kaj kontraû niaj
patroj; 16 kaj ni ekkriis al la Eternulo, kaj Li aûdis nian voçon, kaj Li
sendis an ̧elon kaj elkondukis nin el Egiptujo; kaj jen ni estas en
Kadeÿ, urbo çe la fino de viaj limoj; 17 permesu do al ni trairi vian
landon; ni ne iros tra kampo nek tra vinber ̧ardeno, kaj ni ne trin-
kos akvon el la putoj; laû la çefa publika vojo ni iros, ni ne flanki ̧os
dekstren nek maldekstren, ̧is ni trapasos viajn limojn. 18 Sed Edom
diris al li: Vi ne trapasos min, alie mi eliros kun glavo renkonte al
vi. 19 Kaj la Izraelidoj diris al li: Laû la granda vojo ni iros; kaj se ni
trinkos vian akvon, mi kaj miaj brutoj, mi pagos pro ̧i; nenio pli,
sole per miaj piedoj mi trairos. 20 Sed li diris: Ne trairu. Kaj Edom
elpaÿis kontraû lin kun popolo multenombra kaj kun mano forta.
21 Kaj Edom ne volis permesi al Izrael trapasi liajn limojn; kaj Izrael
iris flanke de li.
22 Kaj ili elmovi ̧is el Kadeÿ; kaj la Izraelidoj, la tuta komunumo,
venis al la monto Hor. 23 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al
Aaron sur la monto Hor, çe la limo de la lando Edoma, dirante: 24
Aaron alkolekti ̧u al sia popolo; çar pro tio, ke vi malobeis Mian
ordonon çe la Akvo de Malpaco, li ne venos en la landon, kiun Mi
donas al la Izraelidoj. 25 Prenu Aaronon, kaj Eleazaron, lian filon,
kaj suririgu ilin sur la monton Hor; 26 kaj deprenu de Aaron liajn ve-
stojn, kaj surmetu ilin sur Eleazaron, lian filon; kaj Aaron alkolek-
ti ̧u al sia popolo kaj mortu tie. 27 Kaj Moseo faris, kiel ordonis la
Eternulo; kaj ili suriris sur la monton Hor antaû la okuloj de la tuta
60e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
komunumo. 28 Kaj Moseo deprenis de Aaron liajn vestojn, kaj sur-
metis ilin sur Eleazaron, lian filon. Kaj Aaron mortis tie sur la su-
pro de la monto. Kaj Moseo kaj Eleazar malsupreniris de la mon-
to. 29 Kaj la tuta komunumo vidis, ke Aaron mortis, kaj la tuta domo
de Izrael priploris Aaronon dum tridek tagoj.
61e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 21
Kaj la Kanaanido, la re ̧o de Arad, kiu lo ̧is en la Sudo, aûdis, ke
Izrael venas per la vojo de Atarim; kaj li ekbatalis kontraû Izrael kaj
kaptis kelkajn kiel militkaptitojn. 2 Tiam Izrael faris sanktan prome-
son al la Eternulo, kaj diris: Se Vi donos çi tiun popolon en mian
manon, tiam mi detruos iliajn urbojn. 3 Kaj la Eternulo elaûskultis
la voçon de Izrael kaj fordonis la Kanaanidojn; kaj oni pereigis ilin
kaj iliajn urbojn kaj donis al la loko la nomon ̆orma.
4 Kaj ili elmovi ̧is de la monto Hor laû la vojo al la Ru ̧a Maro,
por çirkaûiri la landon de Edom. Kaj senkura ̧i ̧is la animo de la
popolo sur la vojo. 5 Kaj la popolo ekparolis kontraû Dio kaj kon-
traû Moseo: Kial vi elkondukis nin el Egiptujo, por ke ni mortu en
la dezerto? çar ekzistas nek pano nek akvo, kaj al nia animo naû-
zas la mizera nutraîo. 6 Tiam la Eternulo sendis sur la popolon ve-
nenajn serpentojn, kaj ili mordis la popolon, kaj mortis multe da
homoj el Izrael. 7 Kaj la popolo venis al Moseo, kaj diris: Ni pekis,
parolante kontraû la Eternulo kaj kontraû vi; pre ̧u al la Eternulo,
ke Li forigu de ni la serpentojn. Kaj Moseo pre ̧is pri la popolo. 8 Kaj
la Eternulo diris al Moseo: Faru al vi serpenton kupran kaj metu ̧in
sur stangon; kaj çiu mordita, kiu ekrigardos ̧in, restos viva. 9 Kaj
Moseo faris kupran serpenton kaj metis ̧in sur stangon; kaj se ser-
pento mordis iun kaj çi tiu ekrigardis la kupran serpenton, li restis
viva. 10 Kaj la Izraelidoj elmovi ̧is, kaj starigis sian tendaron en
Obot. 11 Kaj ili elmovi ̧is el Obot, kaj starigis sian tendaron en Ije-
Abarim en la dezerto, kiu estas kontraû Moab, en la oriento. 12 De
1
62e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tie ili elmovi ̧is, kaj starigis sian tendaron en la valo de Zared. 13 De
tie ili elmovi ̧is, kaj starigis sian tendaron apud tiu parto de Arnon
en la dezerto, kiu estas ekster la limoj de la Amoridoj; çar Arnon
estas la limo de Moab, inter Moab kaj la Amoridoj. 14 Tial estas di-
rite en la Libro de la Militoj de la Eternulo:
Vaheb en Sufa,
Kaj la valoj de Arnon,
15 Kaj la deklivo de la valoj,
Kiu turni ̧as al la kolonio Ar
Kaj apogi ̧as al la limo de Moab.
16 Kaj de tie al Beer; tio estas tiu puto, pri kiu la Eternulo diris al
Moseo: Kunvenigu la popolon, kaj Mi donos al ili akvon.
17 Tiam kantis Izrael çi tiun kanton:
Levi ̧u, puto, ni kantu pri ̧i;
18 Puto, kiun fosis princoj,
Boris eminentuloj de la popolo,
Per la sceptro, per siaj bastonoj.
Kaj el tiu dezerto al Matana, 19 kaj el Matana al Na ̨aliel, kaj el
Na ̨aliel al Bamot, 20 kaj el Bamot al la valo, kiu estas sur la kam-
po de Moab, çe la supro de Pisga, kiu estas turnita al la dezerto.
21 Kaj Izrael sendis senditojn al Si ̨on, re ̧o de la Amoridoj, por
diri: 22 Mi dezirus trairi vian landon; ni ne devoji ̧os sur kampon aû
en vinber ̧ardenon, ni ne trinkos akvon el puto; laû la çefa publi-
ka vojo ni iros, ̧is ni trapasos viajn limojn. 23 Sed Si ̨on ne permesis
al Izrael trapasi liajn limojn; kaj Si ̨on kolektis sian tutan popolon
kaj eliris kontraû Izraelon en la dezerton kaj venis ̧is Jahac kaj ek-
batalis kontraû Izrael. 24 Kaj Izrael frapis lin per la glavo, kaj ekpo-
sedis lian landon de Arnon ̧is Jabok, ̧is la Amonidoj; çar forta estis
la limo de la Amonidoj. 25 Kaj Izrael prenis çiujn tiujn urbojn; kaj
Izrael eklo ̧is en çiuj urboj de la Amoridoj, en ̆eÿbon kaj en çiuj
63e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
̧iaj dependantaîoj. 26 Çar ̆eÿbon estis la urbo de Si ̨on, la re ̧o de
la Amoridoj, kaj li militis kontraû la antaûa re ̧o de Moab kaj pre-
nis el lia mano lian tutan landon ̧is Arnon. 27 Tial diras alegoriistoj:
Iru ̆eÿbonon;
Konstrui ̧u kaj fortiki ̧u la urbo de Si ̨on.
28 Çar fajro eliris el ̆eÿbon,
Flamo el la urbo de Si ̨on;
̄i forman ̧is Ar-Moabon,
La mastrojn de la altaîoj de Arnon.
29 Ve al vi, Moab!
Vi pereis, ho popolo de Kemoÿ!
Li faris el siaj filoj forkurintojn
Kaj el siaj filinoj kaptitinojn
De la re ̧o de la Amoridoj Si ̨on.
30 Ni faligis ilin; pereis ̆eÿbon ̧is Dibon;
Kaj ni ruinigis ilin ̧is Nofa ̨,
Kiu estas apud Medba.
31 Kaj Izrael lo ̧is en la lando de la Amoridoj. 32 Kaj Moseo sen-
dis, por esplorrigardi Jazeron, kaj ili militakiris ̧iajn vila ̧ojn, kaj
forpelis la Amoridojn, kiuj tie estis. 33 Kaj ili forturni ̧is kaj ekiris laû
la vojo al Baÿan. Tiam eliris al ili renkonte Og, la re ̧o de Baÿan, li
kaj lia tuta popolo, por batali çe Edrei. 34 Kaj la Eternulo diris al Mo-
seo: Ne timu lin, çar en vian manon Mi fordonos lin kaj lian tutan
popolon kaj lian landon, kaj vi agos kun li, kiel vi agis kun Si ̨on,
la re ̧o de la Amoridoj, kiu lo ̧is en ̆eÿbon. 35 Kaj ili venkobatis lin
kaj liajn filojn kaj lian tutan popolon, ̧is neniu restis; kaj ili ekpo-
sedis lian landon.
64e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 22
Kaj la Izraelidoj elmovi ̧is, kaj haltis tendare en la stepoj de Moab,
transe de Jordan, kontraû Jeri ̨o.
2 Balak, filo de Cipor, vidis çion, kion Izrael faris al la Amoridoj.
2 Kaj Moab tre timis tiun popolon, çar ̧i estis multenombra; kaj
Moab ektremis antaû la Izraelidoj. 4 Kaj Moab diris al la çefoj de
Midjan: Nun tiu popolo forman ̧os nian tutan çirkaûaîon, kiel bovo
forman ̧as la herbon de la kampo. Kaj Balak, filo de Cipor, estis re ̧o
de Moab en tiu tempo. 5 Kaj li sendis senditojn al Bileam, filo de
Beor, en Petoron, kiu estis çe la Rivero, en la landon de sia popo-
lo, por voki lin, kaj diri: Jen popolo eliris el Egiptujo, jen ̧i kovris
la viza ̧on de la tero, kaj ̧i lo ̧as kontraû mi. 6 Nun venu do, mal-
benu al mi tiun popolon, çar ̧i estas pli forta ol mi; eble tiam mi
povos venkobati ̧in kaj elpeli ̧in el la lando; çar mi scias, ke kiun
vi benas, tiu estas benita, kaj kiun vi malbenas, tiu estas malbeni-
ta. 7 Kaj iris la pleja ̧uloj de Moab kaj la pleja ̧uloj de de Midjan,
havante en siaj manoj la donacojn pro la sorçado, kaj ili venis al
Bileam kaj diris al li la vortojn de Balak. 8 Kaj li diris al ili: Trador-
mu çi tie la nokton, kaj mi donos al vi respondon, konforme al tio,
kion diros al mi la Eternulo. Kaj la çefoj de Moab restis çe Bileam.
9 Kaj Dio venis al Bileam, kaj diris: Kiuj estas tiuj viroj çe vi? 10 Kaj
Bileam diris al Dio: Balak, filo de Cipor, re ̧o de Moab, sendis al mi,
dirante: 11 Jen estas la popolo, kiu eliris el Egiptujo, kaj ̧i kovris la
viza ̧on de la tero; venu do, malbenu ̧in al mi, eble tiam mi povos
batali kontraû ̧i kaj forpeli ̧in. 12 Tiam Dio diris al Bileam: Ne iru
1
65e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
kun ili; ne malbenu la popolon, çar ̧i estas benita. 13 Kaj Bileam
levi ̧is matene, kaj diris al la çefoj de Balak: Iru en vian landon, çar
la Eternulo ne volas permesi al mi iri kun vi. 14 Kaj levi ̧is la çefoj
de Moab kaj venis al Balak, kaj diris: Bileam ne volas iri kun ni. 15
Balak sendis plue çefojn, pli grandajn kaj pli eminentajn ol tiuj. 16
Kaj ili venis al Bileam, kaj diris al li: Tiel diris Balak, filo de Cipor:
Ne rifuzu do iri al mi; 17 çar mi tre honoros vin, kaj çion, kion vi
diros al mi, mi faros; venu do, malbenu al mi tiun popolon. 18 Sed
Bileam respondis kaj diris al la servantoj de Balak: Eç se Balak do-
nos al mi sian plenan domon da ar ̧ento kaj oro, mi ne povas ma-
lobei la ordonon de la Eternulo, mia Dio, farante ion malgrandan
aû grandan. 19 Tamen restu çi tie ankaû vi dum la nokto, kaj mi
scii ̧os, kion plue diros al mi la Eternulo. 20 Kaj Dio venis al Bileam
en la nokto, kaj diris al li: Se tiuj viroj venis, por voki vin, levi ̧u, iru
kun ili, sed faru nur tion, kion Mi diros al vi. 21 Kaj Bileam levi ̧is
matene kaj selis sian azeninon kaj iris kun la çefoj de Moab. 22 Kaj
ekflamis la kolero de Dio pro tio, ke li iris; kaj an ̧elo de la Eternu-
lo stari ̧is sur la vojo, por malhelpi lin. Li rajdis sur sia azenino, kaj
du liaj junuloj estis kun li. 23 Kaj la azenino ekvidis la an ̧elon de la
Eternulo, starantan sur la vojo kun elingigita glavo en la mano, kaj
la azenino forturni ̧is de la vojo kaj iris sur la kampon; kaj Bileam
ekbatis la azeninon, por returni ̧in sur la vojon. 24 Tiam la an ̧elo
de la Eternulo stari ̧is sur la vojeto inter vinber ̧ardenoj, kie estis
barilo sur unu flanko kaj barilo sur la dua flanko. 25 Kaj la azenino
ekvidis la an ̧elon de la Eternulo, kaj alpremis sin al la muro kaj
alpremis la piedon de Bileam al la muro; kaj li denove ̧in batis. 26
Kaj la an ̧elo de la Eternulo denove forlasis sian lokon, kaj stari ̧is
sur malvasta loko, kie oni ne povas flankeniri dekstren, nek mal-
dekstren. 27 Kiam la azenino ekvidis la an ̧elon de la Eternulo, ̧i
kuÿi ̧is sub Bileam. Kaj ekflamis la kolero de Bileam, kaj li batis la
66e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
azeninon per la bastono. 28 Tiam la Eternulo malÿlosis la buÿon de
la azenino, kaj ̧i diris al Bileam: Kion mi faris al vi, ke vi batis min
jam tri fojojn? 29 Kaj Bileam diris al la azenino: Çar vi mokis min; se
mi havus glavon en mia mano, mi nun mortigus vin. 30 Kaj la azeni-
no diris al Bileam: Çu mi ne estas via azenino, sur kiu vi rajdadis de
longatempe ̧is la nuna tago? çu mi kutimis tiel fari al vi? Kaj li di-
ris: Ne. 31 Tiam la Eternulo malkovris la okulojn de Bileam, kaj li
ekvidis la an ̧elon de la Eternulo, starantan sur la vojo kun elingi-
gita glavo en sia mano; kaj li klini ̧is, kaj îeti ̧is viza ̧altere. 32 Kaj la
an ̧elo de la Eternulo diris al li: Kial vi batis vian azeninon jam tri
fojojn? jen Mi eliris, por malhelpi, çar malbona estas via vojo antaû
Mi. 33 La azenino ekvidis Min, kaj forturni ̧is antaû Mi jam tri foj-
ojn; se ̧i ne forturni ̧us de Mi, tiam Mi vin mortigus kaj ̧in Mi
lasus vivi. 34 Tiam Bileam diris al la an ̧elo de la Eternulo: Mi pe-
kis, çar mi ne sciis, ke Vi staras kontraû mi sur la vojo; nun, se tio
ne plaças al Vi, mi iros returne. 35 Sed la an ̧elo de la Eternulo di-
ris al Bileam: Iru kun la viroj; sed nur tion, kion Mi diros al vi, vi
diru. Kaj Bileam iris kun la çefoj de Balak. 36 Kiam Balak aûdis, ke
Bileam venis, li eliris renkonte al li ̧is tiu Moaba urbo, kiu trovi ̧as
çe la limo apud Arnon, kiu estas çe la fino de la limo. 37 Kaj Balak
diris al Bileam: Mi sendis ja al vi, por voki vin; kial do vi ne iris al
mi? çu efektive mi ne povas honori vin? 38 Sed Bileam diris al Ba-
lak: Jen mi venis al vi; tamen çu mi povas ion diri al vi? kion Dio
enmetos en mian buÿon, tion mi diros. 39 Kaj Bileam iris kun Balak,
kaj ili venis al Kirjat- ̆ucot. 40 Kaj Balak buçis bovojn kaj ÿafojn, kaj
sendis al Bileam, kaj al la çefoj, kiuj estis kun li. 41 En la sekvanta
mateno Balak prenis Bileamon kaj surkondukis lin sur la altaîojn de
Baal, kaj li ekvidis de tie la finan parton de la popolo.
67e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 23
Kaj Bileam diris al Balak: Konstruu al mi çi tie sep altarojn, kaj
pretigu al mi çi tie sep bovidojn kaj sep virÿafojn. 2 Kaj Balak faris,
kiel diris Bileam; kaj Balak kaj Bileam oferis po unu bovido kaj po
unu virÿafo sur çiu altaro. 3 Kaj Bileam diris al Balak: Staru çe via
brulofero, kaj mi iros; eble la Eternulo venos al mi renkonte, kaj
kion Li montros al mi, tion mi diros al vi. Kaj li iris sur la altaîon. 4
Kaj Dio renkonti ̧is al Bileam, kaj çi tiu diris al Li: La sep altarojn
mi pretigis, kaj mi oferis po unu bovido kaj po unu virÿafo sur çiu
altaro. 5 Kaj la Eternulo enmetis vorton en la buÿon de Bileam, kaj
diris: Reiru al Balak kaj parolu tiel. 6 Kaj li revenis al tiu, kaj jen tiu
staras çe sia brulofero, li kaj çiuj çefoj de Moab. 7 Kaj li komencis
sian inspiritaîon, kaj diris:
El Aram venigis min Balak,
Re ̧o de Moab, el la montoj orientaj:
Venu, malbenu al mi Jakobon,
Kaj venu, malbondiru kontraû Izrael.
8 Kiel mi tiun malbenos, kiun ne malbenas Dio?
Kiel mi tiun malbondiros, kiun ne malbondiras la Eternulo?
9 De la supro de rokoj mi vidas lin,
Kaj de altaîoj mi rigardas lin;
Jen la popolo lo ̧as aparte
Kaj ne estas kalkulata inter la nacioj.
10 Kiu kalkulis la polvon de Jakob
Kaj la nombron de kvarono de Izrael?
1
68e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Mortu mia animo per la morto de justuloj,
Kaj mia fino estu simila al lia!
11 Tiam Balak diris al Bileam: Kion vi faris al mi? por malbeni
miajn malamikojn mi prenis vin, kaj jen vi ilin benas. 12 Kaj li re-
spondis kaj diris: Çu ne tion, kion la Eternulo metas en mian buÿon,
mi devas precize diri? 13 Kaj Balak diris al li: Venu do kun mi al alia
loko, de kiu vi ilin vidos; nur ilian parton vi vidos, la tutan vi ilin ne
vidos; kaj malbenu ilin al mi de tie. 14 Kaj li prenis lin sur la kam-
pon de çirkaûrigardantoj, sur la supron de Pisga, kaj li konstruis sep
altarojn kaj oferis po unu bovido kaj unu virÿafo sur çiu altaro. 15
Kaj li diris al Balak: Staru çi tie çe via brulofero, kaj mi iros renkonte
tien. 16 Kaj la Eternulo renkonti ̧is al Bileam kaj metis vorton en lian
buÿon, kaj diris: Reiru al Balak kaj parolu tiel. 17 Kaj li venis al li, kaj
jen li staras çe sia brulofero, kaj kun li la çefoj de Moab. Kaj Balak
diris al li: Kion parolis la Eternulo? 18 Kaj li komencis sian inspiri-
taîon, kaj diris:
Levi ̧u, Balak, kaj aûskultu;
Atentu min, filo de Cipor.
19 Dio ne estas homo, ke Li mensogus,
Kaj ne homido, ke Li pentus.
Çu Li dirus kaj ne farus,
Parolus kaj ne plenumus?
20 Jen beno estas komisiita al mi;
Li benas, kaj mi ne povas tion ÿan ̧i.
21 Li ne vidis pekon çe Jakob,
Kaj Li ne rimarkis malpiecon çe Izrael;
La Eternulo, lia Dio, estas kun li,
Kaj re ̧a aklamado estas çe li.
22 Dio, kiu elkondukis ilin el Egiptujo,
Estas por ili kiel la forto de bubalo.
69e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çar ne ekzistas sorçado en Jakob,
Nek aûgurado en Izrael;
Siatempe estas dirate al Jakob kaj al Izrael, kion faras Dio.
24 Jen la popolo stari ̧as kiel leonino
Kaj levi ̧as kiel leono;
̄i ne kuÿi ̧os, antaû ol ̧i man ̧os rabakiron
Kaj antaû ol ̧i trinkos sangon de mortigitoj.
25 Kaj Balak diris al Bileam: Nek per malbeno malbenu ilin, nek
per beno benu ilin. 26 Sed Bileam respondis kaj diris al Balak: Çu mi
ne diris al vi, ke çion, kion diros la Eternulo, tion mi faros? 27 Kaj
Balak diris al Bileam: Venu, mi prenos vin sur alian lokon; eble pla-
ços al Dio, kaj vi malbenos ilin al mi de tie. 28 Kaj Balak prenis Bilea-
mon sur la supron de Peor, kiu estas turnita al la dezerto. 29 Kaj Bi-
leam diris al Balak: Konstruu al mi çi tie sep altarojn, kaj pretigu al
mi çi tie sep bovidojn kaj sep virÿafojn. 30 Kaj Balak faris, kiel diris
Bileam, kaj oferis po unu bovido kaj po unu virÿafo sur çiu altaro.
23
70e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 24
Çar Bileam vidis, ke al la Eternulo plaças beni Izraelon, li ne iris,
kiel antaûe, por aûguri, sed li turnis sian viza ̧on al la dezerto. 2 Kaj
Bileam levis siajn okulojn, kaj ekvidis Izraelon, starantan laû siaj
triboj; kaj la spirito de Dio venis sur lin. 3 Kaj li ekparolis sian inspi-
ritaîon, kaj diris:
Parolas Bileam, filo de Beor,
Kaj parolas viro kun malfermita okulo;
4 Parolas tiu, kiu aûdas la vortojn de Dio,
Kaj kiu vidas la vizion de la Plejpotenculo;
Li falas, sed malfermitaj estas liaj okuloj.
5 Kiel belaj estas viaj tendoj, ho Jakob,
Viaj lo ̧ejoj, ho Izrael!
6 Kiel valoj ili etendi ̧as,
Kiel ̧ardenoj apud rivero,
Kiel arboj aloaj, plantitaj de la Eternulo,
Kiel cedroj apud akvo.
7 Fluos akvo el liaj siteloj,
Kaj lia semo estos çe multaj akvoj;
Superos Agagon lia re ̧o,
Kaj alti ̧os lia regno.
8 Dio, kiu elkondukis lin el Egiptujo,
Estas por li kiel la forto de bubalo;
Li forman ̧as la popolojn, kiuj estas malamikaj al li,
Kaj iliajn ostojn li frakasas
1
71e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kaj per siaj sagoj disbatas.
9 Li genui ̧is, li kuÿi ̧is,
Kiel leono kaj kiel leonino;
Kiu lin levos?
Viaj benantoj estas benataj,
Kaj viaj malbenantoj estas malbenataj.
10 Tiam ekflamis la kolero de Balak kontraû Bileam, kaj li kune-
frapis siajn manojn; kaj Balak diris al Bileam: Por malbeni miajn
malamikojn mi vokis vin, kaj vi nun benis ilin jam tri fojojn! 11 Kaj
nun fori ̧u sur vian lokon; mi intencis honori vin, sed jen la Eter-
nulo senigis vin je la honoro. 12 Kaj Bileam diris al Balak: Çu eç al
viaj senditoj, kiujn vi sendis al mi, mi ne parolis jene: 13 Se Balak eç
donus al mi sian plenan domon da ar ̧ento kaj oro, mi ne povus
malobei la ordonon de la Eternulo, farante bonon aû malbonon laû
mia deziro? kion diros la Eternulo, tion mi diros. 14 Kaj nun mi iras
al mia popolo; venu, mi sciigos al vi, kion faros tiu popolo al via
popolo en la malproksima venonta tempo. 15 Kaj li ekparolis sian
inspiritaîon, kaj diris:
Parolas Bileam, filo de Beor,
Kaj parolas viro kun malfermita okulo;
16 Parolas tiu, kiu aûdas la vortojn de Dio
Kaj scias la penson de la Plejaltulo,
Kaj kiu vidas la vizion de la Plejpotenculo;
Li falas, sed malfermitaj estas liaj okuloj.
17 Mi vidas lin, sed ne nun;
Mi rigardas lin, sed ne proksime.
Eliros stelo el Jakob,
Kaj levi ̧os sceptro el Izrael,
Detruos la randojn de Moab
Kaj frakasos çiujn filojn de malordo.
72e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kaj Edom estos submetito,
Kaj Seir estos submetito de siaj malamikoj;
Sed Izrael havos venkon.
19 Kaj la reganto eliros el Jakob,
Kaj li pereigos la restintojn el la urbo.
20 Kaj li ekvidis Amalekon, kaj li ekparolis sian inspiritaîon, kaj
diris:
La unua el la popoloj estis Amalek,
Sed lia fino estos pereo.
21 Kaj li ekvidis la Kenidojn, kaj li ekparolis sian inspiritaîon, kaj
diris:
Fortika estas via lo ̧ejo,
Kaj aran ̧ita sur roko estas via nesto;
22 Sed ruinigita estos Kain,
Baldaû Aÿur vin kaptos.
23 Kaj li ekparolis sian inspiritaîon, kaj diris:
Ve! kiu vivos, kiam Dio tion faros?
24 Kaj venos ÿipoj de la lando de la Kitidoj,
Kaj ili humiligos Aÿuron kaj humiligos Eberon;
Sed ankaû ili pereos.
25 Kaj Bileam levi ̧is, kaj foriris kaj revenis al sia loko; kaj ankaû
Balak iris sian vojon.
18
73e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 25
Kaj Izrael lo ̧is en Ÿitim, kaj la popolo komencis malçastadi kun
la filinoj de Moab. 2 Kaj ili invitadis la popolon al la oferoj de siaj
dioj, kaj la popolo man ̧adis kaj klini ̧adis antaû iliaj dioj. 3 Kaj Izra-
el ali ̧is al Baal-Peor; kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontraû
Izrael. 4 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu çiujn estrojn de la po-
polo kaj pendigu ilin al la Eternulo kontraû la suno, kaj deturni ̧os
de Izrael la furiozo de la kolero de la Eternulo. 5 Kaj Moseo diris al
la ju ̧istoj de Izrael: Mortigu çiu siajn homojn, kiuj ali ̧is al Baal-
Peor. 6 Kaj jen iu el la Izraelidoj venis kaj alkondukis al siaj fratoj
Midjanidinon antaû la okuloj de Moseo kaj antaû la okuloj de la
tuta komunumo de Izrael, dum ili ploris çe la pordo de la taberna-
klo de kunveno. 7 Kiam tion vidis Pine ̨as, filo de Eleazar, la filo de
la pastro Aaron, li levi ̧is el inter la komunumo kaj prenis ponar-
degon en sian manon. 8 Kaj li iris post la Izraelido en la dormejon,
kaj trapikis ilin ambaû, la Izraelidon kaj la virinon tra ÿia ventro; kaj
tiam çesi ̧is la punfrapado de la Izraelidoj. 9 Kaj la nombro de la
mortintoj per la punfrapado estis dudek kvar mil.
10 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 11 Pine ̨as, filo de
Eleazar, la filo de la pastro Aaron, deturnis Mian koleregon de la
Izraelidoj, çar li fervoris pri Mi inter ili, kaj Mi ne ekstermis la Izra-
elidojn en Mia severeco. 12 Tial diru: Jen Mi donas al li Mian inter-
ligon pri paco; 13 kaj ̧i estu por li kaj por lia idaro post li interligo
de eterna pastreco, pro tio, ke li fervoris pri sia Dio kaj pekliberi-
gis la Izraelidojn. 14 La nomo de la mortigita Izraelido, kiu estis mor-
1
74e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
tigita kune kun la Midjanidino, estis Zimri, filo de Salu, çefo de pa-
trodomo el la Simeonidoj; 15 kaj la nomo de la mortigita Midjani-
dino estis Kozbi, filino de Cur, estro de la anoj de patrodomo en
Midjan.
16 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 17 Estu malamikoj
al la Midjanidoj kaj batu ilin; 18 çar ili estas malamikoj al vi per sia
insido, kiun ili faris al vi per Peor, kaj per Kozbi, la filino de la Mid-
jana estro, ilia fratino mortigita en la tago de la punfrapado pro
Peor.
75e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 26
Kaj post la punfrapado la Eternulo ekparolis al Moseo, kaj al Elea-
zar, filo de la pastro Aaron, dirante: 2 Kalkulu la tutan komunumon
de la Izraelidoj en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, laû iliaj patrodomoj,
çiujn militkapablajn en Izrael. 3 Kaj ekparolis al ili Moseo kaj la pas-
tro Eleazar sur la stepoj de Moab apud la Jeri ̨a Jordan, dirante: 4
Kalkulu la popolon en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, kiel la Eternu-
lo ordonis al Moseo kaj al la Izraelidoj, kiuj eliris el la lando Egipta.
5 Ruben, la unuenaskito de Izrael. La filoj de Ruben: de ̆ano ̨,
la familio de la ̆ano ̨idoj; de Palu, la familio de la Paluidoj; 6 de
̆ecron, la familio de la ̆ecronidoj; de Karmi, la familio de la Kar-
miidoj. 7 Tio estas la familioj de la Rubenidoj; kaj ilia nombro estas
kvardek tri mil sepcent tridek. 8 Kaj la filoj de Palu: Eliab. 9 Kaj la
filoj de Eliab: Nemuel kaj Datan kaj Abiram; tio estas tiuj Datan kaj
Abiram, eminentuloj de la komunumo, kiuj ribelis kontraû Moseo
kaj Aaron en la anaro de Kora ̨, kiam ili ribelis kontraû la Eternu-
lo 10 kaj la tero malfermis sian buÿon kaj englutis ilin kaj Kora ̨on
çe la morto de la anaro, kiam la fajro ekstermis la ducent kvindek
homojn, kaj ili fari ̧is averto. 11 Sed la filoj de Kora ̨ ne mortis.
12 La filoj de Simeon laû iliaj familioj: de Nemuel, la familio de
la Nemuelidoj; de Jamin, la familio de la Jaminidoj; de Ja ̨in, la fa-
milio de la Ja ̨inidoj; 13 de Zera ̨, la familio de la Zera ̨idoj; de Ÿaul,
la familio de la Ÿaulidoj. 14 Tio estas la familioj de la Simeonidoj, du-
dek du mil ducent.
15 La filoj de Gad laû iliaj familioj: de Cefon, la familio de la Ce-
1
76e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
fonidoj; de ̆agi, la familio de la ̆agiidoj; de Ÿuni, la familio de la
Ÿuniidoj; 16 de Ozni, la familio de la Ozniidoj; de Eri, la familio de
la Eriidoj; 17 de Arod, la familio de la Arodidoj; de Areli, la familio
de la Areliidoj. 18 Tio estas la familioj de la Gadidoj, laû ilia nombro
kvardek mil kvincent.
19 La filoj de Jehuda: Er kaj Onan; sed Er kaj Onan mortis en la
lando Kanaana. 20 Kaj la filoj de Jehuda laû iliaj familioj estis: de
Ÿela, la familio de la Ÿelaidoj; de Perec, la familio de la Perecidoj; de
Zera ̨, la familio de la Zera ̨idoj. 21 Kaj la filoj de Perec estis: de
̆ecron, la familio de la ̆ecronidoj; de ̆amul, la familio de la ̆a-
mulidoj. 22 Tio estas la familioj de Jehuda, laû ilia nombro sepdek
ses mil kvincent.
23 La filoj de Isa ̨ar laû iliaj familioj: de Tola, la familio de la To-
laidoj; de Puva, la familio de la Puvaidoj; 24 de Jaÿub, la familio de
la Jaÿubidoj; de Ÿimron, la familio de la Ÿimronidoj. 25 Tio estas la
familioj de Isa ̨ar, laû ilia nombro sesdek kvar mil tricent.
26 La filoj de Zebulun laû iliaj familioj: de Sered, la familio de la
Seredidoj; de Elon, la familio de la Elonidoj; de Ja ̨leel, la familio de
la Ja ̨leelidoj. 27 Tio estas la familioj de la Zebulunidoj, laû ilia nom-
bro sesdek mil kvincent.
28 La filoj de Jozef laû iliaj familioj: Manase kaj Efraim. 29 La filoj
de Manase: de Ma ̨ir, la familio de la Ma ̨iridoj; kaj de Ma ̨ir na-
ski ̧is Gilead; de Gilead, la familio de la Gileadidoj. 30 Jen estas la
filoj de Gilead: de Iezer, la familio de la Iezeridoj; de ̆elek, la fami-
lio de la ̆elekidoj; 31 kaj de Asriel, la familio de la Asrielidoj; kaj de
Ÿe ̨em, la familio de la Ÿe ̨emidoj; 32 kaj de Ÿemida, la familio de la
Ÿemidaidoj; kaj de ̆efer, la familio de la ̆eferidoj. 33 Kaj Celof ̨ad,
filo de ̆efer, ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj la nomoj de la fili-
noj de Celof ̨ad estis: Ma ̨la kaj Noa kaj ̆ogla kaj Milka kaj Tir-
77e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ca. 34 Tio estas la familioj de Manase, laû ilia nombro kvindek du
mil sepcent.
35 Jen estas la filoj de Efraim laû iliaj familioj: de Ÿutela ̨, la fa-
milio de la Ÿutela ̨idoj; de Be ̨er, la familio de la Be ̨eridoj; de Ta-
̨an, la familio de la Ta ̨anidoj. 36 Kaj jen estas la filoj de Ÿutela ̨: de
Eran, la familio de la Eranidoj. 37 Tio estas la familioj de la filoj de
Efraim, laû ilia nombro tridek du mil kvincent. Tio estas la filoj de
Jozef laû iliaj familioj.
38 La filoj de Benjamen laû iliaj familioj: de Bela, la familio de la
Belaidoj; de Aÿbel, la familio de la Aÿbelidoj; de A ̨iram, la familio
de la A ̨iramidoj; 39 de Ÿefufam, la familio de la Ÿefufamidoj; de ̆u-
fam la familio de la ̆ufamidoj. 40 Kaj la filoj de Bela estis: Ard kaj
Naaman; de Ard, la familio de la Ardidoj; de Naaman, la familio de
la Naamanidoj. 41 Tio estas la filoj de Benjamen laû iliaj familioj, kaj
ilia nombro estis kvardek kvin mil sescent.
42 Jen estas la filoj de Dan laû iliaj familioj: de Ÿu ̨am, la familio
de la Ÿu ̨amidoj. Tio estas la familioj de Dan laû iliaj familioj. 43 Çiuj
familioj de la Ÿu ̨amidoj prezentis la nombron de sesdek kvar mil
kvarcent.
44 La filoj de Aÿer laû iliaj familioj: de Jimna, la familio de la Jim-
naidoj; de Jiÿvi, la familio de la Jiÿviidoj; de Beria, la familio de la
Beriaidoj. 45 De la filoj de Beria: de ̆eber, la familio de la ̆eberi-
doj; de Malkiel, la familio de la Malkielidoj. 46 Kaj la nomo de la
filino de Aÿer estis Sera ̨. 47 Tio estas la familioj de la filoj de Aÿer,
laû ilia nombro kvindek tri mil kvarcent.
48 La filoj de Naftali laû iliaj familioj: de Ja ̨ceel, la familio de la
Ja ̨ceelidoj; de Guni, la familio de la Guniidoj; 49 de Jecer, la fami-
lio de la Jeceridoj; de Ÿilem la familio de la Ÿilemidoj. 50 Tio estas la
familioj de Naftali laû iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek
kvin mil kvarcent.
78e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Tia estis la kalkulita nombro de la Izraelidoj: sescent unu mil
sepcent tridek.
52 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 53 Al tiuj estu di-
vidita la tero kiel posedaîo laû la nombro de la nomoj. 54 Al la pli-
nombra donu pli grandan posedaîon, kaj al la malplinombra donu
malpli grandan posedaîon; al çiu laû lia nombro estu donita lia po-
sedaîo. 55 Sed per loto oni dividu la teron; laû la nomo de siaj pa-
traj triboj ili ricevu posedaîon. 56 Per la loto oni dividu al çiu lian po-
sedaîon, kiel al la plinombraj, tiel al la malplinombraj.
57 Kaj jen estas la kalkulitoj de Levi laû iliaj familioj: de Gerÿon,
la familio de la Gerÿonidoj; de Kehat, la familio de la Kehatidoj; de
Merari, la familio de la Merariidoj. 58 Jen estas la familioj de Levi:
la familio de la Libniidoj, la familio de la ̆ebronidoj, la familio de
la Ma ̨liidoj, la familio de la Muÿiidoj, la familio de la Kora ̨idoj. Kaj
de Kehat naski ̧is Amram. 59 Kaj la nomo de la edzino de Amram
estis Jo ̨ebed, filino de Levi, kiu estis naskita al Levi en Egiptujo; kaj
ÿi naskis al Amram Aaronon kaj Moseon kaj ilian fratinon Mirjam.
60 Kaj al Aaron naski ̧is Nadab kaj Abihu kaj Eleazar kaj Itamar. 61
Sed Nadab kaj Abihu mortis, kiam ili alportis fremdan fajron antaû
la Eternulon. 62 Kaj la nombro de iliaj kalkulitoj estis dudek tri mil,
çiuj virseksuloj en la a ̧o de pli ol unu monato; çar ili ne estis kal-
kulitaj kune kun la Izraelidoj, çar al ili ne estis donita posedaîo in-
ter la Izraelidoj.
63 Tio estas la nombro, kiun kalkulis Moseo kaj la pastro Eleazar,
kiuj kalkulis la Izraelidojn sur la stepoj de Moab çe la Jeri ̨a Jordan.
64 Kaj inter ili estis neniu el tiuj, kiujn kalkulis Moseo kaj la pastro
Aaron, kiam ili kalkulis la Izraelidojn en la dezerto Sinaj. 65 Çar la
Eternulo diris pri ili: Ili mortos en la dezerto. Kaj restis el ili neniu,
krom Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.
51
79e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 27
Kaj aliris la filinoj de Celof ̨ad, filo de ̆efer, filo de Gilead, filo de
Ma ̨ir, filo de Manase, el la familioj de Manase, filo de Jozef; kaj jen
estas la nomoj de liaj filinoj: Ma ̨la kaj Noa kaj ̆ogla kaj Milka kaj
Tirca; 2 kaj ili stari ̧is antaû Moseo kaj antaû la pastro Eleazar kaj
antaû la estroj kaj la tuta komunumo çe la pordo de la tabernaklo
de kunveno, kaj diris: 3 Nia patro mortis en la dezerto, kaj li ne es-
tis inter la anaro, kiu ribelis kontraû la Eternulo en la anaro de Ko-
ra ̨; sed pro sia peko li mortis, kaj filojn li ne havis. 4 Kial malape-
ru la nomo de nia patro el inter la familio, çar li ne havis filon? Do-
nu al ni posedaîon inter la fratoj de nia patro. 5 Kaj Moseo prezentis
ilian aferon antaû la Eternulon. 6 Kaj la Eternulo diris al Moseo jene:
7 Prave parolas la filinoj de Celof ̨ad; efektive donu al ili heredan
posedaîon inter la fratoj de ilia patro, kaj transirigu la posedaîon de
ilia patro al ili. 8 Kaj al la Izraelidoj diru jene: Se iu mortos, ne hav-
ante filon, tiam transirigu lian posedaîon al lia filino; 9 kaj se li ne
havas filinon, tiam donu lian posedaîon al liaj fratoj; 10 kaj se li ne
havas fratojn, donu lian posedaîon al la fratoj de lia patro; 11 kaj se
lia patro ne havas fratojn, donu lian posedaîon al lia proksima pa-
renco el lia familio, ke li heredu ̧in. Kaj tio estu por la Izraelidoj
le ̧a juro, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.
12 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Supreniru sur çi tiun monton
Abarim, kaj rigardu la landon, kiun Mi donis al la Izraelidoj. 13 Kaj
kiam vi estos vidinta ̧in, vi alkolekti ̧os al via popolo, vi ankaû, kiel
alkolekti ̧is via frato Aaron; 14 çar vi malobeis Mian ordonon en la
1
80e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
dezerto Cin, dum la malpaco de la komunumo, ke vi montru çe la
akvo Mian sanktecon antaû iliaj okuloj—tiu Akvo de Malpaco çe
Kadeÿ en la dezerto Cin. 15 Kaj Moseo ekparolis al la Eternulo, dir-
ante: 16 La Eternulo, Dio de la spiritoj de çiu karno, starigu super la
komunumo viron, 17 kiu eliradus antaû ili kaj kiu eniradus antaû ili
kaj kiu elkondukadus ilin kaj kiu enkondukadus ilin, por ke ne estu
la komunumo de la Eternulo kiel ÿafoj, kiuj ne havas paÿtiston. 18
Kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu al vi Josuon, filon de Nun, vi-
ron, kiu havas en si spiriton, kaj metu vian manon sur lin; 19 kaj sta-
rigu lin antaû Eleazar, la pastro, kaj antaû la tuta komunumo, kaj
donu al li instrukciojn antaû iliaj okuloj; 20 kaj metu sur lin parton
de via majesto, por ke aûskultu lin la tuta komunumo de la Izraeli-
doj. 21 Kaj li staru antaû la pastro Eleazar kaj demandu lin pri dec-
ido per la signoj de lumo antaû la Eternulo; laû lia vorto devas eli-
ri kaj laû lia vorto devas eniri li kaj çiuj Izraelidoj kun li kaj la tuta
komunumo. 22 Kaj Moseo faris, kiel ordonis al li la Eternulo; kaj li
prenis Josuon kaj starigis lin antaû la pastro Eleazar kaj antaû la
tuta komunumo; 23 kaj li metis sur lin siajn manojn kaj donis al li
instrukciojn, kiel la Eternulo parolis per Moseo.
81e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 28
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Ordonu al la Izraeli-
doj kaj diru al ili: Mian oferon, Mian panon, Miajn fajroferojn, Mian
agrablan odoraîon observu, por alportadi al Mi en ilia tempo. 3 Kaj
diru al ili: Jen estas la fajrofero, kiun vi devas alportadi al la Eter-
nulo: ÿafidojn jara ̧ajn sendifektajn po du en çiu tago, kiel konstan-
tan bruloferon. 4 Unu ÿafidon oferu matene, kaj la duan ÿafidon
oferu çirkaû la vespero; 5 kaj dekonon de efo da delikata faruno kiel
farunoferon, miksitan kun kvarono de hino da elpistita oleo. 6 Tio
estas la brulofero konstanta, kia estis farata çe la monto Sinaj, kiel
agrabla odoraîo, fajrofero al la Eternulo. 7 Kaj ̧ia verÿofero estu po
kvarono de hino çe unu ÿafido; en la sanktejo vi devas verÿi la vinon
al la Eternulo. 8 Kaj la duan ÿafidon oferu çirkaû la vespero; kun tia
farunofero, kiel matene, kaj kun tia verÿofero faru fajroferon, agra-
blan odoraîon al la Eternulo.
9 Sed en la tago sabata du ÿafidojn jara ̧ajn sendifektajn kaj du
dekonojn de efo da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun
oleo, kaj ̧ian verÿoferon; 10 tio estas la brulofero de çiu sabato,
krom la konstanta brulofero kaj ̧ia verÿofero.
11 Kaj en viaj monatkomencoj alportu bruloferon al la Eternulo:
du bovidojn kaj unu virÿafon, sep jara ̧ajn sendifektajn ÿafidojn; 12
kaj tri dekonojn de efo da delikata faruno kiel farunoferon, miksi-
tan kun oleo, por çiu bovido, kaj du dekonojn da delikata faruno
kiel farunoferon, miksitan kun oleo, por la unu virÿafo; 13 kaj po unu
dekono da delikata faruno kiel farunoferon, miksitan kun oleo, por
1
82e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
çiu ÿafido; tio estas brulofero, agrabla odoraîo, fajrofero al la Eter-
nulo. 14 Kaj iliaj verÿoferoj estu: duono de hino da vino por bovido,
kaj triono de hino por virÿafo, kaj kvarono de hino por ÿafido. Tio
estas çiumonata brulofero por çiuj monatoj de la jaro. 15 Kaj unu
virkapro, kiel pekofero al la Eternulo, krom la konstanta brulofero,
estu oferata kune kun sia verÿofero.
16 Kaj en la unua monato, en la dek-kvara tago de la monato, es-
tas Pasko al la Eternulo. 17 Kaj en la dek-kvina tago de tiu monato
estas festo; dum sep tagoj oni man ̧u macojn. 18 En la unua tago
estas sankta kunveno; faru nenian servan laboron; 19 kaj alportu
fajroferon, bruloferon al la Eternulo: du bovidojn kaj unu virÿafon
kaj sep jara ̧ajn ÿafidojn; sendifektaj ili estu çe vi; 20 kaj kiel ilian
farunoferon alportu delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri deko-
nojn por bovido kaj du dekonojn por la virÿafo; 21 po unu dekono
alportu por çiu el la sep ÿafidoj; 22 kaj unu virkapron, por peklibe-
rigi vin. 23 Krom la matena brulofero, kiu estas konstanta brulofe-
ro, alportu tion. 24 Tiel faru en çiu el la sep tagoj; tio estas man ̧aîo,
fajrofero, agrabla odoraîo al la Eternulo; krom la konstanta brulo-
fero oni tion alportu kune kun ̧ia verÿofero. 25 Kaj en la sepa tago
estu çe vi sankta kunveno; faru nenian servan laboron.
26 Kaj en la tago de la unuaj fruktoj, kiam vi alportos novan faru-
noferon al la Eternulo en via festo de semajnoj, estu çe vi sankta
kunveno; faru nenian servan laboron; 27 kaj alportu bruloferon, kiel
agrablan odoraîon al la Eternulo: du bovidojn, unu virÿafon, sep
jara ̧ajn ÿafidojn; 28 kaj kiel ilian farunoferon delikatan farunon,
miskitan kun oleo, tri dekonojn por çiu bovido, du dekonojn por la
unu virÿafo; 29 po unu dekono por çiu el la sep ÿafidoj; 30 unu vir-
kapron, por pekliberigi vin. 31 Krom la konstanta brulofero kaj ̧ia
verÿofero alportu tion; sendifektaj ili estu çe vi kaj kun siaj verÿo-
feroj.
83e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 29
Kaj en la sepa monato, en la unua tago de la monato, estu çe vi
sankta kunveno; faru nenian servan laboron; tago de trumpetado
̧i estu por vi. 2 Kaj alportu bruloferon, kiel agrablan odoraîon al la
Eternulo: unu bovidon, unu virÿafon, sep jara ̧ajn ÿafidojn sendi-
fektajn; 3 kaj ilian farunoferon: delikatan farunon, miksitan kun
oleo, tri dekonojn por la bovido, du dekonojn por la virÿafo; 4 kaj
po unu dekono por çiu el la sep ÿafidoj; 5 kaj unu virkapron, kiel pe-
koferon, por pekliberigi vin; 6 krom la monata brulofero kaj ̧ia fa-
runofero kaj la konstanta brulofero kaj ̧ia farunofero; kaj iliajn
verÿoferojn laû ilia regularo; kiel agrablan odoraîon, fajroferon al la
Eternulo.
7 Kaj en la deka tago de tiu sepa monato estu çe vi sankta kun-
veno; kaj premu viajn animojn; faru nenian laboron; 8 kaj alportu
bruloferon al la Eternulo, agrablan odoraîon: unu bovidon, unu
virÿafon, sep jara ̧ajn ÿafidojn; sendifektaj ili estu çe vi; 9 kaj ilian
farunoferon: delikatan farunon, miksitan kun oleo, tri dekonojn por
la bovido, du dekonojn por la unu virÿafo; 10 po unu dekono por çiu
el la sep ÿafidoj; 11 unu virkapron, kiel pekoferon, krom la pekofe-
ro de pekliberigo kaj la konstanta brulofero kaj ̧ia farunofero kaj
iliaj verÿoferoj.
12 Kaj en la dek-kvina tago de la sepa monato estu çe vi sankta
kunveno; faru nenian servan laboron, kaj festu feston al la Eternulo
dum sep tagoj; 13 kaj alportu bruloferon, fajroferon, agrablan odo-
raîon al la Eternulo: dek tri bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jara ̧ajn
1
84e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ÿafidojn, sendifektaj ili estu; 14 kaj ilian farunoferon: delikatan faru-
non, miksitan kun oleo, po tri dekonoj por çiu el la dek tri bovidoj,
po du dekonoj por çiu el la du virÿafoj; 15 kaj po unu dekono por çiu
el la dek kvar ÿafidoj; 16 kaj unu virkapron, kiel pekoferon, krom la
konstanta brulofero, ̧ia farunofero, kaj ̧ia verÿofero.
17 Kaj en la dua tago: dek du bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jar-
a ̧ajn ÿafidojn sendifektajn; 18 kaj ilian farunoferon kaj iliajn verÿo-
ferojn por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nom-
bro, laû la regularo; 19 kaj unu virkapron, kiel pekoferon, krom la
konstanta brulofero kaj ̧ia farunofero kaj iliaj verÿoferoj.
20 Kaj en la tria tago: dek unu bovidojn, du virÿafojn, dek kvar
jara ̧ajn ÿafidojn sendifektajn; 21 kaj ilian farunoferon kaj iliajn verÿ-
oferojn por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nom-
bro, laû la regularo; 22 kaj unu virkapron pekoferan, krom la kon-
stanta brulofero kaj ̧ia farunofero kaj ̧ia verÿofero.
23 Kaj en la kvara tago: dek bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jar-
a ̧ajn ÿafidojn sendifektajn; 24 ilian farunoferon kaj iliajn verÿofe-
rojn por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nom-
bro, laû la regularo; 25 kaj unu virkapron pekoferan, krom la kon-
stanta brulofero, ̧ia farunofero, kaj ̧ia verÿofero.
26 Kaj en la kvina tago: naû bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jar-
a ̧ajn ÿafidojn sendifektajn; 27 kaj ilian farunoferon kaj iliajn verÿo-
ferojn por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nom-
bro, laû la regularo; 28 kaj unu virkapron pekoferan, krom la kon-
stanta brulofero kaj ̧ia farunofero kaj ̧ia verÿofero.
29 Kaj en la sesa tago: ok bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jara ̧ajn
ÿafidojn sendifektajn; 30 kaj ilian farunoferon kaj iliajn verÿoferojn
por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nombro, laû
la regularo; 31 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta bru-
lofero, ̧ia farunofero, kaj ̧ia verÿofero.
85e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Kaj en la sepa tago: sep bovidojn, du virÿafojn, dek kvar jar-
a ̧ajn ÿafidojn sendifektajn; 33 kaj ilian farunoferon kaj iliajn verÿo-
ferojn por la bovidoj, por la virÿafoj, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nom-
bro, laû la regularo; 34 kaj unu virkapron pekoferan, krom la kon-
stanta brulofero, ̧ia farunofero, kaj ̧ia verÿofero.
35 Kaj en la oka tago estu çe vi sankta kunveno; faru nenian ser-
van laboron; 36 kaj alportu bruloferon, fajroferon, agrablan odo-
raîon al la Eternulo; unu bovidon, unu virÿafon, sep jara ̧ajn ÿafi-
dojn sendifektajn; 37 ilian farunoferon kaj iliajn verÿoferojn por la
bovido, por la virÿafo, kaj por la ÿafidoj, laû ilia nombro, laû la re-
gularo; 38 kaj unu virkapron pekoferan, krom la konstanta brulofero
kaj ̧ia farunofero kaj ̧ia verÿofero.
39 Tion faru al la Eternulo en viaj festoj, krom viaj sanktaj pro-
mesitaîoj kaj viaj propravolaj donacoj, viaj bruloferoj kaj viaj faru-
noferoj kaj viaj verÿoferoj kaj viaj pacoferoj. 40 Kaj Moseo raportis
al la Izraelidoj konforme al çio, kion la Eternulo ordonis al Moseo.
32
86e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 30
Kaj Moseo ekparolis al la tribestroj de la Izraelidoj, dirante: Jen
kion ordonis la Eternulo: 2 Se iu faros sanktan promeson al la Eter-
nulo aû îuros îuron, ligante sian animon, li ne rompu sian vorton,
sed konforme al çio, kio eliris el lia buÿo, li faru. 3 Kaj se virino fa-
ros sanktan promeson al la Eternulo aû ligos sin en la domo de sia
patro, en sia juneco, 4 kaj ÿia patro aûdos ÿian promeson, kaj la li-
gon, kiun ÿi metas sur sian animon, kaj ÿia patro silentos pri tio;
tiam valoras çiuj ÿiaj promesoj, kaj çiu ligo, kiun ÿi metis sur sian
animon, valoras. 5 Sed se ÿia patro malpermesos al ÿi en la tago, ki-
am li aûdis, tiam çiuj ÿiaj promesoj kaj çiuj ÿiaj ligoj, per kiuj ÿi li-
gis sian animon, ne valoras; kaj la Eternulo pardonos al ÿi, çar ÿia
patro malpermesis al ÿi. 6 Se ÿi fari ̧os edzino, kaj sur ÿi estos ÿiaj
promesoj, aû vorto, kiu elglitis el ÿia buÿo kaj ligis ÿian animon, 7 kaj
ÿia edzo aûdos, kaj li silentos en la tago, kiam li aûdis; tiam valoras
ÿiaj promesoj, kaj ÿiaj ligoj, per kiuj ÿi ligis sian animon, valoras. 8
Sed se en la tago, kiam ÿia edzo aûdis, li malpermesas al ÿi, tiam li
neniigas ÿian promeson, kiu estas sur ÿi, kaj tion, kio elglitis el ÿia
buÿo kaj per kio ÿi ligis sian animon; kaj la Eternulo pardonos al ÿi.
9 La promeso de vidvino kaj de eksedzino, çio, per kio ÿi ligis sian
animon, valoras sur ÿi. 10 Se virino en la domo de sia edzo faris
sanktan promeson aû per îuro metis ligon sur sian animon, 11 kaj
ÿia edzo aûdis kaj silentis, ne malpermesis al ÿi; tiam valoras çiuj ÿiaj
promesoj, kaj çiu ligo, kiun ÿi metis sur sian animon, valoras. 12 Sed
se ÿia edzo neniigis ilin en la tago, kiam li aûdis; tiam çio, kio eliris
1
87e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
el ÿia buÿo, ÿiaj promesoj kaj la ligoj de ÿia animo, ne valoras: ÿia
edzo ilin neniigis; kaj la Eternulo pardonos al ÿi. 13 Çiun promeson
kaj çiun ligi ̧on per îuro fari premon al sia animo ÿia edzo povas
valorigi aû ÿia edzo povas neniigi. 14 Se ÿia edzo silentis tagon por
tago, tiam li valorigas çiujn ÿiajn promesojn, aû çiujn ligi ̧ojn, kiuj
estas sur ÿi, li valorigas; çar li silentis en la tago, kiam li aûdis. 15 Kaj
se li neniigis ilin, post kiam li aûdis, tiam li prenis sur sin ÿian kul-
pon. 16 Tio estas la le ̧oj, kiujn la Eternulo donis al Moseo pri la ri-
latoj inter edzo kaj lia edzino, inter patro kaj lia filino en ÿia june-
co en la domo de ÿia patro.
88e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 31
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Faru ven ̧on pro la
Izraelidoj sur la Midjanidoj; kaj poste alkolekti ̧u al via popolo. 3 Kaj
Moseo ekparolis al la popolo, dirante: Armu inter vi virojn por mi-
lito, ke ili iru kontraû Midjan, por fari ven ̧on de la Eternulo sur
Midjan. 4 Po mil el tribo, el çiuj triboj de Izrael, sendu en militon.
5 Kaj oni eligis el la miloj de la Izraelidoj, po mil el çiu tribo, dek du
mil armitojn por milito. 6 Kaj Moseo sendis ilin, po mil el tribo, en
militon, ilin kaj Pine ̨ason, filon de la pastro Eleazar, en militon, kaj
la sanktaj vazoj kaj alarmaj trumpetoj estis en lia mano. 7 Kaj ili
militis kontraû Midjan, kiel la Eternulo ordonis al Moseo, kaj ili
mortigis çiujn virseksulojn. 8 Kaj la re ̧ojn de Midjan ili mortigis
inter la aliaj mortigitoj: Evin, Rekemon, Curon, ̆uron, kaj Reban,
la kvin re ̧ojn de Midjan, kaj Bileamon, filon de Beor, ili mortigis
per glavo. 9 Kaj la Izraelidoj prenis en malliberecon la virinojn Mid-
janajn kaj iliajn infanojn; kaj çiujn iliajn brutojn kaj ilian tutan po-
sedaîon kaj havon ili rabis. 10 Kaj çiujn iliajn urbojn en iliaj lokoj de
lo ̧ado kaj çiujn iliajn kastelojn ili forbruligis per fajro. 11 Kaj ili pre-
nis la tutan kaptitaîon kaj rabitaîon, kiel la homojn, tiel ankaû la
brutojn. 12 Kaj ili venigis al Moseo kaj al la pastro Eleazar kaj al la
komunumo de la Izraelidoj la kaptitojn kaj la prenitaîon kaj la ra-
bitaîon en la tendaron sur la stepoj de Moab apud la Jeri ̨a Jordan.
13 Kaj eliris Moseo kaj la pastro Eleazar kaj çiuj estroj de la ko-
munumo renkonte al ili ekster la tendaron. 14 Kaj Moseo ekkoleris
kontraû la militestroj, la milestroj kaj centestroj, kiuj venis el la
1
89e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
milito. 15 Kaj Moseo diris al ili: Vi lasis vivi çiujn virinojn! 16 Jen ili
estis ja por la Izraelidoj, laû la vortoj de Bileam, instigo por de-
turni ̧i de la Eternulo al Peor; kaj pro tio estis ja la punfrapado en
la komunumo de la Eternulo. 17 Kaj nun mortigu çiun virseksan
infanon; kaj çiun virinon, kiu ekkonis viron sur kuÿejo de viro, mor-
tigu. 18 Sed çiun infanon virinseksan, kiu ne ekkonis kuÿejon de viro,
lasu viva por vi. 19 Kaj vi restu ekster la tendaro dum sep tagoj; çiu
el vi kaj viaj kaptitoj, kiu mortigis homon, kaj çiu, kiu ektuÿis mor-
tigiton, pekpurigu sin en la tria tago kaj en la sepa tago. 20 Kaj çiun
veston kaj çiun objekton el felo kaj çion faritan el kapra lano kaj
çiun lignan vazon pekpurigu. 21 Kaj la pastro Eleazar diris al la mi-
litistoj, kiuj iris en la militon: Tio estas la le ̧a instrukcio, kiun la
Eternulo ordonis al Moseo: 22 Nur oron, ar ̧enton, kupron, feron,
stanon, kaj plumbon, 23 çion, kio povas iri en fajron, trairigu tra
fajro, kaj ̧i estos pura, tamen per puriga akvo oni ̧in pekpurigu;
çion, kio ne povas iri en fajron, trairigu tra akvo. 24 Kaj lavu viajn
vestojn en la sepa tago kaj fari ̧u puraj, kaj poste vi povas veni en
la tendaron.
25 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 26 Kalkulu la kvan-
ton de la prenita kaptitaîo, kiel de la homoj, tiel ankaû de la brutoj,
vi kaj la pastro Eleazar kaj la estroj de la familioj de la komunumo.
27 Kaj dividu la prenitaîon po duono inter tiuj, kiuj partoprenis en
la milito kaj iris batali, kaj inter la tuta komunumo. 28 Kaj prenu
imposton por la Eternulo de la militistoj, kiuj iris batali, po unu ani-
mo el kvincent, kiel el la homoj, tiel el la bovoj kaj el la azenoj kaj
el la ÿafoj. 29 Prenu tion el ilia duono, kaj donu al la pastro Eleazar,
kiel oferdonon por la Eternulo. 30 Kaj el la duono, apartenanta al la
Izraelidoj, prenu po unu kaptito el kvindek, kiel el la homoj, tiel
ankaû el la bovoj, el la azenoj, kaj el la ÿafoj, el çiuj brutoj, kaj donu
ilin al la Levidoj, kiuj plenumas la oficojn en la tabernaklo de la
90e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Eternulo. 31 Kaj faris Moseo kaj la pastro Eleazar, kiel la Eternulo
ordonis al Moseo. 32 Kaj la kvanto de la kaptitaîo, krom la rabitaîo,
kiun rabis la militistoj, estis: da ÿafoj sescent sepdek kvin mil; 33 kaj
da bovoj sepdek du mil; 34 kaj da azenoj sesdek unu mil; 35 kaj da
homoj, el virinoj, kiuj ne ekkonis kuÿejon de viro, la nombro de çiuj
estis tridek du mil. 36 La duono, la parto de tiuj, kiuj iris en la mili-
ton, estis: da ÿafoj tricent tridek sep mil kvincent; 37 kaj la tributo
por la Eternulo estis el la ÿafoj sescent sepdek kvin; 38 kaj da bovoj
estis tridek ses mil, kaj el ili la tributo al la Eternulo sepdek du; 39
kaj da azenoj estis tridek mil kvincent, kaj el ili la tributo al la Eter-
nulo sesdek unu; 40 kaj da homoj estis dek ses mil, kaj el ili la tributo
por la Eternulo tridek du animoj. 41 Kaj Moseo donis la tributon, la
oferdonon por la Eternulo, al la pastro Eleazar, kiel la Eternulo or-
donis al Moseo. 42 Kaj el la duono, apartenanta al la Izraelidoj, kiun
apartigis Moseo de la viroj, kiuj militis 43 (kaj la duono, apartenanta
al la komunumo, estis: da ÿafoj tricent tridek sep mil kvincent, 44 kaj
da bovoj tridek ses mil, 45 kaj da azenoj tridek mil kvincent, 46 kaj
da homoj dek ses mil)— 47 Kaj Moseo prenis el la duono, apartenan-
ta al la Izraelidoj, unu prenitaîon el kvindek, kiel el la homoj, tiel
ankaû el la brutoj, kaj li donis ilin al la Levidoj, kiuj plenumas ofi-
cojn en la tabernaklo de la Eternulo, kiel la Eternulo ordonis al Mo-
seo. 48 Kaj aliris al Moseo la estroj de la miloj da militistoj, la mi-
lestroj kaj la centestroj; 49 kaj ili diris al Moseo: Viaj servantoj kal-
kulis la militistojn, kiuj estis komisiitaj al ni, kaj mankas el ili neniu;
50 tial ni alportas oferon al la Eternulo, kion çiu el ni trovis, orajn
vazojn, çenetojn, braceletojn, ringojn, orelornamojn, kaj kolringojn,
por pekliberigi niajn animojn antaû la Eternulo. 51 Kaj Moseo kaj la
pastro Eleazar prenis de ili la oron en la formo de diversaj objek-
toj. 52 Kaj la kvanto de la tuta oro oferdona, kiun ili oferdonis al la
Eternulo, estis dek ses mil sepcent kvindek sikloj de la milestroj kaj
91e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
de la centestroj. ( 53 Çar la militistoj rabis çiu por si.) 54 Kaj Moseo kaj
la pastro Eleazar prenis la oron de la milestroj kaj centestroj, kaj al-
portis ̧in en la tabernaklon de kunveno, kiel memorigaîon de la
Izraelidoj antaû la Eternulo.
92e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 32
La filoj de Ruben kaj la filoj de Gad havis tre multe da brutaroj; kaj
ili vidis, ke la lando Jazer kaj la lando Gilead estas lokoj bonaj por
brutaroj. 2 Kaj venis la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben, kaj diris al
Moseo kaj al la pastro Eleazar kaj al la estroj de la komunumo jene:
3 Atarot kaj Dibon kaj Jazer kaj Nimra kaj ̆eÿbon kaj Eleale kaj
Sibma kaj Nebo kaj Beon— 4 tiu lando, kiun la Eternulo venkoba-
tis antaû la komunumo de Izrael—estas lando bona por brutaroj,
kaj viaj servantoj havas brutarojn. 5 Kaj ili diris: Se vi estas favoraj
al ni, tiam tiu lando estu donata al viaj servantoj kiel posedaîo; ne
irigu nin trans Jordanon. 6 Kaj Moseo diris al la filoj de Gad kaj al
la filoj de Ruben: Çu viaj fratoj iru en la militon kaj vi sidos çi tie?
7 Kaj kial vi deklinas la koron de la Izraelidoj de la transiro en la
landon, kiun donas al ili la Eternulo? 8 Tiel agis viaj patroj, kiam mi
sendis ilin el Kadeÿ-Barnea, por rigardi la landon. 9 Ili iris ̧is la valo
Eÿkol kaj vidis la landon, kaj deklinis la koron de la Izraelidoj, ke ili
ne iru en la landon, kiun donas al ili la Eternulo. 10 Kaj ekflamis en
tiu tago la kolero de la Eternulo, kaj Li îuris, dirante: 11 Tiuj homoj,
kiuj eliris el Egiptujo, en la a ̧o de dudek jaroj kaj pli, ne vidos la
landon, pri kiu Mi îuris al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob; çar ili ne
sekvis Min; 12 krom Kaleb, filo de Jefune, la Kenizido, kaj Josuo, filo
de Nun, çar ili sekvis Min. 13 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo
kontraû Izrael, kaj Li igis ilin vagadi en la dezerto dum kvardek ja-
roj, ̧is mortis la tuta generacio, kiu faris malbonon en la okuloj de
la Eternulo. 14 Kaj jen vi levi ̧is anstataû viaj patroj, nova generacio
1
93e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
da pekuloj, por ankoraû plifortigi la flaman koleron de la Eternu-
lo kontraû Izrael. 15 Se vi deturni ̧os de Li, tiam Li denove restigos
ilin en la dezerto; kaj vi pereigos tiun tutan popolon. 16 Kaj ili ali-
ris al li, kaj diris: Baraîojn por ÿafoj ni konstruos çi tie por niaj bru-
taroj kaj urbojn por niaj infanoj; 17 sed ni mem rapidos armitaj an-
taû la Izraelidoj, ̧is ni alkondukos ilin al iliaj lokoj; kaj niaj infanoj
lo ̧os en la fortikigitaj urboj pro la lo ̧antoj de la lando. 18 Ni ne
revenos al niaj domoj, ̧is la Izraelidoj ekposedos çiu sian pose-
daîon. 19 Ni ne prenos kun ili posedaîon transe de Jordan kaj plue;
çar ni ricevos nian posedaîon sur çi tiu orienta flanko de Jordan. 20
Kaj Moseo diris al ili: Se vi tion faros, se vi iros armitaj antaû la
Eternulo en la militon, 21 kaj çiu el vi armita transiros Jordanon
antaû la Eternulo, ̧is Li forpelos Siajn malamikojn antaû Si, 22 kaj
la lando estos militakirita antaû la Eternulo, tiam vi poste revenos,
kaj vi estos senkulpaj antaû la Eternulo kaj antaû Izrael, kaj çi tiu
lando estos via posedaîo antaû la Eternulo. 23 Sed se vi ne agos tiel,
tiam vi pekos antaû la Eternulo, kaj vi suferos vian punon, kiu tra-
fos vin. 24 Konstruu al vi urbojn por viaj infanoj kaj baraîojn por viaj
ÿafoj; kaj faru tion, kio eliris el via buÿo. 25 Kaj la filoj de Gad kaj la
filoj de Ruben diris al Moseo jene: Viaj servantoj faros, kiel nia sinj-
oro ordonas. 26 Niaj infanoj, niaj edzinoj, niaj brutaroj, kaj çiuj niaj
brutoj estos çi tie, en la urboj de Gilead; 27 sed viaj servantoj, çiuj
armitaj militiste, iros antaû la Eternulo en la militon, kiel nia sinj-
oro diras.
28 Kaj Moseo ordonis pri ili al la pastro Eleazar, kaj al Josuo, filo
de Nun, kaj al la estroj de la triboj de la Izraelidoj; 29 kaj Moseo diris
al ili: Se la filoj de Gad kaj la filoj de Ruben transiros kun vi Jorda-
non, çiuj armitaj por la milito antaû la Eternulo, kaj la lando estos
militakirita antaû vi, tiam donu al ili la landon Gilead kiel pose-
daîon; 30 sed se ili ne transiros kun vi armitaj, tiam ili ricevos pose-
94e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
daîon inter vi en la lando Kanaana. 31 Kaj la filoj de Gad kaj la filoj
de Ruben respondis, dirante: Kion la Eternulo diris al viaj servan-
toj, tion ni faros. 32 Ni transiros armitaj antaû la Eternulo en la lan-
don Kanaanan, kaj nia hereda posedaîo estos sur çi tiu flanko de
Jordan. 33 Kaj Moseo donis al ili, al la filoj de Gad kaj al la filoj de
Ruben, kaj al duono de la tribo de Manase, filo de Jozef, la regnon
de Si ̨on, re ̧o de la Amoridoj, kaj la regnon de Og, re ̧o de Baÿan,
la landon kun ̧iaj urboj laû la limoj de la urboj de la lando çirkaûe.
34 Kaj la filoj de Gad rekonstruis Dibonon kaj Ataroton kaj Aroeron
35 kaj Atrot-Ÿofanon kaj Jazeron kaj Jogbehan 36 kaj Bet-Nimran kaj
Bet-Haranon, fortikigitajn urbojn, kaj baraîojn por ÿafoj. 37 Kaj la
filoj de Ruben rekonstruis ̆eÿbonon kaj Elealen kaj Kirjataimon, 38
kaj Nebon kaj Baal-Meonon, kies nomojn oni ÿan ̧is, kaj Sibman;
kaj ili donis nomojn al la urboj, kiujn ili konstruis. 39 Kaj la filoj de
Ma ̨ir, filo de Manase, iris Gileadon kaj militakiris ̧in, kaj forpelis
la Amoridojn, kiuj estis tie. 40 Kaj Moseo donis Gileadon al Ma ̨ir,
filo de Manase, kaj tiu eklo ̧is tie. 41 Kaj Jair, filo de Manase, iris kaj
militakiris iliajn vila ̧ojn, kaj li donis al ili la nomon Vila ̧oj de Jair.
42 Kaj Noba ̨ iris kaj militakiris Kenaton kaj ̧iajn vila ̧ojn, kaj do-
nis al ̧i la nomon Noba ̨, laû sia nomo.
95e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 33
Jen estas la iroj de la Izraelidoj, per kiuj ili eliris el la lando Egipta,
laû siaj taçmentoj, sub la kondukado de Moseo kaj Aaron. 2 Kaj Mo-
seo priskribis iliajn lokojn de eliro, laû ilia irado, konforme al la or-
dono de la Eternulo; kaj jen estas ilia irado laû iliaj lokoj de eliro: 3
el Rameses ili eliris en la unua monato; en la dua tago de Pasko la
Izraelidoj eliris kun forta mano antaû la okuloj de la tuta Egiptujo.
4 Dume la Egiptoj estis enterigantaj çiujn unuenaskitojn, kiujn la
Eternulo mortigis inter ili; kaj super iliaj dioj la Eternulo faris ju ̧on.
5 Kaj la Izraelidoj eliris el Rameses kaj haltis tendare en Sukot. 6 Kaj
ili eliris el Sukot, kaj haltis tendare en Etam, kiu estas çe la rando
de la dezerto. 7 Kaj ili eliris el Etam, kaj turnis sin al Pi-Ha ̨irot, kiu
estas kontraû Baal- Cefon, kaj ili haltis tendare antaû Migdol. 8 Kaj
ili eliris el Pi-Ha ̨irot kaj transiris meze de la maro en la dezerton,
kaj ili iris tritagan vojon tra la dezerto Etam kaj haltis tendare en
Mara. 9 Kaj ili eliris el Mara kaj venis Elimon; en Elim estis dek du
fontoj de akvo kaj sepdek daktilaj palmoj, kaj ili haltis tie tendare.
10 Kaj ili eliris el Elim kaj haltis tendare çe la Ru ̧a Maro. 11 Kaj ili
foriris de la Ru ̧a Maro kaj haltis tendare en la dezerto Sin. 12 Kaj
ili foriris el la dezerto Sin kaj haltis tendare en Dofka. 13 Kaj ili eli-
ris el Dofka kaj haltis tendare en Aluÿ. 14 Kaj ili eliris el Aluÿ kaj
haltis tendare en Refidim, kaj tie ne estis akvo por la popolo por
trinki. 15 Kaj ili eliris el Refidim kaj haltis en la dezerto Sinaj. 16 Kaj
ili eliris el la dezerto Sinaj kaj haltis tendare en Kibrot-Hataava. 17
Kaj ili eliris el Kibrot-Hataava kaj haltis tendare en ̆acerot. 18 Kaj
1
96e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ili eliris el ̆acerot kaj haltis tendare en Ritma. 19 Kaj ili eliris el Rit-
ma kaj haltis tendare en Rimon-Perec. 20 Kaj ili eliris el Rimon-Pe-
rec kaj haltis tendare en Libna. 21 Kaj ili eliris el Libna kaj haltis ten-
dare en Risa. 22 Kaj ili eliris el Risa kaj haltis tendare en Kehelata. 23
Kaj ili eliris el Kehelata kaj haltis tendare çe la monto Ÿefer. 24 Kaj
ili foriris de la monto Ÿefer kaj haltis tendare en ̆arada. 25 Kaj ili
eliris el ̆arada kaj haltis tendare en Makhelot. 26 Kaj ili eliris el
Makhelot kaj haltis tendare en Ta ̨at. 27 Kaj ili eliris el Ta ̨at kaj
haltis tendare en Tera ̨. 28 Kaj ili eliris el Tera ̨ kaj haltis tendare en
Mitka. 29 Kaj ili eliris el Mitka kaj haltis tendare en ̆aÿmona. 30 Kaj
ili eliris el ̆aÿmona kaj haltis tendare en Moserot. 31 Kaj ili eliris el
Moserot kaj haltis tendare en Bene-Jaakan. 32 Kaj ili eliris el Bene-
Jaakan kaj haltis tendare en ̆or-Hagidgad. 33 Kaj ili eliris el ̆or-
Hagidgad kaj haltis tendare en Jotbata. 34 Kaj ili eliris el Jotbata kaj
haltis tendare en Abrona. 35 Kaj ili eliris el Abrona kaj haltis tendare
en Ecjon-Geber. 36 Kaj ili eliris el Ecjon-Geber kaj haltis tendare en
la dezerto Cin (tio estas Kadeÿ). 37 Kaj ili eliris el Kadeÿ, kaj haltis
tendare çe la monto Hor, çe la rando de la lando de Edom. 38 Kaj la
pastro Aaron supreniris sur la monton Hor laû la ordono de la Eter-
nulo, kaj mortis tie en la jaro kvardeka post la eliro de la Izraelidoj
el la lando Egipta, en la kvina monato, en la unua tago de la mona-
to. 39 Kaj Aaron havis la a ̧on de cent dudek tri jaroj, kiam li mor-
tis sur la monto Hor. 40 Kaj la Kanaanido, la re ̧o de Arad, kiu lo ̧is
en la sudo de la lando Kanaana, aûdis, ke venas la Izraelidoj. 41 Kaj
ili foriris de la monto Hor kaj haltis tendare en Calmona. 42 Kaj ili
eliris el Calmona kaj haltis tendare en Punon. 43 Kaj ili eliris el Pu-
non kaj haltis tendare en Obot. 44 Kaj ili eliris el Obot, kaj haltis
tendare en Ije-Abarim, çe la limo de Moab. 45 Kaj ili eliris el Ije-
Abarim kaj haltis tendare en Dibon-Gad. 46 Kaj ili eliris el Dibon-
Gad kaj haltis tendare en Almon-Diblataim. 47 Kaj ili eliris el Al-
97e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
mon-Diblataim, kaj haltis tendare çe la montoj Abarim, antaû Ne-
bo. 48 Kaj ili foriris de la montoj Abarim, kaj haltis tendare en la
stepoj de Moab, çe la Jeri ̨a Jordan. 49 Kaj ili aran ̧is sian tendaron
çe Jordan, de Bet-Jeÿimot ̧is Abel-Ÿitim, en la stepoj de Moab. 50
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab çe la Jeri ̨a
Jordan, dirante: 51 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili: Kiam vi tran-
siros Jordanon en la landon Kanaanan, 52 tiam forpelu de antaû vi
çiujn lo ̧antojn de la lando, kaj detruu iliajn figurojn, kaj çiujn ili-
ajn fanditajn bildojn detruu, kaj çiujn iliajn altaîojn ekstermu; 53 kaj
ekposedu la landon kaj eklo ̧u en ̧i, çar al vi Mi donas la landon,
ke vi posedu ̧in. 54 Kaj dispartigu al vi la landon per loto konfor-
me al viaj familioj; al la plinombra donu pli grandan posedaîon, kaj
al la malplinombra donu malpli grandan posedaîon; kie al iu trafos
la loto, tie estu lia posedaîo; laû la triboj de viaj patroj prenu al vi
posedaîojn. 55 Sed se vi ne forpelos de antaû vi la lo ̧antojn de la
lando, tiam tiuj, kiujn vi restigos el ili, estos dornoj por viaj okuloj
kaj pikiloj por viaj flankoj, kaj ili premos vin en la lando, en kiu vi
lo ̧os. 56 Kaj tiam tion, kion Mi intencis fari al ili, Mi faros al vi.
98e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 34
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 2 Ordonu al la Izraeli-
doj, kaj diru al ili: Kiam vi venos en la landon Kanaanan, tiu lando
fari ̧u via posedaîo, la lando Kanaana laû siaj limoj. 3 La rando suda
estu por vi de la dezerto Cin, apud Edom, kaj la suda limo estu por
vi de la fino de la Sala Maro oriente; 4 kaj la suda limo turni ̧os çe
vi al la altaîo Akrabim kaj iros tra Cin, kaj ̧iaj elstaraîoj iros suden
̧is Kadeÿ-Barnea kaj atingos ̧is ̆acar-Adar kaj pasos tra Acmon;
5 kaj de Acmon la limo turni ̧os al la Egipta torento, kaj ̧iaj elsta-
raîoj estos ̧is la maro. 6 Kaj por okcidenta limo estu por vi la Gran-
da Maro kiel limo; tio estos por vi la limo okcidenta. 7 Kaj tia estu
por vi la limo norda: de la Granda Maro vi tiros ̧in al vi ̧is la mon-
to Hor; 8 de la monto Hor tiru ̧in ̧is ̆amat, kaj la elstaraîoj de la
limo iros al Cedad; 9 kaj la limo iros ̧is Zifron, kaj ̧iaj elstaraîoj iros
̧is ̆acar-Enan; tio estu por vi la limo norda. 10 Kaj la limon orien-
tan vi tiros al vi de ̆acar-Enan ̧is Ÿefam; 11 de Ÿefam la limo iros
̧is Ribla, orienten de Ain; poste la limo iros malsupren kaj tuÿos la
bordon de la maro Kineret oriente; 12 kaj pluen la limo iros ̧is Jor-
dan, kaj ̧iaj elstaraîoj estos ̧is la Sala Maro. Tia estos via lando laû
̧iaj limoj çirkaûe. 13 Kaj Moseo ordonis al la Izraelidoj, dirante: Tio
estas la lando, kiun vi dividos inter vi per loto kaj kiun la Eternulo
ordonis doni al naû triboj kaj al duontribo; 14 çar la tribo de la Ru-
benidoj laû iliaj patrodomoj, kaj la tribo de la Gadidoj laû iliaj pa-
trodomoj, kaj duono de la tribo de la Manaseidoj prenis sian par-
1
99e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
ton; 15 la du triboj kaj la duontribo prenis sian parton transe de la
Jeri ̨a Jordan, oriente, sur la flanko de sunlevi ̧o.
16 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 17 Jen estas la no-
moj de la viroj, kiuj disdividos inter vi la landon: Eleazar, la pastro,
kaj Josuo, filo de Nun. 18 Kaj po unu estro el çiu tribo prenu por la
dividado de la lando. 19 Kaj jen estas la nomoj de la viroj: por la tribo
de Jehuda, Kaleb, file de Jefune; 20 kaj por la tribo de la Simeonidoj,
Ÿemuel, filo de Amihud; 21 por la tribo de Benjamen, Elidad, filo de
Kislon; 22 kaj por la tribo de la Danidoj, la estro Buki, filo de Jogli;
23 por la filoj de Jozef: por la tribo de la Manaseidoj, la estro ̆aniel,
filo de Efod, 24 kaj por la tribo de la Efraimidoj, la estro Kemuel, filo
de Ÿiftan; 25 kaj por la tribo de la Zebulunidoj, la estro Elicafan, filo
de Parna ̨; 26 kaj por la tribo de la Isa ̨aridoj, la estro Paltiel, filo de
Azan; 27 kaj por la tribo de la Aÿeridoj, la estro A ̨ihud, filo de Ÿelo-
mi; 28 kaj por la tribo de la Naftaliidoj, la estro Pedahel, filo de Ami-
hud. 29 Tio estas tiuj, al kiuj la Eternulo ordonis, ke ili disdonu la
posedaîojn al la Izraelidoj en la lando Kanaana.
100e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 35
Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab çe la Jeri-
̨a Jordan, dirante: 2 Ordonu al la Izraelidoj, ke ili donu al la Levi-
doj el siaj posedaîoj urbojn por lo ̧i; ankaû la kampojn çirkaû tiuj
urboj donu al la Levidoj. 3 Kaj la urboj estos por ili por lo ̧i, kaj la
kampoj estos por iliaj brutoj kaj por ilia havo kaj por çiuj iliaj be-
zonoj de la vivo. 4 Kaj la kampoj de tiuj urboj, kiujn vi donos al la
Levidoj, devas etendi ̧i mil ulnojn ekster la muroj de la urboj çir-
kaûe. 5 Kaj mezuru ekster la urbo sur la orienta flanko du mil ulnojn
kaj sur la suda flanko du mil ulnojn kaj sur la okcidenta flanko du
mil ulnojn kaj sur la norda flanko du mil ulnojn, kaj la urbo estos
en la mezo; tiaj estu por ili la kampoj de la urboj. 6 Kaj el la urboj,
kiujn vi donos al la Levidoj, estos ses urboj de rifu ̧o, en kiujn vi al
mortiginto permesos forkuri; kaj krom tiuj donu kvardek du urbojn.
7 La nombro de çiuj urboj, kiujn vi devas doni al la Levidoj, estas
kvardek ok urboj kune kun iliaj kampoj. 8 La urbojn, kiujn vi donos
el la posedaîoj de la Izraelidoj, de la plimultaj prenu pli multe kaj
de la malplimultaj prenu malpli multe; çiu konforme al sia pose-
daîo, kiun li ricevos, devas doni el siaj urboj al la Levidoj.
9 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 10 Parolu al la Izra-
elidoj, kaj diru al ili: Kiam vi transiros Jordanon en la landon Kana-
anan, 11 tiam elektu al vi urbojn, kiuj estu çe vi urboj de rifu ̧o, kien
povas forkuri mortiginto, kiu mortigis homon senintence. 12 Kaj tiuj
urboj estos çe vi rifu ̧ejo kontraû ven ̧anto, por ke ne mortu la mor-
tiginto, antaû ol li staros antaû la komunumo por ju ̧o. 13 Kaj el la
1
101e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
urboj, kiujn vi donos, ses urboj de rifu ̧o estu çe vi. 14 Tri urbojn
donu transe de Jordan kaj tri urbojn donu en la lando Kanaana; ur-
boj de rifu ̧o ili estu. 15 Por la Izraelidoj kaj por la fremdulo kaj por
la paslo ̧anto inter ili estu tiuj ses urboj por rifu ̧o, por ke forkuru
tien çiu, kiu mortigis homon senintence. 16 Sed se per fera objekto
li batis lin kaj çi tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la mortiginton
oni devas mortigi. 17 Kaj se li batis lin per mana ÿtono, de kiu oni
povas morti, kaj çi tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la mortigin-
ton oni devas mortigi. 18 Aû se li batis lin per mana objekto ligna,
de kiu oni povas morti, kaj çi tiu mortis, tiam li estas mortiginto; la
mortiginton oni devas mortigi. 19 La ven ̧anto de la sango mem po-
vas mortigi la mortiginton; kiam li renkontos lin, li povas mortigi
lin. 20 Se iu puÿis iun pro malamo aû sin kaÿinte îetis ion sur lin kaj
çi tiu mortis; 21 aû se li malamike per sia mano batis lin kaj çi tiu
mortis, tiam oni devas mortigi la batinton: li estas mortiginto; la
ven ̧anto de la sango povas mortigi la mortiginton, kiam li renkon-
tos lin. 22 Sed se per hazardo kaj ne pro malamikeco li puÿis lin, aû
se li îetis sur lin ian objekton sen malbonintenco, 23 aû se ÿtonon,
de kiu oni povas morti, li îetis sur lin ne vidante, kaj çi tiu mortis,
sed li ne estis lia malamiko kaj ne deziris al li malbonon: 24 tiam la
komunumo devas ju ̧i inter la batinto kaj la ven ̧anto de la sango
laû çi tiuj le ̧oj; 25 kaj la komunumo devas savi la mortiginton el la
mano de la ven ̧anto de la sango, kaj la komunumo revenigos lin
en lian urbon de rifu ̧o, kien li forkuris; kaj li devas lo ̧i tie ̧is la
morto de la granda pastro, kiu estas oleita per sankta oleo. 26 Sed
se la mortiginto eliris el la limoj de sia urbo de rifu ̧o, kien li forku-
ris, 27 kaj la ven ̧anto de la sango trovis lin ekster la limoj de lia urbo
de rifu ̧o kaj la ven ̧anto de la sango mortigis la mortiginton, tiam
li ne estas kulpa pri la sango; 28 çar en sia urbo de rifu ̧o li devas
resti ̧is la morto de la granda pastro, kaj post la morto de la gran-
102e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
da pastro la mortiginto povas reveni sur la teron de sia posedaîo. 29
Kaj tio estu por vi le ̧a regulo en viaj generacioj, en çiuj viaj lokoj
de lo ̧ado. 30 Çiun, kiu mortigis homon, tiun mortiginton oni devas
mortigi, se raportis pri li atestantoj; sed unu atestanto ne sufiças,
por kondamni homon al morto. 31 Ne prenu elaçeton pro animo de
mortiginto, kiu estas malbonagulo mortiginda; oni devas lin mor-
tigi. 32 Kaj ne prenu elaçeton pro homo, kiu forkuris en urbon de
rifu ̧o, ke li povu reveni kaj lo ̧i sur sia tero antaû la morto de la
pastro. 33 Kaj ne malhonoru la teron, sur kiu vi estos, çar sango mal-
honoras la teron, kaj nur per la sango de tiu, kiu verÿis sangon, la
tero povas puri ̧i de la sango, kiu estas verÿita sur ̧i. 34 Kaj ne mal-
purigu la landon, en kiu vi lo ̧as kaj en kies mezo Mi restas; çar Mi,
la Eternulo, restas inter la Izraelidoj.
103e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
Çapitro 36
Kaj aliris la familiestroj de la familio de Gilead, filo de Ma ̨ir, filo
de Manase, el la familioj de la Jozefidoj, kaj ekparolis antaû Moseo
kaj antaû la eminentuloj, la familiestroj de la Izraelidoj; 2 kaj ili di-
ris: Al nia sinjoro la Eternulo ordonis disdoni la teron kiel pose-
daîon per loto al la Izraelidoj, kaj al nia sinjoro la Eternulo ordonis
doni la parton de nia frato Celof ̨ad al liaj filinoj. 3 Sed se ili fari ̧os
edzinoj de iu el la filoj de alia tribo de la Izraelidoj, tiam ilia pose-
daîo estos forprenita el la posedaîo de niaj patroj, kaj ali ̧os al la po-
sedaîo de tiu tribo, al kiu ili ekapartenos, kaj el nia lote ricevita po-
sedaîo ̧i estos forprenita. 4 Kaj kiam eç estos jubilea jaro çe la Izra-
elidoj, ilia posedaîo restos aligita al la posedaîo de tiu tribo, al kiu
ili apartenos; kaj el la posedaîo de la tribo de niaj patroj ilia pose-
daîo restos forprenita. 5 Tiam Moseo donis ordonon al la Izraelidoj
laû la instrukcio de la Eternulo, dirante: Prave parolas la tribo de la
Jozefidoj. 6 Jen kion ordonis la Eternulo koncerne la filinojn de Ce-
lof ̨ad: Ili povas fari ̧i edzinoj de tiuj, kiuj plaços al ili, sed nur en
familio el la tribo de siaj patroj ili edzini ̧u; 7 por ke ne transiru
hereda posedaîo de la Izraelidoj el unu tribo en alian tribon, çar çiu
el la Izraelidoj devas resti fortike çe la posedaîo de la tribo de liaj
patroj. 8 Kaj çiu filino, kiu heredas posedaîon en la triboj de la Izra-
elidoj, devas edzini ̧i kun iu el la familioj de la tribo de ÿia patro, por
ke la Izraelidoj heredu çiu la posedaîon de siaj patroj; 9 kaj por ke
posedaîo ne transiru el unu tribo en alian tribon, sed çiu tribo de
la Izraelidoj restu fortike çe sia posedaîo. 10 Kiel la Eternulo ordo-
1
104e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO
nis al Moseo, tiel faris la filinoj de Celof ̨ad; 11 kaj Ma ̨la, Tirca kaj
̆ogla kaj Milka kaj Noa, la filinoj de Celof ̨ad, edzini ̧is kun filoj
de siaj onkloj. 12 En la familioj de la filoj de Manase, filo de Jozef,
ili edzini ̧is, kaj ilia posedaîo restis en la tribo de la familio de ilia
patro.
13 Tio estas la ordonoj kaj la le ̧oj, kiujn la Eternulo donis per
Moseo al la Izraelidoj en la stepoj de Moab, çe la Jeri ̨a Jordan.
105e LIBRO
L A SANKTA BIBLIO

http://www.omnibus.se/inko

ISBN 91-7303-018-X
106